Delårsrapport Q1 2018

  • Eget Kapital per aktie uppgår till 178,01 (159,99) kr
  • Tillgångar under förvaltning uppgår till 12 959 (4 111) mkr
  • Intäkterna uppgick till 30,3 (32,1) mkr

Januari - mars

Rörelsens intäkter 30,3 (32,1) mkr
Resultat före skatt 0,8 (4,4) mkr
Resultat per aktie 1,26 (7,02) kr
Eget kapital per aktie 178,01 (159,99) kr
Tillgångar under förvaltning 12 959 (4 111) mkr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Året har inletts något avvaktande med en något mer turbulent marknad. Transaktionsviljan är fortsatt mycket hög inom de flesta affärsområdena men transaktionerna har tagit något längre tid att genomföra. Tillströmningen av nya kunder har fortsatt varit hög inom båda segmenten, Investment Banking och Private Banking. Efter kvartalet så har vi totalt 8 713 (7 043) depåer. Under kvartalets sista månad tycktes aktiviteten öka något, vilket indikerar goda möjligheter till en bra inledning av kommande kvartal.

Investment Banking har haft ett kvartal där stora delar av verksamheten har utvecklats väl med stort inflöde av nya transaktioner. Inom Corporate Finance så har man märkt av den något skakiga marknaden, och därmed har transaktionerna dragit ut i tiden. Kundtillströmningen inom Emissionstjänster är fortsatt högt och affärsområdet kan se tillbaka på ett starkt kvartal med såväl växande intäkter som resultat. Market Making har befäst sin position som en av marknadsledarna inom sitt segment med en fortsatt hög marknadsandel. Synergierna mellan segmenten har ökat vilket förväntas generera ytterligare intäkter.

Private Banking har haft ett kvartals om kännetecknats av effektiviseringar och omorganisation, vilket har lett till något sjunkande intäkter. Inom Distribution så har arbetet med att knyta an nya anknutna ombud fortsatt, där ett par nya ombud tillkommit under kvartalet och det förs dialog med flera intressanta bolag. Värdepappershandel har haft en hög aktivitet med många genomförda avslut. Kapitalrådgivningen har haft något sjunkande intäkter som ett led av den omorganisation som skett och sedermera avslutats under kvartalets sista månad, fokus framöver är att förbättra resultatet.

Under föregående år låg mycket fokus på regelefterlevnad, så som Mifid2 och GDPR. Införandet av Mifid2 den 3 januari har påverkat hela branschen och har inneburit en stor förändring för samtliga aktörer. Övergången har gått bra men har inneburit vissa förändringar för verksamheten och har således tagit fokus från affären, men Mangold har stärkts av erfarenheten och är väl rustade inför framtiden. Arbetet med GDPR fortsätter inför införandet under årets andra kvartal.

Mangold erhöll de 15 januari tillstånd att utföra valutatjänster enligt 2 kap. 2 § punkt. 4 i lagen om värdepappersmarknaden samt tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser enligt 2 kap. 2 § punkt 5 i lagen om värdepappersmarknaden.

Under kvartalet så har flera av Mangold innehav utvecklats väldigt positivt, där Skandinaviska Kreditfonden (SCF) sticker ut med sin fortsatt höga tillväxt. Under 2018 så har de förvaltade tillgångarna i SCF fortsatt växa i oförändrad takt och per kvartalets utgång uppgick de till ca 1,5 mdr. Mangold tror på en fortsatt fin utveckling av SCF under kommande kvartal, med ett gott resultattillskott. Flera av Mangolds övriga innehav har också uppvisat god utveckling under året, vilket gör att förväntningarna på resterande 2018 är höga.

Kommande rapporttillfällen: 

Delårsrapport kvartal 2 2018  18 juli 2018
Delårsrapport kvartal 3 2018  17 oktober 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.  

Stockholm den 18 april 2018

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559, Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl 11:35.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017Delårsrapport Q2 2017


Delårsrapport Q1 2017


Årsredovisning 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted