Kommuniké från årsstämma i Move About Group AB

Årsstämma i Move About Group AB ("Bolaget") ägde rum idag den 15 juli 2022. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt rapporten över koncernens resultat och koncernens finansiella ställning såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 50 000 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna, samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Det beslutades om omval av Morten Weise, Reidar Langmo och Jessica Sparrfeldt. Morten Weise valdes till styrelsens ordförande. Björn E.A Hviding avböjde omval.

Revisionsbyrån KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om konvertibelemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 20 maj 2022 om en riktad konvertibelemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de villkor som intagits i kallelsen till årsstämman. Vill full konvertering medför konvertiblerna en utspädning om cirka 4,68 procent för befintliga aktieägare.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För ytterligare information
Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]
+46 79-068 38 11

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Move About Group AB har fastställts till 1,62 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 26 september 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") emitterade i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 9 september 2022 till och med den 22 september 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 11,75 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 2,31 SEK och således är teckningskursen fastställd till 1,62 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO1 finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.moveaboutgroup.com.


The subscription price for exercise of warrants of series TO1 in Move About Group AB has been determined to SEK 1.62 per share and the subscription period begins on September 26

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") issued, in connection with the listing of the Company's shares on Nasdaq First North Growth Market during the first quarter of 2022, warrants of series TO1. Each warrant gives the right to subscribe for one (1) new share in the Company. The subscription price for the warrants of series TO1 was determined to be 70 percent of the volume-weighted average price of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the measurement period from and including September 9, 2022, up to and including September 22, 2022. However, not lower than the quota value for the Company's shares and not higher than SEK 11.75 per share. The volume-weighted average price of the Company's share during the measurement period amounted to approximately SEK 2.31. Thus, the subscription price is determined to SEK 1.62. The subscription period for warrants of series TO1 runs from September 26, 2022, up to and including October 7, 2022.

Complete terms and conditions for the warrants of series TO1 are available on the Company's website, www.moveaboutgroup.com.


Move About Group AB bjuder in till investerarlunch i Stockholm den 27 september 2022

I samband med nyttjandeperioden för Move About Group AB:s ("Bolaget" eller "Move About") teckningsoptioner av serie TO1, som inleds den 26 september 2022, bjuder Bolaget in aktieägare och allmänheten till investerarlunch i Stockholm den 27 september 2022.


Move About Group AB invites investors for lunch in Stockholm September 27, 2022

In connection with the exercise period for Move About Group AB's ("the Company" or "Move About") warrants of series TO1, which begins on September 26, 2022, the Company invites shareholders and the public to an investor lunch in Stockholm on September 27, 2022.


Move About lanserar två nya stationer i Stockholm i samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder

Nu är det ännu lättare att röra sig klimatsmart i Stockholm. I samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder etablerar Move About ytterligare två stationer belägna i stadsdelarna Blackeberg och Hägersten. Bilarna går att boka digitalt via Move Abouts app.


Move About launches two new car sharing locations in Stockholm together with Svenska Bostäder and Familjebostäder

Now it's even easier to move emission free in Stockholm. In collaboration with Svenska Bostäder and Familjebostäder, Move About is establishing two new electric car sharing locations in the areas Blackeberg and Hägersten. The cars are available for bookings in the Move About app.


Move About Group AB erhåller teckningsförbindelser avseende teckningsoptioner av serie TO1 från styrelse och ledning

Nyttjandeperioden för Move About Group AB:s (publ) ("Bolaget" eller "Move About") teckningsoptioner av serie TO1 inleds den 26 september 2022. Bolaget kan idag meddela att personer ur styrelse och ledning genom teckningsförbindelser har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner.


Move About Group AB receives subscription commitments regarding warrants of series TO1 from the board and management

The exercise period for Move About Group ABs (publ) (the "Company" or "Move About") warrants of series TO1 begins on September 26, 2022. The company announces that persons from the board and management have entered into subscription commitments regarding excision of their respective warrants of series TO1.


Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q2 2022: Förbättrad omsättning och resultat

Det andra kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 17% jämfört med det första kvartalet 2021. Jämfört med Q1 2022 var tillväxten 30%, en ökning som till största delen kan härledas till ökat kapacitetsutnyttjande i både väletablerade- som nya elbilspooler i början av 2022.  Jämfört med 1H 2021 växte bolagets intäkter med 40%.


Rättelse av datum: Move About Group refinansierar befintliga lån

RÄTTELSE AV DATUM I PUBLICERAT PRESSMEDDELANDE.

Move About Group AB (publ.) ("Bolaget") har avtalat med Formue Nord Fokus A/S (FN) om en refinansiering av befintliga lån om 9 MSEK för en total lånefinansiering om 17 MSEK ("Lånet") samt ytterligare 2 MSEK av en grupp större aktieägare i bolaget, Rebelijo, Vindeggen, T.K Eiendom samt RAC Group AS. Lånet ska dels användas för att säkerställa rörelsekapital för Bolagets fortsatta expansionsplan under 2022, dels refinansiera 9,0 MSEK av befintligt lån som upptogs den 8 mars 2022 från Formue Nord.


Correction of date: Move About Group refinances existing loans

CORRECTION OF DATE IN PREVIOUS PRESS RELEASE.

Move About Group AB (publ.)  (the "Company") has agreed with Formue Nord Fokus A/S (FN) for a refinancing of existing loans of SEK 9 million for a total loan financing  of SEK 17 million (the "Loan") and an additional SEK 2 million by a group of major shareholders in the company, Rebelijo, Vindeggen, T.K Eiendom and RAC Group AS . The loan will be used to secure working capital for the Companys continued expansion plan in 2022 and to refinance SEK 9.0 million of the existing loan raised on 8 March 2022 from Formue Nord.


Move About Group refinansierar befintliga lån

Move About Group AB (publ.) ("Bolaget") har avtalat med Formue Nord Fokus A/S (FN) om en refinansiering av befintliga lån om 9 MSEK för en total lånefinansiering om 17 MSEK ("Lånet") samt ytterligare 2 MSEK av en grupp större aktieägare i bolaget, Rebelijo, Vindeggen, T.K Eiendom samt RAC Group AS. Lånet ska dels användas för att säkerställa rörelsekapital för Bolagets fortsatta expansionsplan under 2022, dels refinansiera 9,0 MSEK av befintligt lån som upptogs den 8 mars 2022 från Formue Nord.


Move About Group refinances existing loans

Move About Group AB (publ.)  (the "Company") has agreed with Formue Nord Fokus A/S (FN) for a refinancing of existing loans of SEK 9 million for a total loan financing  of SEK 17 million (the "Loan") and an additional SEK 2 million by a group of major shareholders in the company, Rebelijo, Vindeggen, T.K Eiendom and RAC Group AS . The loan will be used to secure working capital for the Companys continued expansion plan in 2022 and to refinance SEK 9.0 million of the existing loan raised on 8 March 2022 from Formue Nord.


Kommuniké från årsstämma i Move About Group AB

Årsstämma i Move About Group AB ("Bolaget") ägde rum idag den 15 juli 2022. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.


Move About Group AB: Styrelseledamoten Bjørn Hviding har begärt eget utträde ur styrelsen och ställer inte upp för omval vid årsstämman 2022

Bjørn Hviding har begärt utträde ur styrelsen i Move About Group AB ("Bolaget") på grund av sjukdom och ställer därför inte upp för omval vid årsstämman 2022.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted