Fortsatt fokus på åtgärder för högre lönsamhet

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Företrädesemissionen tillförde cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader och 38,0 MSEK efter emissionskostnader.
 • Fortsatt arbete med omstrukturering av organisationen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

VD har ordet
"Arbetet med att säkerställa att Clemondo har en sund och lönsam affär är min allra högsta prioritet. Vi går från att tillväxten ska ordna lönsamheten till att lönsamheten ska säkerställa tillväxten."

Clemondos försäljning under årets tredje kvartal summerades till 59,5 MSEK, vilket är jämförbart med motsvarande period i fjol. EBITDA uppgick till -3,5 MSEK (1,1), justerad EBITDA efter jämförelsestörande poster blev noll (1,5 MSEK). Vår affärsmiljö är fortsatt tuff och konkurrensutsatt. Prispress påverkar, liksom ökade kostnader för råvaror. En betydande del av våra inköp sker i euro, medan försäljningen främst sker i svenska kronor. Trots två genomförda och ytterligare en planerad prishöjning har vi ännu inte fullt ut lyckats kompensera oss och vi jobbar intensivt för att stärka våra marginaler.

Ett viktigt led i lönsamhetsarbetet är vårt åtgärdsprogram. Flertalet åtgärder är genomförda, däribland flytt av kvarvarande produktion i Rörvik till Helsingborg. I samband med förändringarna i Rörvik så har ytterligare besparingar skett i form av en avveckling av vårt logistikerbjudande inom Private Label, den så kallade Plocken. Omsättning motsvarande omkring 9 MSEK på årsbasis tas därmed bort, vilket emellertid stärker förutsättningarna att nå vårt lönsamhetsmål eftersom logistikerbjudandet kräver omfattande handpåläggning och ställer krav på lagerhållning av ett stort sortiment.

Det tredje kvartalet belastades av kostnader av engångskaraktär på 3,5 MSEK, vilket innebär att den samlade kostnaden för åtgärderna uppgår till 13,2 MSEK vid utgången av kvartalet. Vår bedömning är att åtgärdsprogrammet fullt ut kommer att genomföras under 2018 och att de totala kostnaderna kommer hamna runt den budgeterade ramen på 16 MSEK. Effekterna blir synliga successivt under fjärde kvartalet 2018 och under första halvan av 2019.

Som tillförordnad VD är arbetet med att säkerställa att Clemondo har en sund och lönsam affär min allra högsta prioritet. Det innebär ingen förändring av strategin, däremot en förskjutning av fokus; från att tillväxten ska ordna lönsamheten till att lönsamheten ska säkerställa tillväxten. I det förändrings-arbetet behöver ledningen involvera, engagera och motivera samtliga medarbetare. Vi har satt samman ett turn around-team med bred sammansättning som går igenom affären och tar fram förslag till ytterligare åtgärder för att nå lönsamhet.

Med kapitalet från emissionen som bas, tidigare beslutade och i huvudsak genomförda åtgärder och ett ännu starkare fokus är jag övertygad om att vi skapar en stabil grund för lönsam tillväxt framöver.

Michael Engström
Tf VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018               15 februari 2019
Delårsrapport kvartal 1, 2019            9 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2, 2019          23 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3, 2019          15 november 2019

Rapporten i sin helhet bifogas

2018-11-16

För ytterligare information

Michael Engström, tf VD
Telefon: 076-374 87 69
E-post: [email protected]

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: [email protected]

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 16 november 2018 klockan 08.30 CET.

Nerladdningsbara filer

Bilia tar ett stort kliv mot hållbarhet tillsammans med Clemondo.

Bilia har valt att ligga i framkant när det kommer till omtanke om miljön och sin personal genom att sätta tuffa miljökrav på produkterna de använder. Därför går de nu helt över till Greenium inom deras fordonstvätt.


Clemondo skriver avtal med Luna Group.

Clemondo har tecknat avtal med Luna Group om försäljning av bland annat växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner på årsbasis.Clemondo nominerade till årets miljöföretag

Clemondo är en av finalisterna i kategorin årets miljöföretag i Clean Bright Awards 2021 som arrangeras av Branschtidningen RENT.


Clemondo inleder samarbete med NKV kontorsvaror

Clemondo lanserade i det andra kvartalet Liv Des +24/7 - en helt ny typ av ytdesinfektion vars unika egenskaper underlättar återgången till det normala i samhället. Produkten som skyddar ytor mot bakterier och virus i upp till 24 timmar har tagits emot väl av marknaden - nyligen inleddes ett samarbete med NKV Kontorsvaror.CLEMONDOS FRAMTID ÄR GRÖN

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (95,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (20,5) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,4 (16,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (12,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.

CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT Q2 2021

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 torsdagen den 19 augusti 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted