Halvårsrapport Q1-Q2 2020

Finansiell översikt

  • Periodens resultat uppgick till -18,6 mkr (51,9)
  • Eget kapital uppgick till 118,5 mkr (101,1)
  • Likvida medel uppgick till 0,2 mkr (19,4)
  • Soliditet % 19 (18)

Övrig information

Aktierna i fastighetsbolagen som Nackahusen Holding AB (publ) tillträdde den 15 februari 2017 omfattar fem delområden för bostadsutveckling i Nacka Strand där vart och ett av fastighetsbolagen innehar ett delområde var. Dessa innefattar delområde 5, 6, 8, 9 och 11.

Halvårsrapporten för Nackahusen Holding AB (publ) har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kr

2020-01-01
- 2020-06-30

2019-01-01
- 2019-06-30

2019-01-01
-2019-12-31

Nettoomsättning, tkr

1 755

43 746

7 724

Rörelseresultat, tkr

-1 514

338 849

-2 532

Periodens resultat, tkr

-18 590

109 717

51 956

Balansomslutning, tkr

638 564

764 917

573 384

Soliditet, %

18,56

19,31

17,63

Stockholm den 17 juli 2020
Nackahusen Holding AB (publ)
Per-Axel Sundström

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 16:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport Q1-Q2 2020


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport H1


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted