Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.

VD-anförande kommer att spelas in och publiceras på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena per den 9 maj 2022, dels senast den 12 maj 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske per post under adress SeaTwirl AB, Lilla Bommen 1, plan 13, 411 04 Göteborg eller [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på SeaTwirls webbplats www.seatwirl.com.

Förslag till dagordning

 • Stämman öppnas;
 • Val av ordförande vid stämman;
 • Upprättande och godkännande av röstlängd;
 • Val av en eller flera protokolljusterare;
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 • Godkännande av förslag till dagordning;
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 • Beslut angående:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 • Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
 • Val av:
  a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
  b) revisor och eventuell revisorssuppleant;
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission;
 • Beslut om uppdatering av instruktion för valberedningen
 • Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Håkan Unbeck (ordförande) (utsedd av Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse), Pontus Ryd (utsedd av Solvinvest AB), Mattias Sundin (utsedd av Trinova Ventures AB), Charlotte Bergqvist (utsedd av Optiga AB) och Dan Friberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Dan Friberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och till årsstämman anmälda och vid årsstämman närvarande aktieägare. 

Punkt 4 - Val av en eller flera protokolljusterare
Till personer att justera protokollet föreslås Pontus Ryd och Charlotte Bergqvist, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 8b) - Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att resultatet för räkenskapsåret 2020/2021 ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

 • styrelsens ordförande med 300 000 kr,
 • styrelsens vice ordförande, om sådan utses, med 150 000 kr,
 • övriga styrelseledamöter med 75 000 kr vardera.

Styrelsen har rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10a) - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre med en styrelsesuppleant.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Dan Friberg, Fredrik Östbye och Lars Tenerz. Till styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Dan Friberg. Till styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Knut Claesson.

Punkt 10b) - Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen val av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sverige AB med auktoriserade revisorn Patric Hofréus. Vidare föreslås att ingen revisorssuppleant ska utses.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent.

Skälet till förslaget med och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. I första hand ska det vara riktat till nya delägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning, men det kan också vara att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpligare än en företrädesemission.

Vidare föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket m.fl.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med detta förslag erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om antagande av uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att anta bilagda uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion, Bilaga 1.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor (Lilla Bommen 1 i Göteborg) samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar
Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Aktieägare är välkomna att sända in frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till [email protected].

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 3 384 292. Det totala antalet röster uppgår till 3 384 292.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

____________________
Göteborg i april 2022
SeaTwirl AB (publ)
STYRELSEN

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: peter.laur[email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Rättelse: SeaTwirls delårsrapport för perioden april - juni 2022

Rättelse består av att delårsrapporten är bifogad med pressmeddelandet, vilket saknades i pressmeddelandet tidigare idag.

 Business Sweden har utsett SeaTwirl AB till en av vinnarna i klassen Smart Energy Catalyst 2022

"SeaTwirl har starkast förutsättningar att skala upp globalt" säger Business Swedens jury av experter.


Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 94,5 procent och SeaTwirl tillförs cirka 15,3 MSEK

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 245 924 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 94,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 245 924 aktier till en teckningskurs om 62,07 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs SeaTwirl cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl är idag, den 7 juni 2022

Idag, den 7 juni 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 pågår till och med den 10 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 62,07 SEK per aktie.


SeaTwirl ABs styrelse, ledning och stiftelse utnyttjar teckningsoptioner av serie TO2 för 5,2 MSEK

Ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") samt Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 påbörjades den 27 maj 2022 och pågår fram till och med den 10 juni 2022.


Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 62,07 SEK och nyttjandeperioden inleds idag

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. En (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd avteckningsoptionerna av serie TO2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 90,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 88,67 SEK och således är teckningskursen fastställd till 62,07 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.


Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader). Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.   


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted