Idag inleds teckningsperioden i MTI Investment SE:s nyemission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Idag, måndagen den 29 november 2021, inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av MTI Investment SE:s ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper fram till och med måndagen den 13 december 2021. Nyemissionen är på 22,3 MSEK, varav 80 procent är på förhand tecknat av ankarinvesterare som bland annat Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation, styrelseledamöter, befintliga aktieägare och ett antal externa investerare.

Bolaget offentliggjorde den 26 november 2021 en bolagsbeskrivning samt villkor och anvisningar för erbjudandet att teckna units i Bolaget ("Erbjudandet"). Bolagsbeskrivningen, villkor och anvisningar samt anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mti-investment.com och på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Elektronisk teckning med BankID på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
  • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.mti-investment.com samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
  • Kunder till Nordnet Bank AB ("Nordnet") kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se.
  • Kunder till Avanza Bank AB ("Avanza") kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Avanzas internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Avanzas hemsida, www.avanza.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mail: [email protected].

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom villkor & anvisningar som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning. I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av MTI Investment engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract for interior works at Stanbic Bank, the industrial branch, of approximately SEK 1.5 million

MTI Investment SE announces that its subsidiary Ecohomes Company Ltd has been awarded the contract to do interior construction works for Stanbic Bank, the industrial branch, in relation to its proposed relocation, for a total fixed cost of TZS 370 million, inclusive of VAT, which corresponds to approximately SEK 1.5 million (EUR 141,000).


Martin Rex Empacher joins MTI Investment's subsidiary Zanrec AB as new member of the Board

STOCKHOLM, SWEDEN - MTI Investment today announced that Martin Rex Empacher, CEO and co-founder of YardHouse Capital Group, has been elected to the board of Zanrec AB, a subsidiary (61%) of MTI Investment. Empacher will represent shareholder Claus Jørgensen who via his holding company in December 2021 agreed to invest USD 300,000 into Zanrec for 12,9% shareholding in Zanrec AB.


MTI Investment's warrants of series TO1 start trading on Nasdaq First North

The unit issue of shares and warrants in MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") that was completed in connection with the listing of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") was registered at the Swedish Companies Registration Office on the 27 December 2021. The warrants of series TO1 will start trading on Nasdaq First North on 10 January 2022 and will be traded under the ticker "MTI TO1" with ISIN-code SE0017132269.


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

*Correction Notice

Corrections to the previous PR -Musuma-branch remodeling - MTI Investment due to technical error

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million, which corresponds to approximately SEK 2.2 million (EUR 213,000).


MTI Investments dotterbolag Ecohomes tilldelas ett kontrakt för att bygga om ett bankkontor för CRDB Bank Plc, Musoma filialen, motsvarande 2,2 miljoner SEK

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att dess dotterbolag Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") har tilldelats kontraktet att bygga om ett bankkontor för CRDB, Musoma-filialen, för en total fast kostnad om 557 miljoner TZS, vilket motsvarar cirka 2,2 miljoner SEK (213 000 EUR).


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million,6,545,286.64, which corresponds to approximately SEK 2.2 million ( or EUR 213,000).


Övertilldelningsoptionen i MTI Investment har ej utnyttjats och stabiliseringsperioden avslutas

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att stabiliseringsåtgärder genomförda av Mangold Fondkommission AB ("Mangold") i MTI Investments aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") har avslutats. Övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats.


The over-allotment option in MTI Investment has not been exercised and the stabilization period has ended

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") announces that stabilizing trading by Mangold Fondkommission AB ("Mangold") in MTI Investment's shares on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") has ended. The overallotment option has not been exercised.


Idag är första dag för handel i MTI Investment på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 21 december 2021, inleds handeln i MTI Investments ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North Growth Market. MTI Investments aktie handlas under kortnamnet "MTI" med ISIN-kod SE0017105539.


Today is the first day of trading in MTI Investment on Nasdaq First North Growth Market

Today, on 21 December 2021, is the first day of trading in MTI Investment SE's ("MTI Investment" or the "Company") shares on Nasdaq First North Growth Market. MTI Investment's share is traded with the ticker "MTI" and ISIN-code SE0017105539.


MTI Investment har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 21 december 2021.


MTI Investment has been approved for listing on Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") is approved for admission of the Company's shares to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). The first day of trading for MTI Investment's shares is on 21 December 2021.


MTI Investments erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 21 december 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i erbjudandet av units i Bolaget ("Erbjudandet") inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev övertecknat. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2021.


MTI Investment's offering oversubscribed - trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on 21 December 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") today announces the outcome of the offering of units in the Company (the "Offering") prior to the listing on Nasdaq First North Growth Market. The interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden was oversubscribed. The first day of trading on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for 21 December 2021.


Påminnelse inför sista dagen att teckna i MTI Investment:s nyemission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Den 12 december 2021 är sista dag för teckning av units via Avanza och Nordnet inför den planerade noteringen av MTI Investment:s ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Den 13 december 2021 (15:00 CET) är sista dagen för teckning av units via Mangold.


Reminder ahead of the last day to subscribe in MTI Investment's new issue of units in connection with the intended listing on Nasdaq First North Growth Market

December 12, 2021 is the last day for the subscription of units via Avanza and Nordnet in connection with the intended listing of MTI Investment's ("MTI Investment" or the "Company") shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market. December 13, 2021 (15:00 CET) is the last day for the subscription of units via Mangold.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted