Aktieägare i Raytelligence AB utreder möjligheten att förvärva Innowearable AB

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

Både Raytelligence och Innowearable är verksamma inom sensorområdet. Swedish Adrenaline AB är aktieägare i båda bolagen och äger motsvarande cirka 16,9 procent av aktierna i Raytelligence och cirka 63,8 procent av aktierna i Innowearable. Styrelsesammansättningen i såväl Raytelligence som Innowearable är identisk. Med anledning av detta bereds frågan om det eventuella Förvärvet av aktieägare och inte av bolagens respektive styrelser. Vidare kommer ett eventuellt beslut om att genomföra Förvärvet hänskjutas till extra bolagsstämma i Raytelligence för vilken aktiebolagslagens bestämmelser om närståendetransaktioner kommer att tillämpas.

 

Köpeskillingen för Förvärvet avses preliminärt att erläggas genom en apportemission där aktieägarna i Innowearable erbjuds erhålla nyemitterade vederlagsaktier i Raytelligence i utbyte mot sina aktier i Innowearable (apportegendomen), pro rata i förhållande till sitt aktieinnehav i Innowearable. Innowearable har mer än 5 000 aktieägare varför apportemissionen skulle kräva att ett särskilt prospekt upprättas.

 

Swedish Adrenaline AB avser ansöka om dispens hos Aktiemarknadsnämnden från eventuell budplikt för det fall Swedish Adrenaline AB:s innehav i Raytelligence efter Förvärvet beräknas överskrida 30 procent av rösterna.

 

Några beslut avseende Förvärvet är ännu inte fattade. Som ett nästa steg i processen att utreda möjligheterna att förvärva Innowearable kommer en due diligence av Innowearable inledas.

 

Kort om Innowearable

 

Innowearable erbjuder innovativa bärbara sensorer för prestationshöjning och skadeprevention. Bolaget har lyckats med något ingen annan gjort tidigare, att momentant mäta lactat (mjölksyra) utan blodprov. Detta är möjligt genom avancerade machine learning (AI) algoritmer på signalerna från den stora lårmuskeln. Innowearable har utvecklat en prototyp, Inno-X (presenterades nyligen på en mässa i Tyskland) som mäter readiness (huruvida kroppen har återhämtat sig tillräckligt efter ett träningspass) och utvecklar även Inno-1 som mäter laktatnivån (graden av muskeltrötthet, mjölksyrenivån). Bolaget har patentansökningar för EU och USA inneliggande avseende vissa algoritmer och hårdvara för Inno-1.

 

Denna information är sådan information som Raytelligence AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl.8.20 CEST.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

 

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologiSista dag för handel i Raytelligence BTU

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.


Raytelligence AB genomför riktad nyemission av aktier till garant i samband med företrädesemission

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.
Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 70 procent och bolaget tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.Informationsbrev till aktieägare i Raytelligence

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.


Raytelligence erhåller stöd från Vinnova för applicering av sin radar i fordon tillsammans med Autoliv och Chalmers

I projektet  "Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)" kommer Raytelligence radar att användas för att mäta vitalparametrar så som hjärtfrekvens hos förare i fordon.


Raytelligence AB offentliggör tillväxtprospekt inför företrädesemission

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted