Affärsidé

Till individer som lider av stress ska Papilly via hälsoportaler i samarbete med lokala aktörer tillhandahålla evidensbaserade antistressprodukter och tjänster.

Verksamhet

Under 2013 etablerade Papilly tillsammans med relevanta partners sin första webbportal i Sverige.

Tillsammans med strategiskt utvalda lokala aktörer kommer Papilly starta upp webbportaler på nya marknader. Genom att starta upp dotterbolag på respektive marknad ges en möjlighet att anpassa plattformen till den lokala målgruppen och samtidigt knyta sig an relevanta partners för att skapa de bästa förutsättningarna för en stabil tillväxt. Lokala medieaktörer med starkt varumärke och etablerade kundrelationer har visat intresse att ge Papilly unika möjligheter att snabbt nå stora målgrupper. Affären byggs kring den webbtjänst Papilly utvecklar genom en s.k. "freemium model", där affärsmodellen består av en stadig ström återkommande intäkter i form av abonnemangsavgifter från premiummedlemmarna i webbportalen. Basmedlemskapet är gratis och innebär att besökaren får ta del av en delav innehållet på sajten. Syftet med basmedlemskapet är att få en snabb spridning av tjänsten och även skapa ett unikt kundkartotek som ligger till grund för produkt- och annonsförsäljning samt forskning. Premiummedlemmen får ta del av ett bredare utbud av program och en större flexibilitet då programmen låter sig individanpassas.

Bolagsordning

Antagen på bolagsstämma den 25 oktober 2017

§ 1      Firmanamn

Bolagets firma är Papilly AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2      Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3      Verksamhet

Bolaget ska utveckla och sälja hälsotjänster över internet. Därtill ska bolaget bedriva handel med medicintekniska produkter, kosmetik, hälsoprodukter, naturmedel, kosttillskott samt läkemedel. Förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4      Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgörs lägst av 1 812 500 kronor och högst av 7 250 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 14 500 000 stycken och högst 58 000 000 stycken.

§ 5      Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 3 - 10 ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma.

§ 6      Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.         

§ 7      Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 8      Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 9      Ärenden på bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10  

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11  

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär