Liv ihop AB Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet, april - juni 2021

Perioden 1 april - 30 juni 2021

· Omsättningen för perioden uppgick till 146,3 MSEK, en ökning med 12,4 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,1 MSEK (3,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -0,6 MSEK (-1,8).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-3,9)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,16 SEK (-0,43)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,6 MSEK (-0,9) och 2,0 MSEK (24,8) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser i andra kvartalet

· Den första april förändras ledningsgruppen och består sedan dess av Nils Stiernstedt (vd), Åsa Larsson (ekonomichef), Patricia Gustavsson (segmentschef assistans syd), Karin Forsberg (segmentschef assistans norr), Helena Bergstedt (segmentschef stödboende) och Carola Clomén (segmentschef familjehem).

· Vid extra stämma den 14 april 2021 valdes Tommy Zetterberg till ny ledamot och ersatte då Claes Lindholm.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Efter rapportperioden har inga väsentliga händelser inträffat.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Återigen kan vi uppvisa en stabil tillväxt inom samtliga segment och som primärt är organiskt driven. Inom affärsområdet personlig assistans noterar vi en tillväxt på drygt 21 procent jämfört med samma kvartal föregående år och inom affärsområdet boende uppgår tillväxten till drygt 15 procent justerat för avvecklade enheter.

Samtidigt noterar vi en stark marginalförstärkning med en rörelsemarginal om 6,5 procent inom personlig assistans jämfört med 5,1 procent för andra kvartalet 2020. Inom boende uppgick rörelsemarginalen till 3,4 procent jämfört med -10,4 procent för andra kvartalet 2020. Rörelsemarginalen för kvarvarande enheter inom affärsområdet boende uppgick under andra kvartalet till 8,5 procent.

Med vår nuvarande struktur och plattform är det rimligt att anta att vi även fortsättningsvis kommer se en liten marginalförstärkning som ett resultat av ytterligare effektiviseringsåtgärder som vi vidtagit under första halvåret. En av dessa åtgärder har bland annat varit att avveckla mindre lönsamma enheter samt enheter som inte ligger i vår kärna. Avvecklingarna innebär omsättningsminskningar men å andra sidan kommer resultatet att få en positiv effekt av åtgärderna. Förändringarna innebär också att vi frigör resurser som möjliggör att vi kan satsa ytterligare på våra kvarvarande lönsamma enheter.

Periodens resultat före avskrivningar om 4,1 MSEK har belastats med 1,7 MSEK hänförligt till avvecklade verksamheter. Övriga omställningskostnader uppgick under kvartalet till 0,7 MSEK. Vi redovisar återigen ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten vilket också är ett bevis på att vi nu har vidtagit rätt åtgärder. Kvartalets kassaflöde uppgick till -4,9 MSEK där amorteringar och förändring i kortfristiga finansiella skulder utgör 4,9 MSEK. Under innevarande år kommer ytterligare 4,8 MSEK amorteras av räntebärande skulder.

Marknaden för bolag verksamma inom vård och omsorg präglas fortfarande av ett konsolideringsbehov, dock har förvärvsaktiviteterna varit något lägre än tidigare år. Med en pandemi som sakteligen börjar avta är det vår förväntan att förvärvsaktiviteterna kommer att tillta mot slutet av året. Vi genomförde under kvartalet vårt första inkråmsförvärv inom assistans, om än i relativt liten skala, men det ger oss värdefull kunskap om hur vi snabbt och effektivt kan genomföra sådana förvärv framöver.

Med en begynnelse till ett pandemiavslut ser vi fram emot kommande kvartal.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 klockan 8:35 CET.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted