Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 december 2021 i Preservium Property AB

Vid extra bolagsstämma den 8 december 2021 i Preservium Property AB fattades följande beslut:

  • Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
  • Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra.
  • Det beslutades att entlediga styrelseledamöterna Oskar Wigsén, John Malmström och Johan Åskogh samt att välja Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Den nyvalda styrelsen i Preservium Property AB har vid ett konstituerande styrelsesammanträde beslutat att inom sig utse Lennart Schuss till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
[email protected]

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
[email protected] 

Preservium Property AB i korthet

Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Preservium Property AB delårsrapport januari - mars 2022

Kvartalet januari - mars 2022Kallelse till årsstämma i Preservium Property AB

Aktieägarna i Preservium Property AB org. nr. 559323-9733 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm


Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2021

Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2021
Kallelse till extra bolagsstämma i Preservium Property AB

Aktieägarna i Preservium Property AB, org. nr 559323-9733, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 8 december 2021 klockan 9:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted