Delårsrapport januari - juni 2022

"Hög soliditet, uteslutande bankfinansiering, stabila kassaflöden och låg vakansrisk särskiljer KlaraBo"
Andreas Morfiadakis, VD

April - juni

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 120,3 mkr (60,9), en ökning med 98 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 66,4 mkr (31,7), motsvarande en ökning med 109 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 20,4 mkr (10,2) en ökning med 100 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 21,5 mkr (202,9) och för derivat till 21,7 mkr (1,5).
 • Kvartalets resultat uppgår till 38,4 mkr (164,4), motsvarande 0,29 kr per aktie (3,37).
 • Belåningsgraden uppgår per 30 juni till 43,1 procent.

Januari - juni

 • Intäkterna uppgår för perioden till 239 mkr (117,0), en ökning med 104 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 125,8 mkr (57,4).
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 50,6 mkr (18,6), en ökning med 172 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 190,7 mkr (273,4) och för derivat till 61,5 mkr (5,2).
 • Periodens resultat uppgår till 226,9 mkr (230,0), motsvarande 1,72 kr per aktie (4,28).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 35,67 kr (29,21) vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tillträde av 37 förvärvade hyreslägenheter i Västervik.

VD Andreas Morfiadakis har ordet

Under andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 98 procent till 120,3 mkr (60,9), jämfört med motsvarande kvartal 2021. Liksom föregående kvartal är ökningen främst driven av värdehöjande åtgärder, färdigställd nyproduktion samt förvärv. Förvaltningsresultatet steg med 100 procent till 20,4 mkr (10,2).

I slutet av april tecknade vi låneavtal till en lånemarginal om knappt 1,6 procent för 1,5 mdkr avseende existerande banklån. Totalt har vi en genomsnittlig lånemarginal om knappt 1,7 procent och en kreditbindningstid på 2,9 år. Vi har även använt positivt övervärde i en befintlig ränteswap för att teckna en 10-årig swap för att på så sätt utöka vår räntebindningstid som nu ligger på 2,5 år. Vår belåningsgrad ligger på låga 43,1 procent och vi har reellt sett inga vakanser. Sammantaget innebär detta att vi kan agera utifrån en styrkeposition nu när intressanta förvärvstillfällen kommer att yppa sig.

Kvartalet har präglats av stigande inflation och stigande räntor som skapar osäkerhet i omvärlden, vilket bland annat påverkar fastighetssektorn. Fastighetsbolag som finansierat sig via obligationslån påverkas i betydligt högre grad av stigande marknadsräntor jämfört med bolag som KlaraBo som enbart har bankfinansiering. Generellt är bankfinansiering dessutom billigare än att gå via obligationsmarknaden.

Kassaflöde från bostadsfastigheter i Sverige är bland det säkraste som finns och det talar för att KlaraBo kommer att kunna finansiera sig via banksystemet även framöver. Bankernas marginaler tenderar att vara lägre för bostäder än för andra segment, något vi bedömer kommer vara fallet även framgent. Per den 30 juni hade vi 685 mkr i kassan. Dessutom har vi bindande lånelöften om ytterligare drygt 1,3 mdkr att användas för framtida investeringar och förvärv. Vi ser därmed inget behov av att finansiera oss via kapital- eller obligationsmarknaden inom överskådlig framtid vilket är en trygghet i dagens omvärld. Med cirka 5 600 hyreslägenheter i beståndet vilar KlaraBo på en solid grund och vi bedömer att efterfrågan på hyresrätter kommer att vara fortsatt stark.

Nyproduktionsmålet kvarstår men inga bindande byggkrav

Vårt mål att byggstarta 200 lägenheter i år kvarstår. Som en följd av den osäkerhet som råder på marknaden med bland annat ökade materialpriser och svårigheter för entreprenörer att förutse prisutvecklingen så räknar vi med en något lägre exploateringsvinst i nyproduktionsprojekten framgent. Viktigt att poängtera är att vi har utrymme för lägre exploateringsvinster då vi bygger för egen långsiktig förvaltning. Samtliga våra nyproduktionsavtal är flexibla vilket innebär att vi har full kontroll och kan säkerställa lönsamheten innan vi fattar beslut om eventuell byggstart. Vi kommer inte heller att ingå några bindande avtal om nyproduktion utan att lönsamheten är säkerställd först. I vår balansräkning finns endast marginella värden upptagna för projektportföljen och sammantaget innebär detta att det enbart finns begränsade finansiella risker inom vår projektverksamhet.

Renoveringar fortsätter stärka hyresintäkterna långsiktigt

De tre senaste kvartalen har vi i snitt renoverat drygt 70 lägenheter per kvartal vilket motsvarar drygt 280 lägenheter på rullande tolv månader. Detta innebär att den organiska tillväxten fortsätter och vi levererar enligt plan. Över tid bygger KlaraBo allt större värden baserat på denna affärsmodell som visat sig fungera väl i vår marknad.

I juni utökade vi vårt bestånd i Västervik och vi har gott hopp om att kunna fortsätta identifiera och genomföra förvärv med vår starka balansräkning.

Utsikter

Förutsättningarna i omvärlden har förändrats och vi står inför nya tider. Samtidigt är vårt bostadsbestånd fullt uthyrt, vi har stabila kassaflöden med en låg vakansrisk och vi har tillgång till kapital och bankfinansiering både på kort och lång sikt. Även om osäkerheten i omvärlden fortsatt är hög står KlaraBo starkt och vi är väl rustade för tuffare tider.

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo

Telefonkonferens
VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 13 juli kl. 09:00. Presentationen hålls på engelska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 163 86, pinkod 7014325#
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/klarabo-q2-2022

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 klockan 08.00 CEST.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Nerladdningsbara filer

KlaraBo tecknar hyresavtal med Polismyndigheten i Borlänge

KlaraBo har tecknat ett fyraårigt hyresavtal omfattande drygt 2 000 kvm med Polismyndigheten på Forskargatan 10 i Borlänge. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr och kommer öka KlaraBos intjäningsförmåga med motsvarande belopp då lokalen varit vakant sedan 1 april 2022. Tillträde sker den 1 september.


KlaraBo signs lease with Swedish Police Authority in Borlänge

KlaraBo has signed a four-year lease comprising just over 2,000 sq. m. with the Swedish Police Authority at Forskargatan 10 in Borlänge. The rental value amounts to approximately SEK 4.4 million and will increase KlaraBo's earnings capacity by a corresponding amount as the premises have been vacant since 1 April 2022. Occupancy will begin on 1 September.


KlaraBo förvärvar portfölj om knappt 880 hyreslägenheter i Östersund och genomför det största förvärvet som noterat bolag

KlaraBo har tecknat avtal om förvärv av en bostadsportfölj av Niam i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om 890 mkr och är det enskilt största KlaraBo genomfört som noterat bolag. Efter avdrag för latent skatt genomförs transaktionen till cirka 13 850 kr/kvm. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 62 000 kvm, varav 96 procent är bostadsarea.


KlaraBo acquires portfolio of almost 880 rental apartments in Östersund and completes largest acquisition as listed company

KlaraBo has signed an agreement to acquire a housing portfolio from Niam in Östersund with a total of 877 rental apartments. The acquisition was completed at an underlying property value of SEK 890 million and is KlaraBo's single largest acquisition as a listed company. Following deductions for latent tax, the transaction was completed for approximately SEK 13,850 per sq. m. The total area is approximately 62,000 sq. m., of which 96 per cent is residential space.


Delårsrapport januari - juni 2022

"Hög soliditet, uteslutande bankfinansiering, stabila kassaflöden och låg vakansrisk särskiljer KlaraBo"
Andreas Morfiadakis, VD


Interim Report January - June 2022

"High equity/assets ratio, financing exclusively from banks, stable cash flows and low vacancy risk set KlaraBo apart"
Andreas Morfiadakis, CEO
Förvärvar portfölj om 37 hyreslägenheter i Västervik

KlaraBo förstärker sin närvaro och förvärvar en portfölj i Västervik om sammanlagt 37 hyreslägenheter. Den sammantagna ytan uppgår till 2 200 kvm BOA och är fördelad på tre fastigheter. Tillträde är 1 juli 2022.


Acquires portfolio of 37 rental apartments in Västervik

KlaraBo strengthens its presence and acquires a portfolio of 37 apartments in total in Västervik. The total area amounts to 2,200 sqm of living area and is divided among three properties. The portfolio will be taken over 1 July 2022.


KlaraBo gör förändringar i ledningsgruppen för att effektivisera arbetet kopplat till tillväxtstrategin inom nyproduktion

I ett led att effektivisera och dra nytta av synergieffekter har det tagits beslut om att KlaraBos nuvarande affärsutvecklingschef, Magnus Johansson, kommer tillträda en ny roll med ansvar för bolagets nyproduktion. Magnus tillträder senast den 1 september. Beslutet föranleddes av nyproduktionschef Joakim Backströms val att lämna bolaget.


Changes in KlaraBo's management group to enhance efficiency of work related to growth strategy in new construction

As part of its efforts to improve the company's efficiency and leverage synergy effects, it has been decided that KlaraBo's current Head of Business Development, Magnus Johansson, will take on a new role with responsibility for the company's new construction. Magnus will assume the new position on 1 September at the latest. The decision was made following Head of New Construction Joakim Backström's decision to leave the company.


KlaraBo stärker organisationen genom rekrytering av interim hållbarhetschef

KlaraBo har rekryterat Kristin Lundmark som interim hållbarhetschef med start i mitten av augusti 2022.


KlaraBo is strengthening its organisation through the recruitment of an interim Sustainability Manager

KlaraBo has recruited Kristin Lundmark as its interim Sustainability Manager. She will take up the position in mid-August 2022.


Årsstämma i KlaraBo Sverige AB den 3 maj 2022

Årsstämma i KlaraBo Sverige AB ägde rum tisdagen den 3 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.klarabo.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted