SeaTwirl - PM SeaTwirls delårsrapport för perioden juni - august 2021

Delårsrapporten för kvartal 4 år 2021 avser perioden juni till augusti.

Väsentliga händelser under perioden (2021-06-01 - 2021-08-31)

· SeaTwirl höll extra bolagsstämma 19 juli. På stämman beslutades om förändrat räkenskapsår. Räkenskapsåret är nu från 1 januari till 31 december. Detta föranleder att detta är Delårsrapport och att bolaget har förlängt innevarande räkenskapsåret för perioden 1 september 2020 till 31 december 2021, dvs 16 månader

· Lars Tenerz valdes in som ny styrelseledamot

· Beslut om godkännande av styrelsens förslag om en riktad emission till tillträdande styrelseledamoten Lars Tenerz

· SeaTwirl har förlängt befintligt låneavtal med Knut Claesson. Lånet förfaller till betalning 2021.12.31

· SeaTwirl har förstärkt organisationen med två nya medarbetare till utvecklingsavdelningen

Finansiell utveckling under perioden (2021-06-01 - 2021-08-31)

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -4 549 904 kr (-2 224 759 kr)

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 30 184 548 kr (20 411 992 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 354 979 kr).

· Periodens kassaflöde uppgår till -11 297 901 kr (6 004 032 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 30 587 282 kr (7 722 745 kr). Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 3 328 000 kr.

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 57 352 813 kr (10 188 606 kr) varav periodens resultat utgjorde -4 634 772 kr (-2 277 198 kr).

VDs kommentarer

Det brådskande och viktiga behovet att tackla klimatförändringarna (inte minst efter publiceringen av FN: s klimatrapport) driver på den mycket snabba utvecklingen inom branschen för förnyelsebar energi. För att klara klimatutmaningen har ökad elektrifiering och utfasning av koldioxid från elproduktionen pekats ut som nyckelområden då produktion av energi är en av de absolut största källorna till utsläpp av koldioxid. Det innebär att stora investeringar kommer att göras i havsbaserad vindkraft de kommande årtiondena där flytande vindkraft är ett av de stora fokusområdena.

Under det senaste året har vår styrelse stärkts med nya styrelsemedlemmar och i samband med detta har ett intensivt strategiarbete genomförts. Utöver den snabba utvecklingen i branschen har bland annat forskningsrapporten från Oxford Brookes University, som teoretiskt visar att vertikalaxlade

vindkraftverk blir mer effektiva i vindkraftsparker och ställda i par kan effektiviteten öka med upp till 15%, gett styrelsen en tydlig riktning i strategiarbetet. Att utvinna mer energi på en mindre yta anser vi vara en tydlig framgångsfaktor. Slutsatsen är en ny fokuserad och tydlig vision för bolaget: att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker.

Vi känner och tror att vår uppdaterade vision ligger helt rätt tiden då takten i utbyggnad av havsbaserad vindkraft bara ökar och kommer att röra sig om allt större volymer och storlekar på verken. Vi har en unik design som har förutsättningar att kunna ge en lägre produktionskostnad av energi än vad som hittills funnits på marknaden. Vi har därför beslutat att fokusera på att så snabbt som möjligt kommersialisera bolagets teknik med fokus på vindkraftverk för flytande vindkraftsparker.

Då vi i skrivande stund fortfarande väntar på att få koncessionen i Norge godkänd, kommer tidsplanen för att installera S2 förskjutas. Detta för att installation under sen höst och vinter inte är lämplig. Vi kan inte påverka ansökningsprocessen mer än att, tillsammans med våra kompetenta partners i Norge, så snabbt och professionellt som möjligt agera vart efter nya frågor uppkommer. Vi utnyttjar tiden till att se över hur vi kan effektivisera vår design av S2 med stort fokus på hur vi ska skala upp den och producera så smart som möjligt men också till att inkludera funktion och tekniska lösningar kopplat till segmentet för vindkraftsparker.

Att successivt öka storleken på våra verk kommer fortsättningsvis vara vår valda strategi, som sagt, allt i branschen pekar åt detta håll. Då huvudmålet är att leverera el till en mycket attraktiv prislapp (marknadens lägsta LCOE) så måste bolaget fortsätta bygga större vindkraftsverk då detta lämpar sig för offshore. Bland annat för att man där kan transportera större konstruktioner vilket inte går på land. Med skärpt fokus kommer vi att styra arbetet helt mot att så snabbt som möjligt kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker.

Jag är glad att du vill följa oss på vår resa med siktet inställt på att bli framtidens vindkraft till havs.

Peter Laurits, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl 8,30.

Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader). Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.   


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.


SeaTwirl obtains approved concession in Norway

Wind power company SeaTwirl has obtained an approved concession for installation of the Company's S2x floating wind turbine in Bokn Municipality, Norway. The approval marks an important milestone for the Company.


SeaTwirl erhåller godkänd koncession i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av Bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget.


Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2022

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2022 har nu utsetts.


SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader)


SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB utförde under november olika tester hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt).


SeaTwirl reports on results of tank tests conducted at SSPA

Wind power company SeaTwirl AB conducted various tests in November at SSPA (Swedish State Shipbuilding Experimental Tank).


Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2

I november 2021 genomförde SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") en företrädesemission av units som blev övertecknad. Första dag för handel med de teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras som en del av företrädesemissionen på Nasdaq First North Growth Market är den 17 december 2021. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 7 juni 2022. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer handlas under kortnamnet STW TO2.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted