Bokslutskommuniké 2017

  • Resultat innan skatt ökade med 140 procent till 16,1 (6,6) mkr
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 5,24 (2,40) kronor
  • Resultat per aktie ökade till 26,18 (12,06) kronor
  • Eget kapital per aktie uppgår till 176,75 (152,97) kronor

Januari - december

Rörelsens intäkter 138,6 (104,2) mkr
Resultat före skatt 16,1 (6,6) mkr
Resultat per aktie 26,18 (12,06) kr
Eget kapital per aktie 176,75 (152,97) kr
Tillgångar under förvaltning 20 547 (4 948) mkr

Oktober - december
Rörelsens intäkter 37,8 (27,2) mkr
Resultat före skatt 3,9 (0,6) mkr
Resultat per aktie 6,13 (0,9) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Året har avslutats på ett mycket bra sätt och marknaden är fortsatt väldigt god. Vi ser en fortsatt hög transaktionsvilja inom flera områden samt en hög aktivitet hos våra befintliga kunder. Tillströmningen av nya kunder har varit god under det gångna kvartalet, inom såväl Private Banking som Investment Banking, där väldigt många depåer öppnades under årets sista månad. Den höga aktiviteten under årets avslutning indikerar stor möjlighet till en stark inledning av 2018.

Private Banking har successivt ökat sina intäkter, både via befintliga intäktsströmmar samt via ett breddat kunderbjudande. Tillväxten av tillgångar under förvaltning har varit hög under kvartalet och vi kan börja se resultatet av den effektivisering som gjorts sedan sommaren. Arbetet med att knyta an nya anknutna ombud har intensifierats under årets avslutning, det finns många intressanta bolag där anslutning är möjlig inom kort. Transaktionsviljan inom Private Banking har under kvartalet varit god med ett historiskt högt antal genomförda transaktioner, en ökning med drygt 50 procent jämfört med föregående år.

Investment Banking har haft ett mycket hektiskt kvartal med många framgångsrika transaktioner inom såväl Equity Capital Markets (ECM) som Debt Capital Markets (DCM). Kundtillströmningen inom Emissionstjänster har varit hög under kvartalet, där vi kan skönja såväl nya som återvändande kunder. Corporate Finance har genomfört flertalet framgångsrika projekt och kan se tillbaka på ett mycket starkt kvartal, där intäkterna ligger på en historiskt hög nivå. Samarbetet och synergierna inom Investment Banking har utvecklats under 2017, vilket lett till en ökad och mer medveten korsförsäljning. Intresset för såväl Mangoldlistan som Likviditetsgaranti är fortsatt högt med ständigt tillkommande förfrågningar och avtal.

Samarbetet och synergierna mellan segmenten Investment Banking och Private Banking har förfinats ytterligare under året och gjorda investeringar har burit frukt. Båda segment med samtliga affärsområden har växande intäkter under 2018, vilket möjliggjorts av det förbättrade samarbetet segmenten emellan.

Under året så har fokus lagts på regelefterlevnad, så som Mifid2 samt förberedelser inför GDPR. Det har varit utmanande att kombinera detta arbete med utvecklingen av verksamheten, men vi har lyckats balansera arbetet på ett framgångsrikt sätt och står stärkta av erfarenheten. Vi ser att Mangold står väl rustat för framtiden samtidigt som vi lägger koncernens i särklass bästa år till handlingarna och ser fram mot nya utmaningar och ytterligare tillväxt under 2018.

Under året så har flera av Mangold innehav utvecklats väldigt positivt, där Skandinaviska Kreditfonden (SCF) sticker ut med sin höga tillväxt. Under 2018 så växte de förvaltade tillgångarna i SCF med smått anmärkningsvärda 1 mdr då årets fondförmögenhet växte från 150 mkr till nästan 1,2 mdr vid utgången av 2017. Mangold tror på en fortsatt fin utveckling av SCF under kommande år, med ett gott resultattillskott. Flera av Mangolds övriga onoterade innehav har också uppvisat god utveckling under året, vilket gör att förväntningarna på 2018 är höga.

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma 10 april 2018
Delårsrapport kvartal 1 2018 18 april 2018
Delårsrapport kvartal 2 2018 18 juli 2018  
Delårsrapport kvartal 3 2018 17 oktober 2018  

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 31 januari 2018

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot 

Vid frågor: 08-5030 1559
Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl 11:00.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted