Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019

Perioden 1 oktober - 31 december 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 137,7 MSEK (112,2) motsvarande en tillväxt om cirka 23 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (-6,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -4,2 MSEK (-9,2).
  • Resultatet före skatt uppgick till -5,7 MSEK (-9,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,7 MSEK (-2,3) och -12,7 MSEK (-4,3) efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (0,03).

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet

  • Den 10 oktober hålls extra stämma. Kent Lindholm, Jesper von Post och Nils Stiernstedt väljs på nytt som ledamöter av styrelsen.
  • I oktober genomför även bolaget förändringar i ledningsgruppen, tidigare CFO Niklas Wester lämnar och ersätts av Ricardo Rodriguez som ny ekonomichef.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Det gångna året har varit händelserikt och inneburit en stor breddning i bolagets verksamhet och inriktning. Vi har drivit bolaget från assistansbolag till omsorgsbolag som en följd av förvärvet av Bogruppen. Näst på tur är att utveckla affärsområdet Hemtjänst. Genom breddning får vi en bättre riskspridning och stabilare grund. Ryggraden i vår verksamhet är fortsatt assistansen och så kommer det även förbli framöver.

Årets sista kvartal kännetecknas av konsolidering och intern effektivisering. Genom att samla merparten av administrationen på huvudkontoret kommer den interna styrningen att förenklas, och kunskapsöverföringen kol- legor emellan öka. Tack vare samordningen blir också arbetsmetodiken mer samstämmig och skapar bättre förutsättningar för organisk tillväxt. Inom affärsområdet Assistans satsar vi nu mer på organisk tillväxt genom att bland annat genomföra strategiska rekryteringar. Som ett led i omvandling i vissa kommunen där den kommunala verksamheten läggs, öppnar vi vårt nya lokalkontor i Uppsala under mars 2020. Vi ser stora möjligheter att öppna upp fler kontor runt om i landet under 2020.

Vi har under årets sista månader märkt av en viss av- mattning i förfrågningsunderlaget från kommunerna för boendeplatser, något som följer ett säsongsmönster. Minskningen har inneburit en lägre beläggning och påverkar resultatet negativt. Såsom tidigare år innebär fjärde kvartalet även storhelg över julen vilket påverkar personalkostnaden väsentligt. Merkostnaden till följd av storhelg bedöms uppgå till cirka 2,3 MSEK.

Satsningarna att skapa Sveriges bästa utförare av omsorgstjänster fortsätter och vi ska också bli den bästa arbetsgivaren i branschen. Vi ska leverera den bästa upplevelsen för våra kunder, och detta når vi genomatt bland annat erbjuda hjälpmedel som inte tillhanda- hålls av exempelvis Hjälpmedelcentralen. Skillnadenär stor mellan olika kommuner. För vår personal, dem som står närmast våra kunder, skapar vi mervärde i form av LivihopAkademien. Vi erbjuder våra anställda olika utbildningar för att höja deras kompetensnivåer och skapa en bättre miljö för samtliga berörda.

Med en nu stabil lönsamhet och ett positivt rörelseresultat har vi en bra grund för att växa ännu mer under 2020. Rörelseresultatet har vuxit från 1,8 MSEK till 14,3 MSEK vilket motsvarar nästan 700 procent.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 klockan 8:35 CET.

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Kort om Livihop

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké, Q4 2020


Delårsrapport Q3 2020
Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted