Bokslutskommuniké 2019

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
  • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
  • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare. Stämman beslutade om återbetalning till Klockarbäckens aktieägare av bolagets likvida medel genom nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 2/3 av bolagets aktier innebärande att 880 020 aktier inlöses till ett inlösenbelopp per aktie om 96 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den 20 mars 2019, inlösningsförfarandet har genomförts.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2019-12-31
Jan-Dec 2019
2018-12-31
Jan-Dec 2018
2017-12-31
Jan-dec 2017
Avkastning på eget kapital 1,3% 12,4% 4,3%
Balansomslutning, kr 84 123 298 171 087 103 266 785 955
Soliditet 45,8% 70,4% 43,1%

Fastigheternas
marknadsvärde, kr

83 000 000 94 000 000 288 000 000
Eget kapital per aktie, kr 91,2 91,2 87,2
Belåningsgrad 50% 45% 48%
Antal utestående aktier 439 980  1 320 000 1 320 000

 

Stockholm den 16 mars 2019

Klockarbäcken Property Investment AB (publ)

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

Stefan Davidson
Styrelseledamot

John-Olov Bennmarker

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.klockarbackenpropertyinvestment.se.

Årsredovisning 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Årsredovisning 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted