Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019

januari - mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 51,1 (12,2) MSEK, en ökning med 318,8 % jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 6,2 (-3,0) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 12,1% (-24,8 %).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,5 (-6,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (-0,91) SEK.
  • Totalt kassaflöde uppgick till 0,5 (-1,4) MSEK.

VD-kommentar
"Seamlesskoncernen visar styrka och presenterar ännu ett bra kvartal. Våra intäkter uppgick till totalt 51,1miljoner kronor, vilket är en ökning från 12,2 miljoner kronor under samma kvartal föregående år. Vi har ett positivt nettoresultat på 2,5 miljoner kronor i kvartalet vilken ska jämföras med -6,3 miljoner kronor samma kvartal förra året. SDS del i koncernens verksamhet visar stabilitet främst genom intäkter från de stora projekten i Nigeria och södra Afrika. Efter att våra kunder mobiloperatörerna under årets sista kvartal har handlat slut på årets budget så visar sig ofta en viss säsongsvariation med ett svagare första kvartal i orderboken vilket även är fallet detta år.

Detta är det första kvartalet där den nordiska distributionsverksamheten, SDD, påverkar hela kvartalet med 23,4 miljoner i omsättning. Lönsamheten utvecklar sig något långsammare än vi förväntat men vi ser en stadig ström av nya butiker som ansluter sig till SDD's distributionsnätverk vilket stadigt förbättrar lönsamheten i och med att vi håller de fasta kostnaderna oförändrade. 

SDS SPELAR ROLL FÖR HÖGSTA LIGAN
Vi träffade Rob Shuter, koncernchef för MTN gruppen och delar av MTN:s ledningsteam ett par timmar i vårt konferensrum på den stora mobilmässan Mobile World Congress i Barcelona. Vi fick möjlighet att presentera våra insikter i digitaliseringen av MTN:s distributionsnätverk och ha en dialog kring framtida scenarier för området. MTN gruppen är världens sjunde och Afrikas största operatör med mobilnätverk i 22 länder, 235 miljoner mobilanvändare och en årsomsättning på 88 miljarder kronor.

SEAMLESS SKAPAR ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Tillsammans med regionens mobiloperatörer skapar SDS i Afrika och Mellanöstern möjlighet till dagliga intäkter för över en miljon människor. Detta sker genom SDS lösningar vilka etablerar en plattform för mobil handel i dessa gigantiska men outvecklade marknader. Ett innovativt exempel är att vi ger möjlighet för alla mobilanvändare att omedelbart bli återförsäljare, så kallade mikroföretagare. Tänk dig som ett exempel en driftig person i varje by som direkt med sin telefon anmäler sig som försäljare och förser sina bymedlemmar med digitala tjänster utan komplicerade anmälningsprocedurer. Vi kallar funktionen "Be your own boss".

FLER OCH FLER INTÄKTSTRÖMMAR
Arbetet med att förändra vår affärsmodell mot en ökad andel återkommande intäkter fortsätter men beroendet av större kontrakt kvarstår för att skapa en jämn intäktsström genom alla kvartal. Vår ambition är att nå en väsentligt större andel återkommande intäkter men tills detta helt balanserar kostnadsmassan så krävs flera större kontrakt per år och vi kan därför förvänta fortsatta svängningar mellan kvartalen. Med vårt förvärv av SDD-distribution i nordiska såväl som internationella marknaden får vi en stadig återkommande intäktsström, om än med låg marginal. Köp från befintliga kunder bland mobiloperatörerna i Afrika och Mellanöstern ur vårt numera omfattande produktutbud av tilläggsfunktioner, är dessutom i praktiken en återkommande intäktsström. Vi ser denna typ av beställningar i området, om hundratusen till några miljoner kronor, som ett relativt stabilt och löpande tillskott även om de går under radarn på vår informationspolicy som stipulerar pressmeddelanden för order över fem miljoner kronor. 

Tommy Eriksson                                       
VD, Seamless Distribution Systems AB"

2019-04-17

För ytterligare information, kontakta:

Martin Schedin, CFO
martin.schedin@seamless.se
070-4381442 

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar och når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 1,000 000 aktiva point-of-sales. SDS har cirka 146 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten.
Med över 18 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila och digitala revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550. CA@mangold.se

SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av bokslutskommuniké

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdagen 18 februari klockan 15.00. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson att gå igenom bolagets utveckling under 2020.

SDS får genombrottsorder värd 14 MSEK i Kamerun

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har erhållit en initial order från en av Kameruns största mobiloperatörer, som även tillhör Afrikas största operatörsgrupp. Ordern är den första SDS tagit i landet och har ett initialt värde på 14 MSEK. Utöver det initiala ordervärdet förväntas återkommande serviceintäkter tillkomma framgent.


SDS receives breakthrough order valued SEK 14 million in Cameroon

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an initial order from one of Cameroon's largest mobile operators, which also belongs to Africa's largest operator group. It is the first order SDS has received in the country and has an initial value of SEK 14 million. In addition to the initial order value, recurring service revenues can be expected in the future.


SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av delårsrapport

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdagen 22 oktober klockan 15.00. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson att gå igenom bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal.
SDS deltar på Investerarjakten

Idag kl 13.00 kommer SDS att delta i det livesända eventet Investerarjakten. Bolagets vd Tommy Eriksson kommer att presentera bolagets utveckling och framtidsplaner. Presentationen inleds kl 13.00 och kommer att sändas i Direkt Studios Youtube-kanal, i Facebook-gruppen Aktier samt på Investerarbrevet.se.


Spridningsemissionen i SDS kraftigt övertecknad - tillförs cirka 26,5 MSEK samt cirka 4 500 nya aktieägare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i Seamless Distribution Systems AB (publ):s ("SDS" eller "Bolaget") spridningsemission som offentliggjordes den 16 september 2020 ("Erbjudandet") visar att anmälningar för teckning av cirka 2 111 000 aktier inkommit, motsvarande cirka 98,4 MSEK eller 372 procent av de erbjudna aktierna. Teckningskursen har fastställts till 46,62 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 567 835. Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 16 september 2020.


The directed issue of shares to the public in SDS heavily oversubscribed - the proceeds amount to approximately 26.5 MSEK and SDS welcomes approximately 4,500 new shareholders

THIS PRESS RELEASE IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY SECURITIES OF SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SEE ALSO SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

The final outcome in Seamless Distribution Systems AB (publ)'s ("SDS" or the "Company") directed issue of shares to the public, that was announced on 16 September 2020 (the "Offering"), shows that applications for subscription of approximately 2,111,000 shares have been received, corresponding to approximately 98.4 MSEK or 372 percent of the shares in the Offering. The subscription price in the Offering has been set to 46.62 SEK per share and the number of shares in the Offering has been set to 567,835. The Board of Directors of SDS has today resolved on allocation of shares in accordance with the allocation principles that was set out in the information memorandum that was made public on 16 September 2020.


SDS erhåller order värd 7 miljoner SEK från en ledande mobiloperatör i Botswana.

SDS har tagit en order värd 7 miljoner SEK från en ledande mobiloperatör i Botswana. Affären kommer från en kund som ingick i förvärvet av eServGlobal i juni 2019 och avser plattformsbyte från PayMobile till SDS:s flaggskeppsprodukt ERS 360 samt ett supportavtal som löper över fem år.


SDS receives order valued at SEK 7 million from a leading mobile operator in Botswana

SDS has received an order valued at SEK 7 million from a leading mobile operator in Botswana. The order, obtained from a customer that was part of the acquisition of eServGlobal in June 2019, refers to a platform switch from PayMobile to SDS's flagship product ERS 360 and a support agreement that will run for a period of five years.


SDS får order värd 4 miljoner SEK från den största mobiloperatören i Tunisien

Seamless Distribution Systems (SDS) har erhållit en ny kund i Tunisien och samtidigt utökat sin marknadsnärvaro i regionen. Ordern involverar mjukvarulösningar som kommer att optimera mobiloperatörens distributionskedja, från onboarding av kund till distribution av produkt. På så sätt kommer snabbare leveranstider att uppnås. Ordern är värd 4 miljoner SEK och intäkterna förväntas redovisas från tredje kvartalet 2020. Ordern kommer att bidra till återkommande intäkter under kommande år.


SDS receives order worth SEK 4 million from the largest mobile operator in Tunisia

Seamless Distribution Systems (SDS) has acquired a new customer in Tunisia, expanding its market presence in the region. Valued at SEK 4 million, the order is for software solutions that will optimize the supply chain for the mobile operator from customer onboarding to product distribution to achieve fast turnaround times. Revenue from the order is expected to be recognized from the third quarter 2020 and the order will contribute to recurring revenues over years to come.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted