Liv ihop: rekonstruktion godkänd

Den av Liv ihop ansökta företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt har nu godkänts. Advokat Lars Eric Gustafsson från Advokatfirman Schjødt har utsetts som rekonstruktör.


Liv ihop begär inhibition

Liv ihop har idag begärt inhibition i syfte att förhindra att Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla samtliga tillstånd skall verkställas. Bakgrunden är att ett verkställande skulle få oåterkalleliga konsekvenser som inte kan repareras.


Liv ihop ansöker om rekonstruktion

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") har idag ansökt om företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt mot bakgrund av IVOs beslut att återkalla bolagets tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet, i enlighet med pressmeddelande den 22 oktober 2021. Även fem av Bolagets dotterbolag har ansökt om företagsrekonstruktion. IVOs beslut har medfört risk för likviditetsbrist och genom en beviljad rekonstruktion ges Bolaget tid att på ett strukturerat sätt åtgärda de av IVO påtalade bristerna.


Liv ihop har erhållit beslut från IVO att tillstånd återkallas

Liv ihop har idag erhållit beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet återkallas. IVO:s beslut kommer överklagas och Liv ihop kommer begära inhibition. Beslut om inhibition förväntas komma under nästa vecka.


Kommuniké extra stämma den 1 oktober 2021

Liv ihop AB (publ), 556846-3136, höll under fredagen den 1 oktober 2021 extra bolagsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.


UPPDATERAD: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Liv ihop AB rapporterar resultat för andra kvartalet 2021

Andra kvartalet, april - juni 2021

Perioden 1 april - 30 juni 2021

· Omsättningen för perioden uppgick till 146,3 MSEK, en ökning med 12,4 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,1 MSEK (3,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -0,6 MSEK (-1,8).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-3,9)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,16 SEK (-0,43)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,6 MSEK (-0,9) och 2,0 MSEK (24,8) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser i andra kvartalet

· Den första april förändras ledningsgruppen och består sedan dess av Nils Stiernstedt (vd), Åsa Larsson (ekonomichef), Patricia Gustavsson (segmentschef assistans syd), Karin Forsberg (segmentschef assistans norr), Helena Bergstedt (segmentschef stödboende) och Carola Clomén (segmentschef familjehem).

· Vid extra stämma den 14 april 2021 valdes Tommy Zetterberg till ny ledamot och ersatte då Claes Lindholm.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Efter rapportperioden har inga väsentliga händelser inträffat.


Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2021

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 20 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted