Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om bl.a. riktad emission av B-aktier till preferensaktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org nr 556865-1680

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag kallat till extra bolagsstämma. Bolagsstämman skall hållas den 26 oktober 2018 och enligt styrelsens förslag skall beslut fattas om en nyemission av aktier av serie B riktad till preferensaktieägarna i Bolaget samt nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier enligt de huvudsakliga villkor som beskrivs nedan.

Minsta teckningspost är 800 aktier av serie B i Bolaget. För varje sådan post erläggs en likvid av en preferensaktie av serie PREF 1 ("PREF 1"). Affären kommer att avräknas till ett pris av 230 kr per PREF 1 och de nya aktierna av serie B emitteras till 28,75 öre per aktie.

Det finns 103 276 stycken PREF 1 i Bolaget. Skulle samtliga preferensaktieägare acceptera erbjudandet kommer 82 620 800 nya aktier av serie B emitteras, motsvarande 25,9% av aktierna i Bolaget efter transaktionerna. Den riktade emissionen uppgår högst till 23 753 480 kronor varmed ökning av aktiekapitalet kommer att uppgå högst till 9 489 515,26 kronor.

Enligt styrelsens förslag är avstämningsdag för erbjudandet den 31 oktober 2018 och anmälnings- och teckningstid löper från och med den 2 november 2018 till och med den 16 november 2018. Anmälan och teckning skall göras på särskild anmälningssedel som kommer att kunna laddas ner från www.realholding.se eller på www.partnerfk.se. Erbjudandet förutsätter att det röstas igenom på den extra bolagsstämman den 26 oktober 2018.

Motivet till erbjudandet är att dels att stärka det egna kapitalet som ett led i den refinansiering av Bolagets tillgångar som styrelsen initierade under hösten 2017 och dels att skapa nödvändiga förutsättningar för att Bolaget skall kunna realisera sin tillväxtstrategi. Beroende på utfallet i erbjudandet kan det leda till att PREF 1 avlistas p.g.a. bristande likviditet i handeln.

Stockholm den 10 Oktober 2018

Anna Weiner Jiffer, tf VD Real Holding

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 08:30 CET

För ytterligare information: www.realholding.se 
Anna Weiner Jiffer, tf VD Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik.
Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden, Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment Group och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Kommuniké från bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande beslut med avvikelse från framlagda förslag fattades:


Särskild upplysning i revisionsberättelsen Real Holding i Sverige AB

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm.


Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2019

Real Holding AB Q1 intäkterna och driftnetto ökar dock något sämre rörelseresultat.

Likviditeten har fortsatt att vara ansträngd vilket resulterat i att ansökan och beviljande av företagsrekonstruktion inletts 2019-03-27.

Kontrollbalansräkning per 28 februari 2019 är upprättad i moderbolaget.

Kontrollbalansräkningen, vilken är granskad av bolagets revisor, utvisat att det egna kapitalet är intakt.
Real Holding i Sverige AB (publ) skickar ut preliminär rekonstruktionsplan till borgenärer

Inför borgenärssammanträdet den 12 april 2019 har en preliminär rekonstruktionsplan skickats ut till bolagets borgenärer genom email samt i brevform.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär