Bokslutskommuniké 2017 jan-dec

SAMMANFATTNING 2017

 • Invigning av av vår första produktionsanläggning i Härnösand
 • Vår andra publika emission tecknades till 205% och gav bolaget 9,6 Mkr
 • Vi har påbörjat förhandsprojektering på ett flertal platser i Sverige.
 • Kassaflöde under perioden var 5 220 807 kr. Soliditeten var 68%. Likviditeten var 9 913 580 kr. Rörelseresultatet -7 740 796 kr. Resultat per aktie -3,56 kr.

VD-KOMMENTAR:
NU ÄR VI IGÅNG MED FÖRSÄLJNING!

Sedan årsskiftet har vi börjat leveranserna av våra kretsloppsodlade tomater. Vår grossist, Grönsakshuset i Sundsvall, säljer och levererar tomaterna till livsmedelsbutiker i Västernorrland och Jämtland. Intresset från butiker och kunder har varit stort och vi får mycket beröm för tomaternas smak.

Peckas Tomater tar plats i premiumsegmentet
Intresset från marknaden är större än vi kalkylerat. Dessutom ser vi att vår prisfilosofi fungerar. Vi ska fortsätta att arbeta i högkostnadssegmentet med våra premiumtomater.

Vi vann Ullbaggepriset 2017
I stor konkurrens med andra gröna företag vann Peckas Naturodlingar Landsbygdsnätverkets Ullbaggepriset. Priset lyfter fram goda exempel på projekt och företag som fått finansiering via landsbygdsprogrammet, havsoch fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Öppet Hus drog 750 personer
Innan tomatplantor och fisktankar var på plats bjöd vi in till ett Öppet Hus för att visa vår kretsloppsodling. Närmare 750 personer följde den guidade visningen i växthuset. Många visade stort intresse och vi fick engagerade frågor från besökarna.

Ny VD rekryteras för internationell expansion
Peckas Naturodlingar och vår kunskap om akvaponi och kretsloppsodling väcker intresse både nationellt och internationellt. Vi har därför påbörjat rekrytering av en VD som ska stärka upp kompetensen inför förhandlingar om framtida samarbeten och internationell expansion.

Länkar till artiklar och filmer finns på vår hemsida: www.peckas.se.

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké 2017 - 16 februari 2018
 • Årsredovisningen och revisorsberättelsen 20 april
 • Delårsrapport januari - mars 2018 -18 maj 2018
 • Årsstämman 1 juni
 • Delårsrapport april-juni 2018 - 24 augusti 2018
 • Delårsrapport juli-september 2018 - 2 november 2018
 • Bokslutskommuniké 2018 -15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2018-02-16

Hugo Wikström
hugo@peckas.se
070- 534 30 01

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 34 000 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37 % av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund om etablering av det första lokala odlingssystemet "Peckas Compact" i Sverige.

I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att projektera och planera etableringen av en Peckas Compact i direkt anslutning till butiken. Förstudien förväntas vara genomförd till årsskiftet med målsättningen att uppföra och driftsätta anläggningen under 2021.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 9 oktober.

Ärende på extra bolagsstämma avser försäljning av del av fastighet Härnösand Saltvik 8:27 vilket utgör närståendetransaktion.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 2 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 97 333 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37,65% av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar förbereder lansering av ett nytt kompakt akvaponisystem anpassat för dagligvaruhandeln och öppnar samtidigt upp för försäljning av system på den svenska markna

Peckas Naturodlingar tar steget och blir systemleverantör genom systemkonceptet Peckas Compact. Konceptet innebär att kompletta akvaponisystem för lokal produktion av fisk och grönsaker kommer att erbjudas på den svenska marknaden. Systemen kan skräddarsys till att producera flera olika sorters grönsaker och ett antal fiskarter. Genom en affärsmodell som säkerställer intäkter på kort och lång sikt bedöms denna modell ha potential att bli mycket lönsam. I samband med detta anpassas anläggningen i Härnösand till att även producera gurka, paprika och lax (Salmo Salar) samt att bli ett centrum för vidare utveckling av tekniska lösningar inom akvaponi.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 september.

Ärenden på extra bolagsstämma avser förvärv av Gussjö fastighets AB vilket utgör närståendetransaktion samt optionsprogram till anställda och styrelseledamot. Förvärvet av Gussjö fastighets AB förväntas medföra en positiv resultateffekt för Peckas Naturodlingar AB.


Kvartalsrapport 2020 april-juni

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET

ANDRA KVARTALET (2020-04-01 - 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3717 KSEK (2033 KSEK)
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3531 KSEK (-2614 KSEK)
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,52 SEK (-0,62 SEK)
 • Den tidigare prognosen revideras och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 11 juni 2020 hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Peckas Naturodlingar AB utser Mattias Gemborg till ny VD

Styrelsen har utsett Mattias Gemborg till ny VD för Peckas Naturodlingar. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted