Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 25 juni 2021 fattades i huvudsak följande beslut:

· Den framlagda årsredovisningen inklusive balans- och resultaträkning fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

· Beslutades att balansera hela årets förlust i ny räkning.

· Föreslagna arvoden till styrelsen (40 000 kr per ledamot ej anställda i bolaget) och revisor fastställdes (Majvor Leksell). Besluten var som föreslagits.

· Till styrelseledamöter omvaldes Jan Alvén, Karl-Axel Bartholf och Mikael Alvén. Björn Alvén valdes in som ny styrelseledamot. Jan Alvén omvaldes till styrelsens ordförande.

· Beslutades om emissionsbemyndigande med samma formulering som föreslagits och samma som förra året. (Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.").

· Det beslutades att styrelsen får bemyndigande att genomföra emission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

[email protected]

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2021.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted