Tillägg till offentliggörande av årsredovisning för 2015

Preservia Hyresfastigher AB offentliggjorde i fredags (22/4-16) sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Den publicerade årsredovisningen saknade fullständig revisionsberättelse, vilket nu är kompletterat och återfinns bifogat till detta pressmeddelande.

Årsredovisningen finns även på bolagets hemsida www.preserviahyresfastigheter.se

2016-04-29

För mer information:
Topias Riuttamäki, Vd
topias@preservia.se
0730- 69 82 66

Preservia Hyresfastigheter AB
Box 5339
102 47 Stockholm

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ)

Till Fordringshavarna i Preservia Hyresfastigheter ABs (publ), obligationslån om upp till 150 000 000 SEK daterat den 15 april 2015, med löptid 2015/2021 och ISIN: SE0006887782, samt obligationslån om upp till 100 000 000 SEK daterat den 3 mars 2016, med löptid 2016/2022 och ISIN: SE0008014088, ursprungligen upptaget av Preservia AB (publ), org.nr 559038-6107.


Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.


Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma

Rättelse: Avstämningsdatumet är rättat, från tidigare 24 april till det rätta datumet den 23e april. Kallelsen i övrigt identiska med utskicket fredagen den 29 mars kl.

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Delårsrapport Juli - December 2018

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JULI - DECEMBER 2018

  • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,3 (-0,7) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -36,4 (-23,5) MSEK
  • Kassaflöde 33,4 (0,7) MSEK
  • Resultat per aktie -7,29 (-4,7) SEK

JANUARI - DECEMBER 2018

  • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,0 (-3,1) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -48,7 (-32,6) MSEK
  • Kassaflöde 29,4 (5,1) MSEK
  • Resultat per aktie -9,73 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.



Detaljplanen i Bålsta har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus har vunnit laga kraft



Avstämningsdag avseende kvittningsemission fastställd till 25 januari 2019

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) offentliggör härmed avstämningsdag avseende den kvittningsemission som styrelsen fick mandat att verkställa i samband med obligationsvillkorsförändringarna som godkändes den 28 juni 2018.


Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 februari 2019 klockan 14:00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär