KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. 

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras. 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN 

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska: 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2021, 
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 24 maj 2021. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 17 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste - för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken - av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 17 maj 2022.  

FÖRHANDSRÖSTNING 

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.secits.se. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022 och skickas med posten till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, märk kuvertet "Bolagsstämma". Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. 

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 25 maj 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.secits.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1. Val av ordförande vid stämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av en eller två justeringspersoner 
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
 7. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag 
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
 11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen  

  FÖRSLAG TILL BESLUT 

  Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman 

  Valberedningen föreslår att Carl-Gustav Nilsson väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar. 

  Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd 

  Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.  

  Punkt 3 - Val av en eller två justeringspersoner 

  Styrelsen föreslår Ann-Charlott Salomonsson, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmans uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

  Punkt 9 - Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag  

  Valberedningen föreslår att Carl-Gustav Nilsson (omval), Stefan Wilhelmson (omval), Ann-Charlott Salomonsson (omval), Björn Almroth (omval), Jonas Strömberg (nyval) och Wilhelm Bech-Jansen (nyval) väljs till styrelseledamöter, samt att Carl-Gustav Nilsson (omval) väljs till styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.secits.se. 

  Valberedningen föreslår att Deloitte AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander avses utses till huvudansvarig revisor. 

  Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

  Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 150000 kronor till såväl styrelseordföranden som vice styrelseordföranden (om styrelsen väljer att utse en vice ordförande) och med 75000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. 

  Punkt 11 - Beslut om emissionsbemyndigande 

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor. 

  ANTALET AKTIER OCH RÖSTER 

  Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 25490 860. Bolaget innehar inga egna aktier. 

  SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV 

  För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

  UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten (märk kuvertet "Årsstämma"), eller per e-post till [email protected], senast den 17 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.secits.se, senast den 20 maj 2022. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

  HANDLINGAR 

  Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.secits.se senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.secits.se senast två veckor före bolagsstämman. Redovisningshandlingarna och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.secits.se. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. 

  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

  För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

  _____________ 

  Stockholm i april 2022 

  SECITS Holding AB (publ) 

  Styrelsen 

   

  Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

  SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 oktober 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 34 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


  Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige

  Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag för Larmassistans Sveriges kunder. Under 2023 beräknas uppdraget ge Secits intäkter om minst 3,5 MSEK.  SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete

  Styrelsen och ledningen i SECITS Holding AB ("Secits" eller "Bolaget") vill genom detta pressmeddelande informera aktiemarknaden om koncernens status och det pågående integreringsarbetet  Secits utser Paul Trygger till ny VD

  Styrelsen för Secits Holding AB ("Secits") har utsett Paul Trygger till ny VD för koncernen.


  Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

  Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.  Secits vinner sin första order på helhetslösning

  Säkerhetsbolaget Secits vinner sitt första större helhetsuppdrag med en order på totalt ca 3 MSEK från ett internationellt bolag inom flyg- och rymdindustrin


  SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm

  Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.


  Följ oss

  Om beQuoted

  beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

  Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

  Kontakta oss

  beQuoted AB
  Nybrogatan 34
  Box 5216
  102 45 Stockholm

  08-692 21 90

  Om beQuoted