Verksamhet

Newton Nordic AB är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Bolaget är sedan 13 januari 2015 listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsordning

Bolagsordning för Intuitive Aerial AB (publ)

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Intuitive Aerial AB (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Företaget ska bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och system för flygfotografering och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 2 700 000 stycken och högst 10 800 000 stycken.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7 REVISOR

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val till styrelsen och av revisor.
 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm och Norrköping.

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted