Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet, okt - dec 2021Perioden 1 oktober - 31 december 2021

· Omsättningen för perioden uppgick till 125,4 MSEK, en minskning med 16,8 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -6,7 MSEK (-3,6) och efter avskrivningar (EBIT) till -54,7 MSEK (-20,2).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -55,6 MSEK (-21,1)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -5,46 SEK (-2,28)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -9,8 MSEK (-21,5) och 3,9 MSEK (-7,6) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet

· Vid extra stämma den 1 oktober valdes Sverker Littorin och Angeles Bermudez-Svankvist som nya ledamöter av styrelsen.

· Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslöt den 21 oktober att återkalla koncernens tillstånd. Bolaget begärde inhibition som Förvaltningsrätten i Stockholm godkände den 29 oktober. Som en följd av IVO:s beslut befarade styrelsen likviditetsbrist och beslöt därför att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget samt fem dotterbolag den 25 oktober. I samband med att IVO återkallade tillstånden, återkallade även Danske Bank samtliga krediter.

· Styrelsen beslöt den 4 november att entlediga bolagets verkställande direktör och utsåg till tillförordad verkställande direktör Lena Norlander, som sedermera valde att inte tillträda tjänsten.

· Bolagets ordförande Sverker Littorin avgick ur styrelsen på egen begäran den 5 november.

· Den 1 december 2021 beslöt styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning mot bakgrund av att koncernen tappat kunder i avsevärd omfattning, uppskattningsvis cirka 35 procent av det totala antalet kunder.

· Vid extra stämma den 3 december valdes Tommy Zetterberg, Sigfrid Götte och Lena Norlander som nya ledamöter av styrelsen.

· Den 28 december kommunicerade Bolaget att kundtappet då uppgick till drygt 50 procent.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Den 20 januari 2022 kommunicerade Bolaget att aktiemajoriteten överlåtits till ett konsortium bestående av Bolagets medarbetare, vilket då skapade förutsättningar för att ansöka om förlängning av pågående företagsrekonstruktioner.

· Den 24 januari 2022 ansökte Bolaget om förlängning av företagsrekonstruktionen.

· Den 16 februari kommunicerade Bolaget att kundtappet uppgick till cirka 78 procent.

· Vid extra stämman den 21 februari valdes Åsa Larsson och Carl Johan Brom som nya ledamöter, och Sigfrid Götte entledigades. Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 klockan 8:35 CET.

Åsa Larsson, CFO Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-49 49 622

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted