SeaTwirls delårsrapport för perioden januari - mars 2022

Väsentliga händelser under perioden (2022-01-01 - 2022-03-31)    

  • SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt). (Jan)
  • SeaTwirl firar 10 år. (Feb)
  • SeaTwirl rapporterar om nyheter i S2x projektet där den dämpande plattan (heave plate) har tagits bort från flytkroppen (spar) vilket kommer resultera i att flytkroppen blir enklare att bygga och installera. (Mar)
  • VD Peter Laurits presenterar SeaTwirl på Aktiespararnas Aktiedag Stockholm. (Mar)
  • SeaTwirl erhåller godkänd koncession för installation av Bolagets vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget. (Mar)

Finansiell utveckling under perioden (2022-01-01 - 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 864 650 kr (-4 274 613 kr).
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 53 620 380 kr (22 970 248 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 819 949 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -6 147 375 kr (-1 909 256 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 42 938 710 kr (46 124 072 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 93 887 185 kr (49 362 088 kr) varav periodens resultat utgjorde -2 869 813 kr.

VDs kommentarer

Den svenska regeringen gick i februari i år ut med nyheten om Sveriges havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att peka ut nya områden för energiutvinning. Regeringen gör det för att industrin "skriker idag efter havsbaserad vindkraft" och syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet.

Det är glädjande för oss i offshore branschen att läsa att även Sverige accelererar sina ambitioner för offshore vind och Sverige är en intressant marknad för oss. Men vår flytande vindturbin är designad för att möta energibehovet på en global marknad. Vår strategi är därför att framför allt ta sikte mot olika upphandlingar och projekt som pågår i Europa, USA och delar av Asien. Den skotska upphandlingen som redan är i full gång, ScotWind, är unikt stor och konkret och sätter verkligen Europa i förarsätet när det gäller offshore vind. ScotWind innehåller 17 siter varav 11 av dessa är designade för flytande vind. SeaTwirl för dialog med ett flertal parter som deltar i, eller redan har vunnit en eller flera siter i denna upphandling, för att se om vi skulle kunna bli en potentiell leverantör till deras framtida vindkraftsparker.

Med vår skärpta strategi att rikta mer fokus på vindkraftsparker har vi dragit i gång arbetet med nästa generations vindkraftverk som vi kallar SX. Vi har många idéer internt, men för att veta bättre hur SeaTwirl ska bli en så attraktiv leverantör som möjligt, för vi också dialoger med ett par olika potentiella kunder för att få input på önskvärda funktioner för verket.

En del teoretiska studier indikerar att våra vertikala turbiner skulle ha betydligt bättre förutsättningar i vindkraftsparker gällande prestanda, vilket vi tar med i designarbetet. I en rapport från Oxford Brookes University (som publicerades 2021) visades just teoretiskt att vertikal-axlad design är mer effektiv än traditionella turbiner i storskaliga vindkraftsparker. VAWT i vindkraftsparker kan boosta varandra (rätt installerade kan de öka varandras prestanda med upp till 15%) samt går att bygga tätare vilket medför mer energi per kvadratkilometer. Detta är en viktig parameter då siterna ofta är dyra för utvecklare att upphandla, och då vill de naturligtvis ha ut så mycket förnybar energi som möjligt ur siten.

Vi är mycket glada för att vår koncession från NVE (Norges vassdrag-og energidirektorat) för installation i Norge av S2x blev godkänd i mars, och ser framemot planerad installation under 2023. Stora delar av teamet fokuserar på denna leverans och arbetet med våra partners och underleverantörer har intensifierats ytterligare.

Med lättade restriktioner gällande Covid-19 har vi haft möjlighet att återigen börja delta fysiskt på mässor och konferenser, en viktig del av vårt arbete för att hålla oss uppdaterade, träffa potentiella leverantörer och skapa nya kontakter.

Det är verkligen spännande att verka inom offshore, förnyelsebar energi är helt rätt i tiden och vi går mot ett samhälle där el blir avgörande för hur vi ska tackla klimatomställningen. Jag är glad att vara med på resan och jag hoppas även du vill följa oss på den!

Peter Laurits, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2022 kl 8,30.

SeaTwirl i samarbete med Tokyo Universitet

SeaTwirl och Tokyo Universitet har inlett ett samarbete där en forskargrupp under ledning av Associate Professor Shinichiro Hirabayashi på Department of Ocean Technology, Policy and Environment undersöker hur SeaTwirls teknik kan anpassas till japanska förhållanden.


SeaTwirl in cooperation with the University of Tokyo

SeaTwirl and the University of Tokyo have started a cooperation where the research group led by Associate Professor Shinichiro Hirabayashi at the Department of Ocean Technology, Policy and Environment, are looking to adapt SeaTwirls technology to Japanese conditions.


White paper: Possible to dramatically increase power density in wind farms with SeaTwirl's vertical axis turbines

Due to faster wake recovery, it is possible to place SeaTwirl's vertical axis wind turbines (VAWT) closer together in a wind farm and get more power generation from the same area, simulations in a new white paper show.


SeaTwirl signs LOI for manufacturing and installation of S2x in Norway

The wind power company SeaTwirl has signed a letter of intent with Westcon Yards for the manufacture and installation of the 1 MW S2x on site in Norway. The agreement marks an important step forward in the S2x project.


Rättelse: SeaTwirls delårsrapport för perioden april - juni 2022

Rättelse består av att delårsrapporten är bifogad med pressmeddelandet, vilket saknades i pressmeddelandet tidigare idag.

 Business Sweden har utsett SeaTwirl AB till en av vinnarna i klassen Smart Energy Catalyst 2022

"SeaTwirl har starkast förutsättningar att skala upp globalt" säger Business Swedens jury av experter.


Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 94,5 procent och SeaTwirl tillförs cirka 15,3 MSEK

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 245 924 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 94,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 245 924 aktier till en teckningskurs om 62,07 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs SeaTwirl cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl är idag, den 7 juni 2022

Idag, den 7 juni 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 pågår till och med den 10 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 62,07 SEK per aktie.


SeaTwirl ABs styrelse, ledning och stiftelse utnyttjar teckningsoptioner av serie TO2 för 5,2 MSEK

Ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") samt Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 påbörjades den 27 maj 2022 och pågår fram till och med den 10 juni 2022.


Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 62,07 SEK och nyttjandeperioden inleds idag

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. En (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd avteckningsoptionerna av serie TO2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 90,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 88,67 SEK och således är teckningskursen fastställd till 62,07 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted