Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS

På SECITS Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 23 december 2021 beslutades bland annat följande:

· Att som nya styrelseledamöter välja Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson. Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson ersätter styrelseledamöterna Jens Wingren och Ulrika Strömberg som entledigats på egen begäran

· Att som ny styrelseordförande välja Carl-Gustav Nilsson.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett långsiktigt personaloptionsprogram om högst 800 000 personaloptioner, där varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emission eller liknande åtgärder.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag och för att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt det långsiktiga personaloptionsprogrammet, genomföra en till SECITS riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner och godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner.

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.


Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.Secits förvärvar Westra Security Group AB

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted