Delårsrapport Q3 2019

Perioden januari - september 2019

  • Koncernens intäkter uppgick till 40,0 MSEK (40,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-191,2).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 14,7 MSEK (26,9).
  • Resultatet före skatt blev -44,2 MSEK (-226,3).

Händelser under perioden

· Prime Living genomförde i juli en nyemission med företräde för bolagets aktieägare som tecknades till cirka 59% och tillförde bolaget cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader.

· Lunds Universitet lämnade in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB avseende hyresreduktion och skadestånd. Prime Living har avvisat kravet och inkom den 2 oktober med genstämning på ett högre belopp än det som Lunds Universitet yrkat.

· En plan presenterades för att rekapitalisera bolaget samt skapa en hållbar kapitalstruktur. Förslaget syftar till en uppgörelse gällande bolagets tre obligationslån, säkerställt aktieägarlån samt preferensaktier. Bland annat föreslogs nyemissioner av aktier som fordrar beslut av bolagsstämma samt förändring av obligationsvillkor som fordrar beslut av obligationsinnehavare med erforderlig majoritet.

Händelser efter periodens utgång

· Prime Living kallade till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för bolagets tre utestående obligationslån. Den 6 december 2019 aviserades senare som avstämningsdag för konvertering av obligationsskuld.

· Ett avtal ingicks med långivarna till bolagets säkerställda aktieägarlån om cirka 39,3 MSEK som upptogs i mars 2019, bland annat innebärande konvertering av del av skulden till preferensaktier serie C. Konverteringen förutsätter beslut av bolagsstämma.

· Prime Living erhöll genom skriftliga förfaranden godkännande för att ändra villkoren för sina obligationslån. Förändringarna innebär att cirka 300 MSEK av skuldbeloppet omvandlas till eget kapital genom konvertering av obligationer till nyemitterade stamaktier. Vidare har en förlängning av löptiden samt nedjustering av räntan avtalats för resterande belopp.

· Genom enhälligt beslut vid en extra bolagsstämma den 27 november antogs styrelsens förslag till rekapitaliseringav bolaget.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-11-29 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected],

Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted