Bokslutskommuniké 2019

Perioden 1 juli 2019 - 31 december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK

Resultatet före och efter skatt uppgick till 66,3 (5,8) MSEK

Resultat per aktie var 3,6 (0,3) SEK

Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 912,4 (835,4) MSEK

Eget kapital per aktie per den 31 december 2019 uppgick till 48,9 (44,7) SEK

Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2019 uppgick till 83,1 (252,9) MSEK

Perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (-0,8) MSEK

Resultatet före och efter skatt uppgick till 77,0 (25,3) MSEK

Resultat per aktie var 4,1 (1,4) SEK

Verksamheten under året

Mertiva AB (publ) är ett svenskt investeringsföretag. Vi arbetar utan specifikt branschfokus med investeringar där vi bedömer att relationen mellan förväntad avkastning och risk är attraktiv.

För de investeringar som görs gäller att uppkomna reavinster och utdelningar på aktieinnehav i noterade bolag är skattepliktiga. Om ett innehav uppgår till 10 % eller mer av rösterna i ett bolag eller om bolaget är onoterat, räknas placeringen emellertid som näringsbetingad. På utdelningar och reavinster av detta slag utgår inte skatt. Mertiva strävar därför efter att öka andelen näringsbetingade aktier. De näringsbetingade investeringarna skall också ses som mer långsiktiga. För att minska skatten på de icke näringsbetingade investeringarna gör Mertiva som regel dessa i kapitalförsäkringar, vilket innebär att bolaget slipper skatt på värdestegringar och utdelningar, men istället schablonbeskattas på kapitalförsäkringarnas värde.

Mertivas innehav har utvecklats positivt under verksamhetsåret, vilket även aktiemarknaden har gjort generellt. Övervärdena i den marknadsnoterade aktieportföljen har ökat väsentligt under året. Även Merbona Invest har utvecklats positivt under året, vilket kommenteras under separat rubrik nedan. Under året har den räntebärande delen av portföljen minskat och aktieandelen ökat motsvarande.

Noterade aktieinnehav

Aktieinvesteringar i börsnoterade bolag ligger dels i kapitalförsäkringar och dels i vanliga aktiedepåer. Kapitalförsäkringarna redovisas bokföringsmässigt som anläggningstillgångar, medan innehaven i aktiedepåerna redovisas som kortfristiga placeringar. Emellertid bör i normalfallet alla dessa investeringar, oavsett om de ligger i kapitalförsäkring eller aktiedepå, ses som investeringar av finansiell karaktär.

De noterade aktieinnehaven hade vid periodens utgång ett marknadsvärde som uppgick till 940 MSEK (667 MSEK per 2019-06-30 och 413 MSEK per 2018-12-31).

De tio största noterade aktieinnehaven var följande:

Aktieinnehav

Marknadsvärde per 2019-12-31 (MSEK)

Eastnine

247,2

Pricer

122,9

Diös

90,0

Investor

76,8

Hoist Finance

57,6

Mekonomen

46,5

Byggmax

35,7

Bråviken

33,3

Academedia

33,3

Holmen

32,5

Summa, 10 största aktieinnehaven

775,7

Värdet av de aktier som ligger i aktiedepåer och som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 31 december 2019, ca 28,9 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Emellertid är likviditeten i vissa av dessa aktier låg. Om dessa aktier skulle säljas med vinst, så skulle normalt en beskattning av vinsten uppstå.

Värderas de aktier som ligger i kapitalförsäkringar och som är noterade på en svensk börs eller MTF till senaste betalkurs, så blir värdet av Mertivas kapitalförsäkringar per den 31 december 2019 ca 183,2 MSEK högre än kapitalförsäkringarnas anskaffningsvärde. Vid bokslutet per 2018-12-31 var marknadsvärdet på kapitalförsäkringarna lägre än marknadsvärdet, varför det då gjordes en nedskrivning av kapitalförsäkringarna med ca 7,8 MSEK. Eftersom marknadsvärdet på kapitalförsäkringarna nu väsentligt överstiger anskaffningsvärdet, så återfördes denna nedskrivning i halvårsbokslutet per 2019-06-30.

Näringsbetingade noterade aktieinnehav

I dagsläget har Mertiva två näringsbetingade noterade innehav, TCECUR Sweden AB och Binero Group AB. I dessa bolag försöker vi arbeta mer aktivt och innehaven har en strategiskt långsiktig karaktär.

TCECUR Sweden AB

I april 2019 förvärvade Mertiva aktier i TCECUR Sweden AB (publ) ("TCECUR") från den tidigare huvudägaren TPE AS. Mertivas förvärv uppgick till 924 840 aktier, motsvarande ca 19,7% av aktierna i TCECUR. Aktieöverlåtelsen skedde till en köpeskilling om 21 kr/aktie. TCECUR är noterat på NGM Nordic SME sedan 2020-02-05.

I oktober 2019 ställde Mertiva ut ett långfristigt lån på 30 MSEK till TCECUR på marknadsmässiga villkor. Detta lån ersatte ett lån på 20 MSEK som TCECUR hade upptagit i samband med förvärv av Mysec AB.

Aktiekursen har gått ned sedan investeringen gjordes, men Mertiva har en stark tro på bolaget och arbetar aktivt i både valberedning och styrelse.

Binero Group AB

Mertiva har under året köpt aktier i Binero Group AB och innehavet uppgick per 2019-12-31 till 10,9% i bolaget. Marknadsvärdet av innehavet var 29,1 Mkr. Binero Group AB är noterat på NASDAQ First North. Även detta innehav är att betrakta som långsiktigt.

Onoterade aktieinnehav

I Mertivas portfölj av onoterade innehav finns bland annat Mercodia AB, Attgeno AB och Merbona Invest AB (se nedan).

Vad gäller försäljningen av aktier i Protein Sciences Corporation (PSC) till Sanofi som gjordes 2017, så pressmeddelade Mertiva under 2018 att Milestone 2 i Sanofiaffären uppnåtts, vilket gav de tidigare aktieägarna i PSC rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi. Emellertid hölls betalningen för Milestone 2 inne, på grund av en pågående rättstvist. Under hösten 2019 utbetalades dock huvuddelen, cirka 42,5 MUSD, av denna Milestone 2 ersättning. Efter att denna utbetalning gjorts, så återstår totalt 13,6 MUSD på det escrowkonto som är uppsatt för att täcka alla eventuella krav och tvister i samband med Sanofiaffären, och där även resterande del av Milestone 2-ersättningen ingår. De rådgivare som representerar PSCs tidigare aktieägare gör bedömningen att det i slutet av 2020 blir klart huruvida något ytterligare kan utbetalas till PSCs tidigare aktieägare. Mertiva har av försiktighetsskäl inte redovisat någon ytterligare intäkt för vår andel av det som eventuellt kan komma att utbetalas.

Merbona Invest AB

Mertiva äger 47,5% av aktierna i Merbona Invest AB. I november 2017 förvärvade Merbona Invest AB ägarandelar i fyra fastigheter i Stockholms innerstad. Under februari 2019 såldes två av fastigheterna till en Bostadsrättsförening. Merbonas reavinst uppgick till ca 34 Mkr. Merbona upprättar ingen koncernredovisning, men om Merbona skulle upprätta en koncernredovisning (och tillämpa avskrivningar enligt K3) så skulle Merbona-koncernens resultat för 2019 uppgå till ca 32 MSEK efter skatt, inkluderat ovan nämnda reavinst.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat i Mertiva efter rapportperioden, utöver den normala verksamheten.

Framtidsutsikter

Mertiva kommer att fortsätta leta efter nya investeringar och affärsmöjligheter, på kort och lång sikt. Andelen näringsbetingade aktieinnehav har ökat under 2019 och sannolikt kommer bolaget att långsiktigt öka denna andel ytterligare.

Organisation

Mertiva AB har inga anställda. Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordförande), Tommy Israelsson och Andreas Bergsten. Andreas Bergsten är VD och arbetar deltid i denna roll på konsultbasis.

Årsstämma och förslag till utdelning

Mertiva AB:s årsstämma planeras att hållas den 17 juni 2020. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Kommande halvårsrapport

Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 31 augusti 2020 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2019-12-31 till 933 611,30 SEK fördelat på 18 672 226 aktier, där 13 701 726 är A-aktier och 4 970 500 är B-aktier. A-aktier har 1 röst och B-aktier har 1/10 röst. Bolaget är listat på NGM Nordic SME och A-aktien handlas där under kortnamnet MERT A.

Redovisningsprinciper och granskning

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Mertiva AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl 08:30 CET.

Stockholm den 28 februari 2020

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och VD, [email protected], +46-708-247048

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted