Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 18 september 2020 var felaktig. Rättning gjord avseende kungörelsetext. Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 08.30.

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman måste:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 2020-10-01; och

ii. anmälan om deltagande vid stämman ska vara bolaget tillhanda senast den 2020-10-05. Anmälan görs per post till Box 11157, 404 24 Göteborg eller e-post till [email protected]. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per 2020-10-05. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.capsek.se, senast 2020-09-18, och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av justeringsman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Handlingar enligt aktiebolagslagen.

7. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom emission av högst 106 000 teckningsoptioner.

8. Stämmans avslutande.

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Peter Wendel till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom emission av högst 106 000 teckningsoptioner

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktör i Bolaget ("Incitamentsprogram 2020") genom en riktad nyemission av högst 106 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 344 500 kronor, på nedanstående villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, efter erbjudande, tillkomma den verkställande direktören i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogram 2020.

2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast 2020-11-09 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

3. Priset per teckningsoption ska vara 1 krona, och motsvarar optionens marknadsvärde. Optionernas marknadsvärde har beräknats enligt Black & Scholes värderingsmodell.

4. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast 30 dagar efter teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell. Som grund för beräkningen tillämpas ett volymvägt snitt på stängningskursen under perioden 2020-09-08 till 2020-10-08.

6. Varje teckningsoption ger ätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med 2023-10-09 till och med 2023-11-09.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringarna av beslutet som behövs i samband med registrering vid Bolagsverket.

8. Överteckning kan ej äga rum.

Motiv för incitamentsprogrammet och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompentent ledning genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Utspädning

Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för Incitamentsprogram 2020 kan föranleda en utspädning om 2,91 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning.

Värdering och Kostnader

Teckning av teckningsoptionerna och förvärv ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0,2% och en volatilitet om 35%. Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2020 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram 2020. Kostnaderna för Incitamentsprogram 2020 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogram 2020 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2020 samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Göteborg i september 2020
Northern CapSek Ventures AB
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

CapSeks Bricknode högt skalbar B2B fintech Saas-affär på tröskeln till lönsamhet

Efter att ha undgått att förvandlas till ett konsultbolag inom fintech har Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode Holding ("Bricknode") byggt upp en skalbar plattform av backend-tjänster för en mängd olika sorters finansbolag. Vid en informationsträff anordnad av CapSek berättade Bricknodes vd Stefan Willbrand om känsligheten för en börsnedgång, hur Bricknode ska nå lönsamhet och viktigaste prioriteringarna framöver.


"Preferensaktie med TO till rabatt ger investerare en extra morot" | Läs sammandrag från infoträff med CapSeks vd

Efter omkring en fördubbling sett till både investerat kapital och antal bolag efter förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj, har Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") nu fullt fokus på att stötta portföljbolagen med deras fortsatta tillväxt. Därför utvärderar CapSek nu en företrädesemission av preferensaktier. Vid en informationsträff online berättade vd Henrik Jerner om huvuddragen i rapporten för Q2, hur kombinationen av en preferensaktie och en teckningsoption ger investerare en särskilt attraktiv ränta, och om CapSeks fokus framöver.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Bricknode

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Bricknode Holdings VD Stefan Willebrand torsdag 25 augusti kl 14.


Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de onoterade innehaven. Per 30 juni 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,09 kr. Under kvartalet har CapSek förvärvat Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Köpeskillingen uppgick till 20,1 MSEK, varav 18,9 MSEK är förvärv av aktier i portföljbolag och 1,2 MSEK är förvärvsgoodwill. Totalt emitterades 9 542 551 nya CapSek-aktier som en följd av portföljförvärvet, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 46,7 procent av ägandet i CapSek. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en emission av preferensaktier under andra halvåret 2022 för att säkerställa deltagande i portföljbolagens kommande finansieringsrundor.


Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK

Den 22 juli 2022 meddelade Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") att bolaget undersöker möjligheterna att genomföra en nyemission av preferensaktier i syfte att kunna stödja portföljbolagens fortsatta expansion. Efter en fördjupad analys med hänsyn tagen även till potentiella investeringar i nya portföljbolag har Bolaget kommit fram till att önskvärd anskaffad volym uppgår till cirka 25 MSEK.


Korrigering av tidigare pressmeddelande avseende veckodag för digital informationsträff med CapSek

I det pressmeddelande Northern CapSek Ventures publicerade kl 10:15 idag, den 15 augusti 2022, angavs fel veckodag för informationsträffen. En korrigerad version av pressmeddelandet följer nedan:

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner onsdag 17 augusti kl 13.


Digital informationsträff med CapSek torsdag 17 augusti

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner torsdag 17 augusti kl 13. Bolaget presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2022 samt informerar om den emission av preferensaktier som utvärderas. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark.


CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.


Lansering av ny SaaS-tjänst öppnar dörren till nya marknader för CapSeks Bricknode

Med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, expanderar nu Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.


Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA

Efter en vår med skenande gaspriser har frågan om att säkra energiförsörjningen klättrat högst upp på agendan över hela Europa. Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag NODA Intelligent Systems AB ("NODA") kan med en egenutvecklad AI-lösning effektivisera överföringen av värme och kyla, och därmed minska åtgången av gas. Det finns en hög efterfrågan, i stora delar av Europa på lösningar som kan hjälpa att minska beroendet, och NODA tar nu betydande steg för att spela en central roll i den här utmaningen.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted