Kommuniké från extra bolagsstämma i Papilly

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") den 25 oktober 2017, varvid bland annat följande beslut fattades:

Nyemission
Stämman beslutade enhälligt om nyemission enligt styrelsens förslag. Nyemission ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, per avstämningsdagen den 1 november, av högst 4 898 684 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 612 335,50 kronor. I det fall emissionen garanteras, är avsikten att garanterna erhåller ersättning i form av aktier, endera genom att man tecknar i företrädesemissionen, eller i det fall emissionen fulltecknats, genom en av styrelsen med stöd av bemyndigande beslutad riktad nyemission, efter teckningstidens utgång. För övriga villkor, se kallelse till extra bolagsstämman.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Ändring i bolagsordning
Stämman beslutade enhälligt om ändring av befintlig bolagsordnings § 4 Aktiekapital och antal aktier enligt förslag från styrelsen.

Fastställande av antalet ledamöter till nästa årsstämma
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Charlotte Sundåker och Ulf Söderberg avgår ur styrelsen och styrelsen består därefter av Carsten Friberg, Christian Köhler, Anders Tengström och Carl-Viggo Östlund.

2017-10-26

För ytterligare information:
Carsten Friberg, vice VD
0730-920244
E-post: carsten.friberg@investmentqv.se

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 14.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

PAPILLY AB (publ) PUBLICERAR EMISSIONSMEMORANDUM

Papilly AB AB (publ) ("Papilly" eller "Bolaget") har publicerat styrelsens memorandum för inför företrädesemission med teckningsperiod 7 - 22 april 2020.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY AB

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (publ.) idag den 27 mars 2020, varvid följande beslut fattades:
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY AB (publ)

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 mars 2020 kl. 11:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.
KOMMUNIKE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (Papilly) idag den 5 december 2019 kl. 11.00, varvid följande beslut fattades:PAPILLY KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Papilly AB (publ) kallar till extra bolagsstämma torsdag den 5 december.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär