KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY AB

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (publ.) idag den 27 mars 2020, varvid följande beslut fattades:

Ändring av bolagsordning - aktiekapital

Stämman beslutade om ändring i befintlig bolagsordnings 4§ Aktiekapital och antal aktier enligt följande förslag från styrelsen. "Aktiekapitalet utgörs lägst av 2 000 000 och högst av 8 000 000 kronor."

Minskning av aktiekapital

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 17 002 268,685 kr för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Ändring av bolagsordning - antal aktier

Stämman beslutade om ändring i befintlig bolagsordnings 4§ Aktiekapital och antal aktier enligt följande förslag från styrelsen. " Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 stycken."

Nyemission av aktier

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag med 251 885 464 aktier vilket ökar bolagets aktiekapital med högst 1 259 427,32 kronor. Nyemission skall genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen 3 april 2020 är registrerad som ägare av aktier erhåller 2 teckningsrätter. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 aktie. I första hand ska tilldelning ske till bolagets aktieägare som tecknat med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat med stöd av teckningsrätter, sk subsidiär teckningsrätt Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal utnyttjade teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För övriga villkor, se kallelse till extra bolagsstämman.

Emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, medförande utgivande av maximalt 100 000 000 aktier. För övriga villkor, se kallelse till extra bolagstämma samt på Bolagets Investor Relations hemsida.

Ordförande har ordet

Ordförande konstaterar att företrädesemissionen är säkerställd till ca 80% genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och att bolaget får resurser att fortsätta satsa på utvecklingen och marknadsföringen av sin plattform för förebyggande av psykisk ohälsa.

Ordförande Sverker Littorin

För ytterligare information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande

Tel: 070-875 53 09

E-post: sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Informationen i denna kommuniké är sådan som Papilly AB (publ), 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 klockan 13:00 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Denna kommuniké samt tidigare rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida http://investor.papilly.com/finansiella-rapporter/

Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 9 juni 2020 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNAD TILL 85%

Papillys företrädesemissionen avslutades den 22 april 2020 och tecknades till 85%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 12,8 MSEK före emissionskostnader.PAPILLY AB INGÅR SAMARBETSAVTAL MED FYSIOTEST EUROPA AB

Papilly har ingått ett samarbetsavtal med Fysiotest Europa AB för att bredda sitt utbud inom förebyggande hälsoinsatser.


PAPILLY AB (PUBL) SKJUTER UPP BOLAGSSTÄMMAN

Papilly AB (publ) har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årets bolagsstämma till ett senare datum.


PAPILLY ERBJUDER "STRESSHANTERING I GRUPP" DIGITALT

Papilly erbjuder framgångsrikt tjänsten Stresshantering i grupp med handledning av psykolog Anders Tengström. Under rådande begränsningar av fysiska möten i samband med Corona pandemin, har Papilly nu tagit fram en ny något förkortad digital form för Stresshantering i grupp.


PAPILLY AB (publ) PUBLICERAR EMISSIONSMEMORANDUM

Papilly AB AB (publ) ("Papilly" eller "Bolaget") har publicerat styrelsens memorandum för inför företrädesemission med teckningsperiod 7 - 22 april 2020.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY AB

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (publ.) idag den 27 mars 2020, varvid följande beslut fattades:
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär