Affärsidé

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bolagsordning

Bolagsordning
Antogs 2020-10-20

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Raytelligence AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av radarsensorer för hälso- och industriområdet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 050 000 SEK och högst 4 200 000 SEK.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses 1 revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.


§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning


Articles of association


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted