SeaTwirl går inte vidare med LoI med Colruyt Group och NorSea Group utan avser i stället att ta in kapital från marknaden genom nyemissioner

Efter noggrant övervägande har SeaTwirls styrelse beslutat att inte gå vidare med den avsiktsförklaring (Letter of Intent, LoI) som tecknades mellan SeaTwirl, Colruyt Group och NorSea Group under 2019.

Enligt avsiktsförklaringen skulle Colruyt Group och NorSea Group skjuta till totalt 70 MSEK i nytt kapital till en kurs på 65 SEK per aktie. SeaTwirls värdering har ökat väsentligt under senaste året, med en nuvarande aktiekurs runt 210 - 220 SEK. Givet det alltmer positiva sentimentet runt förnyelsebar energi, de bidrag och patent som SeaTwirl har erhållit och de positiva testrapporterna, har bolaget en stark tro på framtiden då flera länder planerar för elproduktion från flytande vindkraft.

Pengarna från EU-bidraget har gjort det möjligt att utveckla systemet upp till en nivå där de kritiska frågorna har hanterats och SeaTwirl kan nu gå in i fasen med att beställa material och planera installationen.

SeaTwirls styrelse och ägare är optimistiska kring utsikterna för flytande vindkraft och den enorma potential som finns. Att arbeta med Colruyt Group och NorSea Group under det senaste året har varit lärorikt och SeaTwirl har fått värdefull input som har stärkt tron på teknologiplattformen. SeaTwirl avser att fortsätta samarbeta med båda bolagen i framtiden.

Mot bakgrund av den nuvarande värderingen av SeaTwirl och det goda kassaflödet från bidragen, har SeaTwirl dock beslutat att inte gå vidare med avsiktsförklaringen med Colruyt Group och NorSea Group. I stället avser SeaTwirl att ta in ytterligare kapital från marknaden genom nyemissioner. En sådan strategi kommer att ge SeaTwirl manöverutrymme att fortsätta fokusera på utvecklingen, installationen och kommersialiseringen av SeaTwirl S2. SeaTwirl bedömer att detta tillvägagångssätt kommer att skynda på S2-projektet, som redan har kommit långt, och leda till att både S2 och framtida kompletterade projekt kommer att bli lyckade.

SeaTwirl avser söka finansiering för att säkerställa installation av SeaTwirl S2, vilket nu planeras ske Q2 - Q3 2021, samt för framtagande av en kommersialiseringsstrategi att vara framme och genomförd till installationen. Finansiering avses ske genom en kombination av bidrag och nyemissioner. En första nyemission på ca 70 MSEK förväntas genomföras under Q2, 2020. De närmare villkoren för en sådan nyemission har ännu inte bestämts.

Bedömningen är att ovanstående strategi kommer att positionera SeaTwirl ännu bättre för att dra nytta av den starka utvecklingen inom flytande vindkraft.

Sammanfattning:
I stället för att gå vidare med avsiktsförklaringen med Colruyt Group och NorSea Group avseende en investering om 70 MSEK i SeaTwirl, avser SeaTwirl att ta in kapital från marknaden genom nyemissioner. SeaTwirl avser använda kapitalet till att:

· Fortsätta beräknings-, simulerings- och konstruktionsarbetet av SeaTwirl S2

· Spika testområde och alla erforderliga tillstånd

· Spika installationsmetod för SeaTwirl S2

· Slutföra alla ansökningar till statliga institutioner och EU

· Köpa in material för konstruktionen av SeaTwirl S2

· Kommersialisera och bygga varumärke för SeaTwirl S2

· Allmänna företagsändamål med en fokuserad strategi för att erhålla ytterligare bidrag

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, VD

E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.55

Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader). Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.   


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.


SeaTwirl obtains approved concession in Norway

Wind power company SeaTwirl has obtained an approved concession for installation of the Company's S2x floating wind turbine in Bokn Municipality, Norway. The approval marks an important milestone for the Company.


SeaTwirl erhåller godkänd koncession i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av Bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget.


Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2022

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2022 har nu utsetts.


SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader)


SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB utförde under november olika tester hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt).


SeaTwirl reports on results of tank tests conducted at SSPA

Wind power company SeaTwirl AB conducted various tests in November at SSPA (Swedish State Shipbuilding Experimental Tank).


Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2

I november 2021 genomförde SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") en företrädesemission av units som blev övertecknad. Första dag för handel med de teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras som en del av företrädesemissionen på Nasdaq First North Growth Market är den 17 december 2021. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 7 juni 2022. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer handlas under kortnamnet STW TO2.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted