Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport januari - juni 2022

"Hög soliditet, uteslutande bankfinansiering, stabila kassaflöden och låg vakansrisk särskiljer KlaraBo"
Andreas Morfiadakis, VD

April - juni

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 120,3 mkr (60,9), en ökning med 98 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 66,4 mkr (31,7), motsvarande en ökning med 109 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 20,4 mkr (10,2) en ökning med 100 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 21,5 mkr (202,9) och för derivat till 21,7 mkr (1,5).
 • Kvartalets resultat uppgår till 38,4 mkr (164,4), motsvarande 0,29 kr per aktie (3,37).
 • Belåningsgraden uppgår per 30 juni till 43,1 procent.

Januari - juni

 • Intäkterna uppgår för perioden till 239 mkr (117,0), en ökning med 104 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 125,8 mkr (57,4).
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 50,6 mkr (18,6), en ökning med 172 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 190,7 mkr (273,4) och för derivat till 61,5 mkr (5,2).
 • Periodens resultat uppgår till 226,9 mkr (230,0), motsvarande 1,72 kr per aktie (4,28).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 35,67 kr (29,21) vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tillträde av 37 förvärvade hyreslägenheter i Västervik.

VD Andreas Morfiadakis har ordet

Under andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 98 procent till 120,3 mkr (60,9), jämfört med motsvarande kvartal 2021. Liksom föregående kvartal är ökningen främst driven av värdehöjande åtgärder, färdigställd nyproduktion samt förvärv. Förvaltningsresultatet steg med 100 procent till 20,4 mkr (10,2).

I slutet av april tecknade vi låneavtal till en lånemarginal om knappt 1,6 procent för 1,5 mdkr avseende existerande banklån. Totalt har vi en genomsnittlig lånemarginal om knappt 1,7 procent och en kreditbindningstid på 2,9 år. Vi har även använt positivt övervärde i en befintlig ränteswap för att teckna en 10-årig swap för att på så sätt utöka vår räntebindningstid som nu ligger på 2,5 år. Vår belåningsgrad ligger på låga 43,1 procent och vi har reellt sett inga vakanser. Sammantaget innebär detta att vi kan agera utifrån en styrkeposition nu när intressanta förvärvstillfällen kommer att yppa sig.

Kvartalet har präglats av stigande inflation och stigande räntor som skapar osäkerhet i omvärlden, vilket bland annat påverkar fastighetssektorn. Fastighetsbolag som finansierat sig via obligationslån påverkas i betydligt högre grad av stigande marknadsräntor jämfört med bolag som KlaraBo som enbart har bankfinansiering. Generellt är bankfinansiering dessutom billigare än att gå via obligationsmarknaden.

Kassaflöde från bostadsfastigheter i Sverige är bland det säkraste som finns och det talar för att KlaraBo kommer att kunna finansiera sig via banksystemet även framöver. Bankernas marginaler tenderar att vara lägre för bostäder än för andra segment, något vi bedömer kommer vara fallet även framgent. Per den 30 juni hade vi 685 mkr i kassan. Dessutom har vi bindande lånelöften om ytterligare drygt 1,3 mdkr att användas för framtida investeringar och förvärv. Vi ser därmed inget behov av att finansiera oss via kapital- eller obligationsmarknaden inom överskådlig framtid vilket är en trygghet i dagens omvärld. Med cirka 5 600 hyreslägenheter i beståndet vilar KlaraBo på en solid grund och vi bedömer att efterfrågan på hyresrätter kommer att vara fortsatt stark.

Nyproduktionsmålet kvarstår men inga bindande byggkrav

Vårt mål att byggstarta 200 lägenheter i år kvarstår. Som en följd av den osäkerhet som råder på marknaden med bland annat ökade materialpriser och svårigheter för entreprenörer att förutse prisutvecklingen så räknar vi med en något lägre exploateringsvinst i nyproduktionsprojekten framgent. Viktigt att poängtera är att vi har utrymme för lägre exploateringsvinster då vi bygger för egen långsiktig förvaltning. Samtliga våra nyproduktionsavtal är flexibla vilket innebär att vi har full kontroll och kan säkerställa lönsamheten innan vi fattar beslut om eventuell byggstart. Vi kommer inte heller att ingå några bindande avtal om nyproduktion utan att lönsamheten är säkerställd först. I vår balansräkning finns endast marginella värden upptagna för projektportföljen och sammantaget innebär detta att det enbart finns begränsade finansiella risker inom vår projektverksamhet.

Renoveringar fortsätter stärka hyresintäkterna långsiktigt

De tre senaste kvartalen har vi i snitt renoverat drygt 70 lägenheter per kvartal vilket motsvarar drygt 280 lägenheter på rullande tolv månader. Detta innebär att den organiska tillväxten fortsätter och vi levererar enligt plan. Över tid bygger KlaraBo allt större värden baserat på denna affärsmodell som visat sig fungera väl i vår marknad.

I juni utökade vi vårt bestånd i Västervik och vi har gott hopp om att kunna fortsätta identifiera och genomföra förvärv med vår starka balansräkning.

Utsikter

Förutsättningarna i omvärlden har förändrats och vi står inför nya tider. Samtidigt är vårt bostadsbestånd fullt uthyrt, vi har stabila kassaflöden med en låg vakansrisk och vi har tillgång till kapital och bankfinansiering både på kort och lång sikt. Även om osäkerheten i omvärlden fortsatt är hög står KlaraBo starkt och vi är väl rustade för tuffare tider.

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo

Telefonkonferens
VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 13 juli kl. 09:00. Presentationen hålls på engelska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 163 86, pinkod 7014325#
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/klarabo-q2-2022

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 klockan 08.00 CEST.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Nerladdningsbara filer

KlaraBo antar nya hållbarhetsmål

KlaraBo reviderar och antar nya hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De nya målen innefattar även socialt ansvar och bolagsstyrning. Initiativet är en del i KlaraBos större strategiska hållbarhetsarbete.


KlaraBo adopts new sustainability goals

KlaraBo revises and adopts new sustainability goals in line with the Paris Agreements and UN's global goals for sustainable development. The new goals also include social responsibility and corporate governance. The initiative is part of KlaraBos greater sustainability strategy.


Jenny Appenrodt lämnar rollen som CFO på KlaraBo

Jenny Appenrodt har meddelat att hon beslutat att lämna sin position som CFO för KlaraBo. Jenny kvarstår i sin roll under de kommande sex månaderna, eller fram tills det att en ersättare har rekryterats.


Jenny Appenrodt leaves her role as CFO at KlaraBo

Jenny Appenrodt has announced that she has decided to leave her position as CFO of KlaraBo. Jenny will remain in her role for the next six months, or until a replacement is recruited.


Valberedning utsedd inför KlaraBos årsstämma 2023

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021 ska Klarabos valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2022 och som önskar delta i valberedningen.


Nomination Committee appointed for KlaraBo's Annual General Meeting 2023

In accordance with the instruction to the Nomination Committee resolved by the Annual General Meeting 2021, The Nomination Committee shall include members selected by each of the three largest shareholders in terms of voting rights as of the last banking day in September 2022 and that wish to participate in the committee.


Delårsrapport januari - september 2022

"Robust affärsmodell och hög uthyrningsgrad i växande förvaltningsportfölj"
Andreas Morfiadakis, VD

Juli - september

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 123,2 mkr (112,1), en ökning med 9,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 77,7 mkr (69,7), motsvarande en ökning med 11,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 37,4 mkr (35,1) en ökning med 6,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -68,7 mkr (160,2) och för derivat till 24,9 mkr (1,3).
 • Kvartalets resultat uppgår till -5,6 mkr (159,1), motsvarande -0,04 kr per aktie (1,48).
 • Belåningsgraden uppgår per 30 september till 48,8 procent.

Interim Report January - September 2022

"Robust business model with high occupancy rate in a growing management portfolio"
Andreas Morfiadakis, CEO

July - September

 • Revenue for the quarter amounted to SEK 123.2 million (112.1), a year-on-year increase of 9.9 per cent.
 • The Group's net operating income amounted to SEK 77.7 million (69.7), up 11.5 per cent year-on-year.
 • Profit from property management for the quarter amounted to SEK 37.4 million (35.1), a year-on-year increase of 6.5 per cent.
 • Changes in the value of investment properties amounted to SEK -68.7 million (160.2) and changes in the value of derivatives to SEK 24.9 million (1.3).
 • Profit for the quarter totalled SEK -5.6 million (159.1), corresponding to SEK -0.04 per share (1.48).
 • The loan-to-value ratio was 48.8 per cent as of 30 September.KlaraBo ansluter till LFM30

KlaraBo ansluter till LFM30 som är Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, bestående av sex strategiska fokusområden med detaljerade målsättningar kopplade till sig. Initiativet är i linje med KlaraBos målsättning att uppnå klimatneutrala fastigheter senast år 2030.


KlaraBo joins LFM30

KlaraBo is joining LFM30, Malmö's local roadmap for a climate-neutral construction sector by 2030 at the latest, consisting of six strategic focus areas each with detailed targets. The initiative is in line with KlaraBo's target to achieve climate-neutral properties by 2030 at the latest.


KlaraBo fortsätter öka intjäningsförmågan genom två nya lokaluthyrningar

KlaraBo har tecknat ett sexårigt hyresavtal omfattande cirka 350 kvm med Statens Servicecenter på Västra Kyrkogatan i centrala Västervik. Hyresvärdet uppgår årligen till cirka 1,7 Mkr och tillträde är beräknat till den 1 mars 2023.


KlaraBo continues to increase earnings capacity through two new leases

KlaraBo has signed a six-year lease comprising approximately 350 sq. m. with the Swedish National Government Service Center at Västra Kyrkogatan in the center of Västervik. The annual rental value amounts to approximately SEK 1.7 million and occupancy is scheduled to 1 March 2023.


KlaraBo slutför förvärv av bostadsportfölj i Östersund enligt tidplan

KlaraBo slutför förvärvet av en bostadsportfölj i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Affären kommunicerades i juli och var villkorad av att låneavtal ingås på villkoren i enlighet med kreditbeslutet före tillträde. KlaraBo har nu ingått låneavtal enligt villkoren och slutför därmed affären. Förvärvet finansieras med banklån med en löptid på tre år till en fast ränta om totalt 1,4 procent samt befintlig kassa.


KlaraBo completes acquisition of housing portfolio in Östersund according to schedule

KlaraBo completes the acquisition of a housing portfolio in Östersund with a total of 877 rental apartments. The transaction was communicated in July and was conditional on entering a loan agreement in line with the credit decision prior to taking over. KlaraBo has now entered a loan agreement in line with the conditions, thereby completing the transaction. The acquisition is financed by bank loans with a maturity of three years with a fixed interest rate totaling 1.4 per cent and existing cash.


KlaraBo tecknar hyresavtal med Polismyndigheten i Borlänge

KlaraBo har tecknat ett fyraårigt hyresavtal omfattande drygt 2 000 kvm med Polismyndigheten på Forskargatan 10 i Borlänge. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr och kommer öka KlaraBos intjäningsförmåga med motsvarande belopp då lokalen varit vakant sedan 1 april 2022. Tillträde sker den 1 september.


KlaraBo signs lease with Swedish Police Authority in Borlänge

KlaraBo has signed a four-year lease comprising just over 2,000 sq. m. with the Swedish Police Authority at Forskargatan 10 in Borlänge. The rental value amounts to approximately SEK 4.4 million and will increase KlaraBo's earnings capacity by a corresponding amount as the premises have been vacant since 1 April 2022. Occupancy will begin on 1 September.


KlaraBo förvärvar portfölj om knappt 880 hyreslägenheter i Östersund och genomför det största förvärvet som noterat bolag

KlaraBo har tecknat avtal om förvärv av en bostadsportfölj av Niam i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om 890 mkr och är det enskilt största KlaraBo genomfört som noterat bolag. Efter avdrag för latent skatt genomförs transaktionen till cirka 13 850 kr/kvm. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 62 000 kvm, varav 96 procent är bostadsarea.


KlaraBo acquires portfolio of almost 880 rental apartments in Östersund and completes largest acquisition as listed company

KlaraBo has signed an agreement to acquire a housing portfolio from Niam in Östersund with a total of 877 rental apartments. The acquisition was completed at an underlying property value of SEK 890 million and is KlaraBo's single largest acquisition as a listed company. Following deductions for latent tax, the transaction was completed for approximately SEK 13,850 per sq. m. The total area is approximately 62,000 sq. m., of which 96 per cent is residential space.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted