Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:


LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2019

JANUARI - MARS 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 325 (-4 685). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 816 (-2 313).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 550 (-4 901).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 102 243 (129 562) och soliditeten till 92 (91)%. · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 (-0,48) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 260 (-2 760). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 747 (1 861).
 • I mars tecknade LightLab ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material. Avtalet innebär att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion med syftet att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen.

LightLab introducerar nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten

LightLab tillkännagav idag tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten. Baserade på LightLabs EEE Light®-teknologi - en UV-C-teknologi byggd på fältemission och unik nanoteknik - erbjuder LightLabs UV-chip stora fördelar med hög prestanda och attraktiv kostnad som gör dem unikt lämpade för konsumentnära tillämpningar.


Rättelse: LightLab Sweden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande avseende kallelse till årsstämma angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen innehåller ingen kurspåverkande information.

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. 
LightLab och SAES Getters tecknar samarbetsavtal

 • LightLab har tecknat ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material
 • Syftet med avtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen
 • Avtalet innebär bl a att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion

Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. 


Bokslutskommuniké 2018

HELÅRET 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har erhållit en kreditram om 20 miljoner kronor från en av huvudägarna
 • Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip förväntas skalas upp under 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted