Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag

Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren, med flera uppmuntrande nyheter inte minst i de onoterade innehaven. Med stärkta finanser ligger fokus nu på fortsatt utveckling av portföljen samt bolagets interna processer.

Northern CapSek Ventures avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018 och början på 2021 visar att den positiva trenden håller i sig. CapSek har hittills under 2021 investerat i fyra portföljbolag: Nyinvesteringar i Itatake och Tölve samt följdinvesteringar i Appspotr och PubQ.

- Fokus nu är att leta vidare efter nya spännande bolag att investera i med stöd av våra samarbetspartners. Hittills har vi gjort sju investeringar och vi räknar med att bygga en portfölj på 20 bolag. Samtidigt jobbar vi med att hjälpa de bolag vi har att växa i snabb takt, säger Henrik Jerner, VD på CapSek.

Sett till kursutvecklingen har de noterade innehaven Hoodin och Appspotr haft motvind under början på året, efter kraftiga uppgångar under framför allt fjärde kvartalet 2020.

Hoodin som erbjuder automatiserad innehållsbevakning har fortsatt gynnas av en fortsatt ökande regleringsbörda för Hoodins kundföretag, inte minst införandet av MDR (Medical Device Regulation) i maj 2021 som drivit ett inflöde av kunder inom pharma och framför allt Medtech. Bolagets pipeline av licenser och kunder ökade med över 200% under första kvartalet vilket ger en bra grund att stå på för resten av året, och CapSek fortsätter se positivt på sitt innehav i Hoodin.

Appspotr som erbjuder en low-code-plattform för produktion av företagsappar har fortsatt sin omställning mot repetitiva intäkter och Annual Recurring Revenue (ARR) uppgår nu till 5,5 MSEK i årstakt. Bolaget tillfördes 55 MSEK genom teckningsoptionerna TO1 i mars och med lanseringen av ett flertal nya funktioner i Appspotr 3, onlineförsäljning av appar mot SME-marknaden och stark tillväxt framförallt inom offentlig sektor och fastighetsbranschen ser CapSek ljust på Appspotrs möjlighet att på sikt blir en av de ledande low-code-plattformarna globalt.

Starkt positivt momentum i den onoterade portföljen

Portföljbolaget PubQ som erbjuder ett kassasystem för restauranger i appformat har fortsatt utvecklas starkt. Nyligen slöts ett ramavtal med en stor global kund där man nu håller på att implementera PubQs lösning på en stor del av kedjans 1700 restauranger i Norden. Detta bidrog till att antal restauranger där PubQs lösning är implementerad ökade åttafalt under 2020 (från låga nivåer) och har ökat med cirka 70% under första kvartalet 2021. PubQ ser positivt på framtiden då flertalet av de restaurangen som varit stängda på grund av pandemin räknar med att öppna i sommar eller i höst. I sommar lanseras också tjänsten Weborder, som innebär att gäster kan beställa och betala mat via mobiltelefon med hjälp av en QR-kod eller länk. Restauranger kan därmed utforska PubQs lösning som en SaaS-tjänst där man enkelt kommer igång.

Även Arkimera Robotics som erbjuder en självinlärningsalgoritm som möjliggör automatiserad inläsning av digitala dokument, framför allt inom bokföring, har haft en stark utveckling. Med tre affärssystem som integrerat Arkimeras självinlärningsalgoritm har Arkimera nu verifierat tjänsten på den svenska marknaden och i april processades 210 000 bokföringsunderlag av algoritmen. 4 500 företag nyttjar nu självinlärningsalgoritmen i sin löpande bokföring och antalet nya kunder (och därmed också prenumerationsintäkterna) ökar nu med 7% på månadsbasis. Nu är nästa steg internationell expansion. Särskilt uppmuntrande är att Arkimera nyligen uppmärksammades på tech-sajten Breakits lista över Sveriges 30 mest lovande doldisbolag.

För spelstudion Itatake har framgångarna med spelet Gumslinger fortsatt och enbart Gumslinger har nu nått sex miljoner nedladdningar. Itatake har hittills släppt ett tiotal mobilspel. Efter en fulltecknad nyemission på 10 MSEK ökar nu bolaget sina marknadsföringsinsatser med fokus på USA, Sydkorea, Ryssland samt en handfull länder i Europa och Sydamerika. Ett samarbete har även inletts för lansering i Kina strax efter halvårsskiftet. Tidigare under året mottog Gumslinger en nominering till Mobile Game of the Year i Pocket Gamer Awards, och ingår nu även bland Game Developer World Championships speciellt utvalda spel för 2020. Framgångarna syns också i siffrorna där antalet nedladdningar av bolagets olika spel ökade med 364% under 2020 och nu ligger bolagets nästkommande titel i pipeline för lansering under hösten.

Tölve som erbjuder en plattform för proaktiv prospektering för B2B-säljare har flera viktiga kundavtal, bland annat ett unikt partneravtal med ett branschledande affärssystem för bemanningsbolag. Omsättningen har också växt markant under det gångna året och Tövles marknad signalerar nu att efterfrågan är tillbaka. Kunderna efterfrågar säljstöd på ett helt annat sätt än förut och nykundsbearbetning är högt prioriterat hos många.

Stärkta finanser för att både utveckla portföljen och CapSeks processer

Samtidigt som flera av de onoterade bolagen visar stark tillväxt väntas de behöva mer kapital för att fortsätta sin expansion. Närmast på listan bedöms PubQ och Arkimera vara att göra större finansieringsrundor inom kort.

Under mars 2021 genomförde CapSek självt en företrädesemission av units. Emissionen tecknades till total 136,4 procent och inbringade 17,9 MSEK till bolaget före emissionskostnader. Så mycket som 94,6 procent tecknades med företräde vilket vittnar om ett förtroende från bolagets befintliga aktieägare.

Vid sidan av att utvärdera nya bolag och arbeta med de befintliga bolagen pågår ett arbete med att definiera bolagets hållbarhetsstrategi.

- Vi tittar på hur vi ska koppla bolagets hållbarhetstänk till de investeringskriterier vi har när vi går in i nya bolag, eftersom vi tycker det är viktigt att bidra till ett hållbart samhälle genom det vi gör. Vi räknar med att kommunicera mer om det här inom kort, säger Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

CapSeks Bricknode högt skalbar B2B fintech Saas-affär på tröskeln till lönsamhet

Efter att ha undgått att förvandlas till ett konsultbolag inom fintech har Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode Holding ("Bricknode") byggt upp en skalbar plattform av backend-tjänster för en mängd olika sorters finansbolag. Vid en informationsträff anordnad av CapSek berättade Bricknodes vd Stefan Willbrand om känsligheten för en börsnedgång, hur Bricknode ska nå lönsamhet och viktigaste prioriteringarna framöver.


"Preferensaktie med TO till rabatt ger investerare en extra morot" | Läs sammandrag från infoträff med CapSeks vd

Efter omkring en fördubbling sett till både investerat kapital och antal bolag efter förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj, har Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") nu fullt fokus på att stötta portföljbolagen med deras fortsatta tillväxt. Därför utvärderar CapSek nu en företrädesemission av preferensaktier. Vid en informationsträff online berättade vd Henrik Jerner om huvuddragen i rapporten för Q2, hur kombinationen av en preferensaktie och en teckningsoption ger investerare en särskilt attraktiv ränta, och om CapSeks fokus framöver.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Bricknode

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Bricknode Holdings VD Stefan Willebrand torsdag 25 augusti kl 14.


Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de onoterade innehaven. Per 30 juni 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,09 kr. Under kvartalet har CapSek förvärvat Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Köpeskillingen uppgick till 20,1 MSEK, varav 18,9 MSEK är förvärv av aktier i portföljbolag och 1,2 MSEK är förvärvsgoodwill. Totalt emitterades 9 542 551 nya CapSek-aktier som en följd av portföljförvärvet, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 46,7 procent av ägandet i CapSek. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en emission av preferensaktier under andra halvåret 2022 för att säkerställa deltagande i portföljbolagens kommande finansieringsrundor.


Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK

Den 22 juli 2022 meddelade Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") att bolaget undersöker möjligheterna att genomföra en nyemission av preferensaktier i syfte att kunna stödja portföljbolagens fortsatta expansion. Efter en fördjupad analys med hänsyn tagen även till potentiella investeringar i nya portföljbolag har Bolaget kommit fram till att önskvärd anskaffad volym uppgår till cirka 25 MSEK.


Korrigering av tidigare pressmeddelande avseende veckodag för digital informationsträff med CapSek

I det pressmeddelande Northern CapSek Ventures publicerade kl 10:15 idag, den 15 augusti 2022, angavs fel veckodag för informationsträffen. En korrigerad version av pressmeddelandet följer nedan:

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner onsdag 17 augusti kl 13.


Digital informationsträff med CapSek torsdag 17 augusti

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner torsdag 17 augusti kl 13. Bolaget presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2022 samt informerar om den emission av preferensaktier som utvärderas. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark.


CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.


Lansering av ny SaaS-tjänst öppnar dörren till nya marknader för CapSeks Bricknode

Med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, expanderar nu Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.


Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA

Efter en vår med skenande gaspriser har frågan om att säkra energiförsörjningen klättrat högst upp på agendan över hela Europa. Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag NODA Intelligent Systems AB ("NODA") kan med en egenutvecklad AI-lösning effektivisera överföringen av värme och kyla, och därmed minska åtgången av gas. Det finns en hög efterfrågan, i stora delar av Europa på lösningar som kan hjälpa att minska beroendet, och NODA tar nu betydande steg för att spela en central roll i den här utmaningen.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted