Kommuniké från årsstämma i Logistea AB (publ) den 10 mars 2021

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Logistea" eller "Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde Logisteas balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2020-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om s.k. automatiskt inlösenförfarande innebärandes en kapitalöverföring till Logisteas aktieägare om 130,68 kronor per aktie. Det automatiska inlösenförfarandet innefattade ett beslut om (A) fondemission, (B) uppdelning av Bolagets aktier, samt (C) minskning av Bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier, med tillhörande bolagsordningsändringar. Efter genomfört automatiskt inlösenförfarande är Logisteas bolagsordning oförändrad och likaså är antalet aktier och Bolagets aktiekapital oförändrade.

Det noteras särskilt att styrelsen i Logistea, den 5 mars 2021, återkallat beslutsförslagen avseende avnotering och frivillig likvidation av Bolaget, med anledning av att Logistea ingått ett villkorat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Athanase Tech AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD

Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: johan@logistea.se

alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA

Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se,som Certified Adviser.Logistea byter Certified Adviser

Som del av åternoteringsprocessen, med anledning av förvärvet av Athanase Tech AB, byter Logistea AB (publ) Certified Adviser från FNCA Sweden AB till Mangold Fondkommission AB.Kommuniké från årsstämma i Logistea AB (publ) den 10 mars 2021

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Logistea" eller "Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.


Förtydligande: Logistea ingår förvärvsavtal och återkallar styrelsens förslag avseende avnotering av Logisteas aktier samt frivillig likvidation

Förtydligande: Med anledning av ett förtydligande avseende den interna ansvarsfördelningen mellan Säljarna lämnas nedan Logisteas pressmeddelande med ny formulering.


Logistea ingår förvärvsavtal och återkallar styrelsens förslag avseende avnotering av Logisteas aktier samt frivillig likvidation

Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") har ingått ett villkorat avtal med Athanase Industrial Partner Ltd, Athanase Industrial Partners Fund II, Swedbank Robur Fonder AB och Athanase Industrial Partners II Kommanditbolag (gemensamt "Säljarna") avseende förvärv av samtliga aktier i Athanase Tech AB ("Transaktionen").


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOGISTEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 mars 2021, kl. 15.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2020-12-31

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2020*

· Nettoomsättningen uppgick till 352 Tkr (416)

· Periodens resultat uppgick till 173 533 Tkr (3 336)

· Resultat per aktie uppgick till 57,8 kr (0,79)

*Ovanstående siffror baseras på moderbolagets uppgifter då ingen koncern finns 2020-12-31 och därför har ingen koncernredovisning upprättats.


Bolagsstämman beslutar om ändring av Logistea AB (publ) bolagsordning

Vid dagens extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") beslutades om att ändra bolagsordningen avseende räkenskapsår, i enlighet med styrelsens förslag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted