Kommuniké från årsstämma i Logistea AB (publ) den 10 mars 2021

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Logistea" eller "Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde Logisteas balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2020-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om s.k. automatiskt inlösenförfarande innebärandes en kapitalöverföring till Logisteas aktieägare om 130,68 kronor per aktie. Det automatiska inlösenförfarandet innefattade ett beslut om (A) fondemission, (B) uppdelning av Bolagets aktier, samt (C) minskning av Bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier, med tillhörande bolagsordningsändringar. Efter genomfört automatiskt inlösenförfarande är Logisteas bolagsordning oförändrad och likaså är antalet aktier och Bolagets aktiekapital oförändrade.

Det noteras särskilt att styrelsen i Logistea, den 5 mars 2021, återkallat beslutsförslagen avseende avnotering och frivillig likvidation av Bolaget, med anledning av att Logistea ingått ett villkorat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Athanase Tech AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD

Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA

Sweden AB, 08-528 00 399, [email protected],som Certified Adviser.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) den 22 september 2021

Vid extra bolagsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.


LOGISTEA HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Logistea AB (Nasdaq First North: LOG) ("Logistea" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 mars 2021 att Bolaget ingått avtal med ägarna till Athanase Tech AB ("Athanase Tech") innebärande att Logistea förvärvar samtliga aktier i Athanase Tech med vederlag bestående av 385 333 331 nya aktier i Logistea ("Transaktionen"). Transaktionen är villkorad av att Nasdaq Stockholm godkänner Logistea för fortsatt notering på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har idag lämnat ett villkorat godkännande avseende Logisteas fortsatta notering samt godkänt Bolagets bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten ("Bolagsbeskrivningen").

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted