Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q3 juli - september 2022

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende juli till september 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bland annat på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

Moderbolaget - juli - sep 2022
- Nettoomsättning uppgick till 195 tkr (375), en minskning med 48 procent.

- EBITA-resultat uppgick till -1 144 tkr (-1 401).

- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0 tkr (0).

- Resultat före skatt -1 288 tkr (-2 200).
Värden inom parentes avser jämförelse med tredje kvartalet föregående år.

Koncernen* - juli - sep 2022
- Nettoomsättning uppgick till 232 tkr.

- EBITA-resultat uppgick till -1 384 tkr.

- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0 tkr.

- Resultat före skatt -3 089 tkr.

- Resultat per aktie -0,11 kr.
*Kvartalskoncernredovisning upprättades för första gången under sista kvartalet 2021.


Väsentliga händelser juli - sep 2022
I juni inleddes förändringar i den övergripande marknads- och försäljningsstrategin för Bonzun IVF appen och i juli genomfördes de sista och stora förändringarna med flytt av applikationens betalväggar. Detta har resulterat i en ökning av antalet prenumeranter med 39 procent under Q3 (total ökning 88 procent sedan 1 juni) och intäktsnivån steg till samma värden som innan förändringsarbetet trots en sänkning av prenumerationskostnaden med 70 procent.

Intresset för Bonzun Evolve började ta fart efter sommaren och nya kunder som fastighetsbyråer köpte in programmet till sina medarbetare. Mobilanpassningen öppnar upp för fler företag då andelen företag med personal som har mobilen som sitt främsta arbetsverktyg ökar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bonzun ingick i november ett samarbetsavtal med Wordapp B.V., bolaget bakom webbsidan hairtransplantation.com. Samarbetet innefattar bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer med marknadsföring mot den kinesiska marknaden samt i en förlängning även marknadsföring av Bonzun IVF appen. Bonzun erhöll 750 000 SEK i kontant förskott, samt motsvarande 2 000 000 SEK, avsett för marknadsföring av IVF-appen i Wordapps kanaler. Vidare åtog sig Wordapp, att när appen är färdigställd, erlägga upp till 1 000 000 SEK i provision under 2023 för hårtransplantationsappen och upp till 8 250 000 SEK årligen i provision för IVF appen.

Under tredje kvartalet utvärderades, med goda resultat, den pilot som genomförts under våren på personer i omställning. I oktober erhölls sedan en positiv rekommendation från ledningsgruppen i Trygghetsrådet (TRR) att man vill kunna erbjuda självledarskaps- och anti-stressprogrammet Evolve till personer i omställning.


VD har ordet
En varm sommar har passerat sen senaste perioden och på Bonzun fortsätter vårt arbete framåt för att nå våra uppsatta mål. Tredje kvartalet inträffar till stor del över de lite långsammare sommarmånaderna i Sverige, vilket innebär att det har varit lugnare på försäljning för vår B2B affär som är största delen av bolagets intäkter, men övriga verksamheten har fortsatt starkt framåt.

Som vi tidigare kommunicerat till marknaden så har vi arbetat mycket med att omvandla våra nuvarande produkter till skalbara erbjudanden och där har vi kommit i hamn. Det sista steget i optimeringen av vårt patientstöd för fertilitetsbehandlingar, Bonzun IVF, innebar att vi under Q3 implementerade en omfattande förändring av försäljningsstrategi och i och med det förändringar av appens betalväggar.

Det har visats sig vara en vinnande strategi som i månadsskiftet september/oktober resulterade i totalt en 88-procentig ökning av antalet prenumeranter och som fortsätter öka stadigt med minimal insats, vilket visar på behovet hos patienter för denna typ av stöd. Under Q2 lanserades Bonzun IVF på ännu fler språk och den finns nu översatt till hela sex språk, allt för att öka tillgängligheten så fler runt om i världen kan få möjlighet att finns stöd och hjälp i Bonzun IVF.

Efter sommaren och i slutet av Q3 började vi se ett ökat intresse för vårt självledarskaps- och antistressprogram Evolve som säljs till företag som vill arbeta systematiskt och förebyggande mot långvarig skadlig stress hos personalen. Nu när vi alla står inför sämre tider, med stor oro för elpriser och lågkonjunktur, inser fler företag vikten av att ta hand om sina medarbetare för att bibehålla en hållbar arbetsmiljö. När pressen ökar mycket i det privata livet så spiller detta över på arbetslivet, ofta med minskad produktivitet som resultat eller till och med risk för utbrändhet.

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall enligt Försäkringskassan. Det är dessvärre stressrelaterade sjukskrivningar som ökar mest och har tagit fart igen efter pandemin. Men som tur är kan vi hjälpa och vi är glada att fler upptäcker Evolve och ser den stora skillnaden programmet kan göra för företagets medarbetare och i slutändan hela företaget. Evolve är ett program som ger lärande för livet med konkreta övningar för att ge beteendeförändringar som gör individen kapabel till att hantera stress och de känslor som ger upphov till stress. Bonzun blev under Q2 godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vilket är en enorm kvalitetsstämpel.

Säljprocessen för Evolve startas många gånger upp med en pilot för en avdelning eller utvald grupp innan det tas beslut om vidare användande i större delar av företaget. Detta gör att vi ofta får invänta utfallet av piloten innan företaget startar igång med programmet i större utsträckning. Det tar minst 8 veckor och ibland mer. Vi vet att programmet minskar stressen hos individer med 25 procent (för högstressade med 30 procent) vilket leder till att vår hit rate från genomförd pilot till större kontrakt är hög. Vi kommer fortsätta att säkra fler kontrakt med företag och organisationer som vill öka välmåendet hos sin personal och minska sjukfrånva- ron. Bonzuns plattformar skapar möjligheter för att hjälpa fler individer och tacklar två av vår tids stora hälso- och samhällsutmaningar, infertilitet och stress. Tack vare Bonzun ska de inte förbli förbisedda!

Bonnie Roupé
Verkställande direktör

OM MAR:
Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [17 november 2022 kl. 18.25].

 

Håkan Johansson, styrelseordförande
[email protected]
Tel: +46 70 478 31 49

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Bonzun offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets partiellt garanterade företrädesemission av units, vilken beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 10 januari 2023, ("Företrädesemissionen") som visar att totalt tecknas 46 313 400 units i erbjudandet, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 76,7 procent av erbjudandet. 18 980 535 units, motsvarande cirka 31,4 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 2 816 778 units, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Därmed tecknades totalt 21 797 313 units, motsvarande 36,1 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att garantiåtaganden om 20 270 687 units, motsvarande cirka 33,6 procent av erbjudna units, kommer att utnyttjas. Därutöver tecknades 4 245 400 units utan stöd av uniträtter avseende garantiersättning och annan fordran, i form av kvittning mot nyemitterade units vilka har reglerats inom ramen för Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 11,6 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.


VD och grundare tecknar för mer än tidigare kommunicerat.

I samband med publiceringen av Bonzun AB:s (publ) ("Bonzun eller Bolaget") memorandum för den pågående företrädesemissionen kommunicerades att Bolagets VD, tillika grundare, Bonnie Roupé valt att teckna Units genom teckningsförbindelse för motsvarande SEK 1 391 000. Nu meddelar Bolaget att Bonnie Roupé har för avsikt att teckna för motsvarande SEK 1 691 000 om utrymme ges.


Bonzun blir en av leverantörerna i ett EU-projekt för kompetensförsörjning.

Bonzun kommer att tillhandahålla Bonzun Evolve för personal i 9 företag som medverkar i ett EU-finansierat projekt. Målet är att bidra till företagens tillväxt genom att stärka deras medarbetare både på kort och lång sikt.


BONZUN inleder samarbete med Jokkmokks kommun

Bonzun och Jokkmokks kommun har startat ett samarbete kring iKBT-tjänsten Bonzun Evolve. Jokkmokks kommun har cirka 500 anställda och ett pilotprojekt på två enheter inleds där personalen kommer att genomgå iKBT programmet för att förebygga stress. Tidigare i veckan meddelade bolaget att ett samarbete även startat samarbete med Essunga kommun.


Bonzun inleder samarbete med Essunga kommun

Bonzun och Essunga kommun har startat en pilot där en mindre grupp av kommunens egna anställda testar iKBT-tjänsten Bonzun Evolve som förebygger stress. Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har drygt 500 anställda. Bolaget har sedan tidigare ett flertal kommuner i sin kundlista, såsom Danderyds kommun, Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt Älmhults kommun.


Bonzun offentliggör memorandum avseende den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 15,1 MSEK

Styrelsen i Bonzun (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har upprättat ett memorandum avseende den nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 10 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden inleds imorgon fredag den 20 januari 2023 och pågår till och med fredagen den 3 februari 2023 och handelsperioden vad avser uniträtter inleds imorgon fredagen den 20 januari 2023 och pågår till och med tisdagen den 31 januari 2023, korrigerat från det pressmeddelande som offentliggjordes den 8 december 2022. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Bonzun AB (publ) den 10 januari 2023

Extra bolagsstämman i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920 ("Bolaget"), ägde rum idag den 10 januari 2023 i Stockholm. Samtliga beslut fattades enhälligt i överensstämmelse med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.


Bonzun tecknar ramavtal med Trygghetsrådet - hälsostöd till mer än en miljon tjänstemän

Bonzun och Trygghetsrådet har tecknat ett ramavtal som innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och anslutna tjänstemän under omställning. Enligt ramavtalet kan Trygghetsrådet nu avropa iKBT-tjänsten Bonzun Evolve som förebygger stress och erbjuder individuella psykologtimmar för sina rådgivare och deras klienter.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONZUN AB (PUBL)

Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org.nr 556884-9920 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 januari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.


Bonzun AB (publ) föreslår partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 15,1 MSEK och en riktad kvittningsemission av units om cirka 6,9 MSEK.

Styrelsen för Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma ("Extra bolagsstämman") i Bolaget att besluta om en emission av högst 60 389 355 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Den Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 10 januari 2023 och kallelse till Extra bolagsstämma offentliggörs i ett separat pressmeddelande. Vid full teckning tillförs Bolaget emissionslikvid om cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader. Nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen planeras främst att användas till säljaktiviteter och marknadsföring kopplat till Bonzun Evolve och Bonzun IVF, generella bolagsändamål, återbetalning av lån samt produktutveckling. Den föreslagna Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelsen för Bonzun föreslår även att Extra bolagsstämman beslutar om en riktad kvittningsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, om cirka 6,9 MSEK i syfte att kvitta utestående lån ("Kvittningsemissionen").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted