Delårsrapport Q2 2021

APRIL - JUNI 2021 (april - juni 2020)

 • Intäkter TUSD 17 872 (21 110)
 • EBITDA TUSD 6 833 (8 529)
 • Orealiserad förlust från prissäkring guld TUSD -2 805 (-801)
 • Resultat före skatt TUSD -2 192 (+7 312)
 • Periodens resultat TUSD -1 942 (+5 798)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,00 (0,01)
 • Guld i lager klart för försäljning ökade med 3,2 koz under Q2 2021, motsvarande ett försäljningsvärde om TUSD 5 722.
 • Ett prospekteringsprogram för Krasnyprojektet om MUSD 6,8 överenskommet med partnern GV Gold under kvartalet, med finansiering överenskommen efter rapportperiodens utgång.

JANUARI - JUNI 2021 (januari - juni 2020)

 • Intäkter TUSD 37 234 (44 235)
 • EBITDA TUSD 14 014 (17 805)
 • Orealiserad vinst från prissäkring guld TUSD 3 362 (-1 383)
 • Resultat före skatt TUSD 7 822 (12 324)
 • Periodens resultat TUSD 5 928 (9 724)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,01)
 • 2021 års guidning för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrad

Sammanfattning av finansiell information

MSEK

Andra
kvartalet 2021

Andra
kvartalet 2020

Första
halvåret 2021

Första
halvåret 2020

Helåret
2020

Guldproduktion (guldekvivalent, GE), koz

13,0

14,0

20,7

24,1

53,1

Guldförsäljning (GE), koz

9,8

12,3

20,8

26,5

55,4

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz

1 800

1 719

1 775

1 658

1 773

Intäkter, TUSD

17 872

21 110

37 234

44 235

98 841

Bruttoresultat, TUSD

4 361

11 085

11 645

19 878

40 973

Bruttomarginal, %

24%

53%

31%

45%

41 %

EBITDA, TUSD

6 833

8 529

14 014

17 805

45 620

EBITDA-marginal, %

38%

40%

38%

40%

46 %

Resultat före skatt, TUSD

-2 192

7 312

7 822

12 324

24 728

Periodens resultat, TUSD

-1 942

5 798

5 928

9 724

19 153

Resultat per aktie före utspädning, USD

-0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

Resultat per aktie efter utspädning, USD

-0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, TUSD

6 830

7 020

14 009

15 770

44 268

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

   

868

 

10 388

Nettoskuld, TUSD

   

59 592

 

41 938

Nettoskuld/EBITDA, senaste 12 månaderna

   

1,42

 

0,92

Eget kapital per aktie, USD

   

0,11

 

0,11

VD:s kommentar

På rätt väg mot de långsiktiga tillväxtmålen

Vi kan se tillbaka på ett tämligen odramatiskt kvartal för Kopy Goldfields, trots de instabila omständigheterna. Under andra kvartalet 2021 ökade Kopy Goldfields guldproduktion med 69 procent jämfört med första kvartalet 2021 efter att åtgärder satts in för att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet. Guld i lager ökade samtidigt som intäkterna var lägre än under första kvartalet eftersom försäljningsvolymerna var lägre än produktionsvolymerna. EBITDA och EBITDA-marginalen var stabila jämfört med första kvartalet, TCC per såld GE ounce förbättrades något jämfört med första kvartalet 2021 och väsentligt jämfört med andra kvartalet 2020.

Verksamheten har till stor del återhämtat sig från covid-19-utbrottet på Yubileyniy-anläggningen vid nyår, men Bolaget påverkas fortfarande av den pågående pandemin. Vi har haft flera nya infektionsfall under kvartalet, men till följd av att sanitära åtgärder vidtagits och protokollen följts, så lyckades vi snabbt identifiera och isolera insjuknade. Kopy Goldfields stödjer starkt vaccinationer och erbjuder gratis och prioriterade tjänster till de anställda. Vi har kunnat begränsa pandemins utbredning och mildra dess effekter på guldproduktionen. Dock fortsätter covid-19 att påverka verksamheten negativt genom att skapa en branschomfattande brist på kvalificerad gruvpersonal samtidigt som reserestriktioner och lockdowns i Ryssland och grannländer fördröjer inköp och underhåll inom gruvverksamheten och investeringar.

Produktion och försäljning
Under andra kvartalet uppgick produktionen från Kopys två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovskregionen i Ryssland till 13,01 koz. Det motsvarar en ökning om 69 procent jämfört med första kvartalet 2021, men en minskning om 7% jämfört andra kvartalet 2020. Bolagets guldproduktion påverkades av brist på kvalificerad gruvpersonal vid Yubileyniy-projektet i kombination med ökande andel av guld i produktionscykeln vid den alluviala produktionen (guld under bearbetning), guld som kommer inkluderas i produktionen under tredje kvartalet 2021. Guldförsäljningen under andra kvartalet 2021 uppgick till 9,83 koz, jämfört med 10,99 koz under första kvartalet 2021 och 12,28 koz under andra kvartalet 2020. Den lägre guldförsäljningen motverkades av en ökning av guld i lager, vilket ökade med 3,2 koz och kommer att komma säljas under kommande perioder. Om detta guld skulle ha sålts under kvartalet skulle intäkterna varit TUSD 5 722 högre.

Investeringar
Investeringar i konstruktionsanläggningar förblir en huvudprioritet för att nå det långsiktiga organiska produktionsmålet om över 100 koz i guld och guldekvivalenter år 2025. Vi är på god väg med alla investeringsprojekt. Konstruktionen av höglakningsanläggningen på Perevalnoe har fortsatt. Den planeras att tas i drift i slutet av 2021 för att vara i produktion under 2022. Konstruktionen av en andra gravitations- och flotationslinje vid Yubileyniy kommer att färdigställas under det fjärde kvartalet detta år, vilket ökar anläggningens kapacitet från 130 ktpa till 250 ktpa. På Malyutka, som är en av de största drivkrafterna för tillväxt, har konstruktionsarbetet med gruva och anläggning påbörjats, och på Perevalnoeprojektet pågår förberedelserna för underjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första 107 meterna av nedåtgående gruvgång.

Prospektering
Sommaren är säsong för prospekteringsaktiviteter i fält. Med målsättningen att öka den sammanlagda mängden guldresurser och öka kvaliteten på resurserna genom att flytta dem från antagna tillgångar till kända & indikerade, fokuserar 2021 års prospekteringsprogram på borrningar i både Khabarovsk- och Irkutskregionerna. Och på Krasny-projektet hade borrhål med en sammanlagd längd om 5 115 meter borrats i slutet av andra kvartalet. Totalt planeras borrhål med en sammanlagd längd om 27 500 meter borras under året. Prospekteringsprogrammet på Krasny inkluderar också insamling av geologisk och hydrologisk data, ytterligare bearbetning av tagna prover och en resursuppdatering enligt JORC efter att borrprogrammet färdigställts.

Utsikter
Även om vi fick en försenad start av årets säsongs alluviala utvinning, så förväntar vi oss att den alluviala verksamheten 2021 väsentligt kommer att överträffa resultatet 2020. Detta år påbörjades utvinningen vid Khayarylakh, vilket blir den alluviala gruvans första år i drift. Vi förväntar oss också att producera det första guldet från höglakningsverksamheten på Yubileyniy under tredje kvartalet 2021. Vi förväntar oss att dessa aktiviteter, tillsammans med vårt arbete med att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet, kommer stödja ytterligare produktionstillväxt under andra halvåret. Det får mig att åter bekräfta 2021 års produktionsguidning om 56-59 koz.
Slutligen vill jag passa på att tacka er för ert förtroende i Kopy Goldfields. Vi är på rätt väg mot våra långsiktiga tillväxtmål!

Mikhail Damrin
VD Kopy Goldfields

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 26 augusti 2021 kl. 10.00 CEST. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online eller via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige: +46 8 505 583 74/UK: +44 333 300 9270 /Ryssland: +8 800 500 9867 (PIN: 42598186#). Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q2-2021

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, [email protected] 
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, [email protected] 

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm under ticker-kod "KOPY". Nordic Certified Advisers är Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: [email protected]).

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-26 08:00 CEST.

Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Interim report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual Report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Halvårsrapport 2020


Half Year Report 2020


Årsredovisning 2019


Annual report 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year End Report 2019


Halvårsrapport 2019


Half Year Report 2019


Bokslutskommuniké 2018


Year End Report 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted