Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 170,4 Mkr (134,2), en ökning med 27 procent.
  Förvärvad tillväxt stod för drygt 26 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till -30,5 Mkr (-21,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (14,9) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -26,1 Mkr (-20,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,56 kr (-1,17) för perioden.
 • Den 5 januari 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i det Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB, verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt.
 • Tomas Bergström ersatte Urban Sturk som styrelsens ordförande den 15 mars.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 22 april 2021 tecknade Infrea avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Anläggarteamet i Hälsingland AB. Bolaget erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör med utgångspunkt i Bollnäs. Försäljningen i bolaget har under de senaste tre räkenskapsåren i snitt uppgått till cirka 50 Mkr med tillfredsställande lönsamhet. Köpeskillingen för aktierna i bolaget (på kassa och skuldfri-basis) uppgår till cirka 31 Mkr. Bolaget kommer att ingå i Infreas räkenskaper från den 3 maj 2021.

VD-ord: Ett första kvartal med ökad omsättning och kända säsongsmönster

"Tillskottet Duo Asfalt är en välskött verksamhet med nya intressanta produkter."

Omsättningen under kvartalet uppgick till 170 Mkr (134), vilket motsvarade en tillväxt om 27 procent varav 1 procentenhet var organisk. Den organiska tillväxten utgjorde ett netto av god tillväxt inom affärsområdet Mark & Anläggning och en svagare utveckling än förväntat inom Vatten & Avlopp. Vatten & Avlopp tappade omsättning med -13 Mkr under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, men vi började se en återhämtning i slutet av kvartalet. Nedgången i vår vatten- och avloppsverksamhet syntes främst genom färre antal orders och då de mindre orders. Efterfrågan är snarare skjuten på och vi väntar återkomst av beställningar i aktuella- och kommande perioder.

EBITA för första kvartalet uppgick till -30 Mkr (-22). Resultatet speglar de säsongssvängningar mellan kvartalen som normalt följer med vår verksamhet, då den bedrivs utomhus och därmed påverkas direkt av klimatet. Första kvartalet påverkades utöver den svaga inledningen på året i affärsområdet Vatten & Avlopp också av expanderade verksamheter inom Mark & Anläggning i ett kvartal som är relativt stillastående.

Vårt senaste förvärv Duo Asfalt tillträddes i början av kvartalet vilket medför att Infrea-gruppens kunderbjudande breddas och vi kan nu med egna verksamheter samlas bakom fler gemensamma offerter till kunder. Genom Duo Asfalts expertkunskap kan vi leverera allt från tätskikt till färdig yta vid exempelvis renovering av vägbroar, garage eller läckande innergårdar i bostadsområden. Jag kallar det Infrea Plus när våra bolag samarbetar i större projekt, en spännande utveckling som jag ser fram emot att följa och som skapar möjligheter för hela koncernen.

Läget med pandemin Covid-19 och hur marknadsutsikterna ser ut i dess spår är fortfarande svårbedömda. Korttidsfrånvaron i exempelvis affärsområdet Vatten & Avlopp har legat på cirka 8 procent under perioden. Detta är några procent mer än vanligt, men ändå inte en alarmerande ökning. Vi kan heller inte dra några tydliga slutsatser kring hur våra kunder har påverkats av pandemin, men vi ser att tillgången på projekt och tillgängligheten till beslutsfattare varierar lokalt. Orderstocken är samtidigt fortsatt god och fortsätter att växa.

Vi bedömer också att tillgången på mindre och medelstora bolag, med intressen för de möjligheter som följer av att ingå i ett större sammanhang som Infrea-koncernen, är fortsatt goda. Därmed finns även fortsatta möjligheter för oss att hitta passande fina förvärv framöver. Detta samt bland annat vår växande orderstock gör att ser jag positivt på Infreas utveckling.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08:30 CET.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, tony.andersson@infrea.se

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82, henrik.nordin@infrea.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00,
e-post certifiedadviser@penser.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Kommuniké från Infreas årsstämma 2021

På Infreas årsstämma den 11 maj 2021 fattades följande beslut:


Infrea välkomnar Andreas Ingemarsson som ny VD för Anläggningsgruppen

Andreas Ingemarsson har utsetts till ny VD för Anläggningsgruppen i Skaraborg AB med tillträde den 1 augusti. Andreas kommer närmast från Skanska där han varit verksam i närmare 20 år.


Infrea har, genom Siljan Schakt, tillträtt aktierna i Anläggarteamet i Hälsingland AB

Som meddelades 2021-04-22 förvärvar Infrea 100 procent av Anläggarteamet i Hälsingland AB. Idag 2021-05-03 slutfördes affären via att Siljan Schakt tillträtt aktierna.


Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 170,4 Mkr (134,2), en ökning med 27 procent.
  Förvärvad tillväxt stod för drygt 26 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till -30,5 Mkr (-21,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (14,9) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -26,1 Mkr (-20,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,56 kr (-1,17) för perioden.
 • Den 5 januari 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i det Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB, verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt.
 • Tomas Bergström ersatte Urban Sturk som styrelsens ordförande den 15 mars.

Infrea förvärvar, genom Siljan Schakt, Anläggarteamet i Hälsingland AB och utökar sin geografiska närvaro

Infrea tillför via förvärvet av Anläggarteamet i Hälsingland AB en breddad geografisk närvaro och ökad teknisk kompetens i Mellansverige där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.


Infreas dotterbolag tilldelas kontrakt med bostadsbolaget Kopparstaden AB

Siljan Schakt har tilldelats kontrakt om att renovera två innergårdar, ett uppdrag värt cirka 32 Mkr. Beställare är det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden och en del i arbetet och leveransen från Siljan Schakt kommer att utföras i samarbete med systerbolaget Duo Asfalt.Kallelse till årsstämma 2021

Infrea AB ("Bolaget" eller "Infrea") håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021


Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB samt omedelbart och tillfälligt val av ny ordförande

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.


Infrea tackar Cleanpipes VD för ett gott arbete

Dotterbolaget Cleanpipes VD Per Ola Berthelsen har meddelat Infrea att han kommer att anta nya utmaningar utanför koncernen och väljer att avsluta sin anställning. Per Ola är inne på sitt tredje år i Cleanpipe och har bidragit till att bolaget nu visar upp ett positivt resultat för 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted