CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.

Med förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj avslutad i slutet av juni uppgår antalet bolag i CapSeks portfölj nu till 15 innehav, där merparten befinner sig i expansions- eller uppskalningsfas. För vinterhalvåret 2021/22, alltså perioden innan förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj då CapSeks portfölj bestod av åtta aktiva bolag, uppgick den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen till 14 procent. Fem av de åtta bolagen var onoterade och visade en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 23 procent, jämfört med samma period året innan. Samma trend i utvecklingen känns igen i de sju nya innehav som tillkom till portföljen i och med förvärvet av NTF.

Medan värderingsmultiplarna inom techsektorn fallit med 30-40 procent under 2022 är det tydligt att framtidstron på tillväxt i CapSeks portföljbolag inte minskat i samma utsträckning. Det fortsatt starka momentum som flera av portföljbolagen vittnar om, med fortsatta affärer, partnerskap och kundtillväxt, visar också att det finns skäl för bolagen att se ljusare på framtiden än vad finansmedia och värderingsmultiplar gör gällande.

Därför är det fortsatt angeläget, motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek säkerställer finansiellt handlingsutrymme för att stötta både nytillkomna och tidigare ägda portföljbolag i kommande finansieringsrundor.  

Hög aktivitet i portföljbolagen, med flera viktiga framsteg

En översyn av nyhetsflödet från CapSeks portföljbolag visar tydligt hur aktivitetsnivå och momentum är fortsatt högt i flera av CapSeks portföljbolag. Här följer en sammanställning av utvalda händelser och nyheter enbart under juli 2022.

Bricknode meddelar att de med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, nu expanderar in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.

Arkimera Robotics har inlett ett partnerskap med det NGM-noterade SaaS-bolaget Briox som omfattar Arkimeras automatiseringslösningar baserade på självinlärningsteknologi och syftar till att erbjuda redovisningsbyråer och mikroföretagare automatisk bokföring av digitala dokument.

CapSeks nytillkomna portföljbolag E-GO E-Sports har tecknat ett partnerskapsavtal med First North-noterade M.O.B.A. Network för att erbjuda Fantasy Game Leagues för sina community-medlemmar. Fantasy-ligorna kommer kretsa kring världens största esport-turneringar.

CapSeks portföljbolag NODA Intelligent Systems, som erbjuder en egenutvecklad AI-lösning för effektivisering av överföring av värme och kyla och därmed kan minska åtgången av bland annat gas, har sett en ökande efterfrågan för sina tjänster, då skenande gaspriser fått frågan om energiförsörjning att klättra högst upp på agendan över hela Europa. Tidigare i juli kunde bolaget annonsera att en befintlig fjärrvärmekund i Tyskland dubblerat antalet styrpunkter för att bättre nå ut över hela staden.

Nyemission av preferensaktier

Med stöd av den bolagsordning som antogs vid extra bolagsstämma i CapSek den 17 juni 2022, har styrelsen i CapSek beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en nyemission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022. Se också den bolagsordning som antogs vid extra bolagsstämma i Bolaget den 17 juni 2022 via länken här.

  • Värderingar av noterade techbolag har gått ner markant under 2022, vilket också påverkar värderingar av onoterade bolag, dock med viss eftersläpning och inte alltid lika mycket. Jag ser inte att den långsiktiga marknadspotentialen för de bolag vi investerar i har minskat, snarare tvärtom. Bolagen i den befintliga portföljen fortsätter växa och för att möjliggöra ytterligare tillväxt avser CapSek investera mer i portföljen. I takt med att CapSek investerar mer ökar både CapSeks ägande och engagemang i bolagen. Dessutom utvärderas löpande nya bolag och vi har flera intressanta bolag i pipelinen. Ett kapitaltillskott ger CapSek möjligheter att växa ytterligare, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022, kl 10:30

CapSeks Bricknode högt skalbar B2B fintech Saas-affär på tröskeln till lönsamhet

Efter att ha undgått att förvandlas till ett konsultbolag inom fintech har Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode Holding ("Bricknode") byggt upp en skalbar plattform av backend-tjänster för en mängd olika sorters finansbolag. Vid en informationsträff anordnad av CapSek berättade Bricknodes vd Stefan Willbrand om känsligheten för en börsnedgång, hur Bricknode ska nå lönsamhet och viktigaste prioriteringarna framöver.


"Preferensaktie med TO till rabatt ger investerare en extra morot" | Läs sammandrag från infoträff med CapSeks vd

Efter omkring en fördubbling sett till både investerat kapital och antal bolag efter förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj, har Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") nu fullt fokus på att stötta portföljbolagen med deras fortsatta tillväxt. Därför utvärderar CapSek nu en företrädesemission av preferensaktier. Vid en informationsträff online berättade vd Henrik Jerner om huvuddragen i rapporten för Q2, hur kombinationen av en preferensaktie och en teckningsoption ger investerare en särskilt attraktiv ränta, och om CapSeks fokus framöver.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Bricknode

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Bricknode Holdings VD Stefan Willebrand torsdag 25 augusti kl 14.


Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de onoterade innehaven. Per 30 juni 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,09 kr. Under kvartalet har CapSek förvärvat Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Köpeskillingen uppgick till 20,1 MSEK, varav 18,9 MSEK är förvärv av aktier i portföljbolag och 1,2 MSEK är förvärvsgoodwill. Totalt emitterades 9 542 551 nya CapSek-aktier som en följd av portföljförvärvet, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 46,7 procent av ägandet i CapSek. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en emission av preferensaktier under andra halvåret 2022 för att säkerställa deltagande i portföljbolagens kommande finansieringsrundor.


Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK

Den 22 juli 2022 meddelade Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") att bolaget undersöker möjligheterna att genomföra en nyemission av preferensaktier i syfte att kunna stödja portföljbolagens fortsatta expansion. Efter en fördjupad analys med hänsyn tagen även till potentiella investeringar i nya portföljbolag har Bolaget kommit fram till att önskvärd anskaffad volym uppgår till cirka 25 MSEK.


Korrigering av tidigare pressmeddelande avseende veckodag för digital informationsträff med CapSek

I det pressmeddelande Northern CapSek Ventures publicerade kl 10:15 idag, den 15 augusti 2022, angavs fel veckodag för informationsträffen. En korrigerad version av pressmeddelandet följer nedan:

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner onsdag 17 augusti kl 13.


Digital informationsträff med CapSek torsdag 17 augusti

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner torsdag 17 augusti kl 13. Bolaget presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2022 samt informerar om den emission av preferensaktier som utvärderas. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark.


CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.


Lansering av ny SaaS-tjänst öppnar dörren till nya marknader för CapSeks Bricknode

Med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, expanderar nu Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.


Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA

Efter en vår med skenande gaspriser har frågan om att säkra energiförsörjningen klättrat högst upp på agendan över hela Europa. Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag NODA Intelligent Systems AB ("NODA") kan med en egenutvecklad AI-lösning effektivisera överföringen av värme och kyla, och därmed minska åtgången av gas. Det finns en hög efterfrågan, i stora delar av Europa på lösningar som kan hjälpa att minska beroendet, och NODA tar nu betydande steg för att spela en central roll i den här utmaningen.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted