Move About Group AB har beslutat om en riktad konvertibelemission uppgående till 10 MSEK

Styrelsen i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra en riktad emission till ett antal personer med koppling till Bolaget villkorat av årsstämmans godkännande. Konvertibler emitteras till ett sammanlagt nominellt värde om 10 000 000 SEK ("Konvertibelemissionen"). Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Konvertibelemissionen har dels tecknats av ett antal på förhand vidtalade investerare, bland dem ett antal långvariga aktieägare i Bolaget. Därtill har en av Bolagets styrelseledamöter, Reidar Langmo genom bolag, Bolagets VD, Olof Jonasson, Bolagets CTO, Erik Nordenfeldt genom bolag, och Bolagets Senior Advisor, Jarle Frøshaug genom bolag, tecknat konvertibler till ett värde om cirka 4 900 000 SEK (tillsammans "Investerarna"). Den del av konvertibelemissionen som är riktad till Reidar Langmo (genom bolag), Olof Jonasson, Erik Nordenfeldt (genom bolag) och Jarle Frøshaug (genom bolag) är villkorad årsstämmans godkännande. Årsstämman planeras hållas den 21 juni 2022 och kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Den del av konvertibelemissionen som inte är riktad till Reidar Langmo (genom bolag), Olof Jonasson, Erik Nordenfeldt (genom bolag) och Jarle Frøshaug (genom bolag) har beslutats med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021 och som registrerades hos Bolagsverket den 4 november 2021.

Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men funnit att en riktad konvertibelemission är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning varit betydligt mer kostsam för Bolaget att genomföra med hänsyn till storleken av emissionen. Vidare ser styrelsen att Bolaget bör påbörja de åtgärder som följer av styrelsens beslutade effektiviseringsprogram. Tidsåtgången som en företrädesemission medför riskerar leda till att dessa åtgärder behöver flyttas längre fram i tiden, vilket styrelsen inte anser önskvärt. Styrelsens bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare. Likviden från emissionen kommer att användas för att öka Bolagets rörelsekapital och för att möjliggöra fortsatt verksamhet och tillväxt samt genomföra betydande kostnadsbesparingar i Bolaget i enlighet med styrelsens beslutade effektiviseringsprogram.

Konvertibellånet förfaller till betalning den 20 maj 2023 och löper med en månatlig ränta om 0,5%. Räntan utbetalas i två omgångar där den första utbetalningen äger rum sex (6) månader efter att Move About upptagit lånet och den andra utbetalningen sker vid förfallodatum. Konverteringskursen är 4,00 SEK per aktie.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringspris, har fastställts efter förhandlingar med Investerarna på en armlängds avstånd. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att villkoren för emissionen är i linje med vad som anses marknadsmässigt.

Vid fullt utnyttjande av konvertiblerna i Konvertibelemissionen (exklusive upplupen ränta) kommer aktiekapitalet att öka med cirka 62 500,00 SEK, från 623 177,50 SEK till 685 677,50 SEK och antalet utestående aktier från 24 927 100 till 27 427 100, genom nyemission av 2 500 000 nya aktier. Vid fullt utnyttjande uppgår utspädningen för befintliga aktieägare till cirka 7,76%.

För ytterligare information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB

Email: [email protected]

+46 79-068 38 11

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 17.41.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

mobileeee awarded ecolabel Blue angel by the German federal government

Move About Group's subsidiary, mobileeee, has been awarded the Blue Angel sustainability seal - an independent and transparent ecolabel for environmentally friendly products and services.


Move About expands with a fourth location in Sundbyberg

Now its even easier to move emission-free in Sundbyberg. In collaboration with JM, Move About is launching a fourth carsharing location in the municipality in less than a year. The cars are stationed in connection to the newly built apartments at Valla Park, and can be booked both by residents and consumers using the Move About app.


mobileeee launches two new e-carsharing locations at Gateway Garden

Frankfurt's upcoming district near the airport, Gateway Garden, now has its own public car sharing location, contemporary and purely electric, powered by mobileeee (part of Move About Group).


Move About Group AB:s årsstämma den 21 juni 2022 ställs in. Styrelsen kallar härmed till årsstämma på nytt, att hållas den 15 juli 2022.

Move About Group AB ("Bolaget") har under våren haft en mycket hög arbetsbelastning och genomfört ett antal förändringar i både organisationen och bolagsledningen. Det har medfört att årsredovisningen inte kunnat läggas fram till aktieägarna i rätt tid inför årsstämman. Med anledning därav har Bolaget beslutat att flytta fram årsstämman till den 15 juli 2022. Ny kallelse följer i sin helhet nedan.


Move About Groups T.f. VD Olof Jonasson precisiserar mål för pågående effektivitetsprogram

I samband med Q1-rapporen presenterade Move About ett omfattande effektiviseringsprogram. I en intervju med Mangold Insight som publiceras den 2 juni 2022 kvantifieras detta genom följande uttalande: "Bolagets mål med effektiviseringsprogrammet är att nå cash-breakeven, i månadstakt,  redan i slutet av 2022, så att vi inför 2023 kan fortsätta växa med säkerställd lönsamhet".


Move About Groups Acting CEO Olof Jonasson specifies goals for ongoing efficiency program

In conjunction with the Q1 report, Move About presented a comprehensive efficiency program.  In an interview with Mangold Insight published on June 2, 2022, this is quantified through the following statement:  "The companys goal with the efficiency program is to reach cash-breakeven, at a monthly pace, already by the end of 2022, so that for 2023 we can continue to grow with assured profitability".


TF VD köper aktier för cirka 1,1 MSEK och ingår lock-up-åtagande

Mellan den 23 och 27 maj 2022 förvärvade Move Abouts tillförordnade VD Olof Jonasson aktier i bolaget om cirka 1,1 MSEK till genomsnittskursen 3,21 SEK. 


Acting CEO buys shares for approximately SEK 1.1 million and enters lock-up commitment

Between 23 and 27 May 2022, Move Abouts acting CEO Olof Jonasson acquired shares in the company of approximately SEK 1.1 million at an average price of SEK 3.21.


Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2022: Svag start på året men kraftigt tillväxt i slutet av perioden

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. I mars accelerede dock tillväxten igen, och intäkterna ökade med 20% jämfört med februari.


Move About Group (MOV) publishes figures for Q1 2022: Weak start to the year but strong growth at the end of the period

In the first quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the lockdowns of society at the beginning of the year had a negative effect on growth.  In March, however, growth accelerated again, and revenue increased by 20% compared to February.


Rättelse: Move About Group AB offentliggör preliminära siffror för Q1 2022 och genomför omfattande effektiviseringar

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag (20 maj 2022) angavs felaktig procentsats beträffande tillväxten. Korrekt procentsats ska vara 87%. Nedan följer korrigerat pressmeddelande i sin helhet. 

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. Som en följd av detta och på grund av indirekta effekter av kriget i Ukraina samt en för stor kostnadskostym, har Bolaget beslutat om att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa lönsam tillväxt. Genom åtgärdsprogrammet förväntar Bolaget att man kommer nå break-even väsentligt tidigare än kommunicerat i prospektet som offentliggjordes i samband med noteringen i februari 2022.


Correction: Move About Group AB publishes preliminary figures for Q1 2022 and implements extensive changes to improve efficiency

In the press release published earlier today (20 May 2022) incorrect percentage was stated regarding the growth. Correct percentage is 87%. Below is the corrected press release in its entirety.

In the first quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the community shutdowns at the beginning of the year had a negative impact on the growth. As a result, and due to the indirect effects of the war in Ukraine and an excessive cost base, the Company has decided to implement a comprehensive action program to ensure future growth. As a result of the action programme, the Company expects to reach break-even significantly earlier than communicated in the prospectus published in connection with the IPO in February 2022.


Kallelse till årsstämma i Move About Group AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2022 kl. 14.00 på Magasingatan 22, 411 18 Göteborg. Inregistrering inleds från klockan 13.45.


Move About Group AB har beslutat om en riktad konvertibelemission uppgående till 10 MSEK

Styrelsen i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra en riktad emission till ett antal personer med koppling till Bolaget villkorat av årsstämmans godkännande. Konvertibler emitteras till ett sammanlagt nominellt värde om 10 000 000 SEK ("Konvertibelemissionen"). Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.


Move About Group AB has decided on a directed convertible note issue, amounting to SEK 10 million

The Board of Directors of Move About Group AB ("Move About" or the "Company") has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 8 October 2021, resolved to issue convertible notes. Furthermore, the Board of Directors has resolved to issue convertible notes to a number of investors with connection to the Company, subject to approval by the Annual General Meeting. Convertible notes are issued with a total nominal value of SEK 10,000,000 (the "Convertible Note Issue"). Notice to the annual general meeting will be published through a separate press release.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted