Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019
· Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
· EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
· Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
· Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Den 1 oktober tillträdde koncernen tre bolag; Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB. Baserat på deras senaste årsredovisningar bedöms dessa tre bolag tillföra ca 350 Mkr i omsättning på årsbasis. I samband med tillträdet gjordes även nyemissioner riktade till säljarna om totalt 1 008 060 nya aktier.
· På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
· Infrea has utsett Henrik Nordin att efterträda Lars Solin som CFO. Henrik Nordin tillträder den 27 januari 2020 och kommer närmast från rollen som CFO i First North-noterade TCECUR Group.

Januari - september 2019
· Koncernens intäkter för kvarvarande verksamheter uppgick till 375,0 Mkr (272,5).
· EBITDA för koncernen uppgick till 22,6 Mkr (2,7).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -0,4 Mkr (-13,4).
· Resultat per aktie 2,97 kr (-0,49).

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i Mkr

2019
juli-sept

2018
juli-sept

förändr.

2019 jan-sept

2018
jan-sept

förändr.

2018/2019
rull 12
mån 1)

2018
jan-dec

Om IFRS16 ej tillämpats
2019 jan-sept

Nettoomsättning

127,1

111,8

15,3

373,0

266,5

106,5

500,3

393,9

373,0

Rörelseresultat

3,6

6,0

-2,4

-0,4

-13,4

13,0

4,0

-8,90

-1,2

Rörelsemarginal, %

2,8

5,6

-

neg

neg

-

0,8

neg

neg

EBITDA

11,3

11,5

-0,2

22,6

2,7

19,9

31,4

11,5

11,5

EBITDA marginal, %

8,8

10,7

-

6,0

1,0

-

6,3

2,9

3,1

Periodens resultat,

kvarvarande verksamheter

0,2

4,8

-4,6

2,0

-14,8

16,8

5,7

-11,0

2,6

Resultat per aktie,

före och efter utspädning, kr

-0,08

0,3

-0,38

2,97

-0,49

3,46

3,52

0,06

3,0

1) I rullande tolv ingår IFRS 16 från och med januari 2019.

VD-kommentar

Så här när vi går in i vintermånaderna är det en bra tid att reflektera över de tre kvartal som passerat samtidigt som vi kan lyfta blicken mot vårt fjärde och framtiden därefter. Infreas vision är att både investerare och företagare ska välja Infrea när de vill se sitt kapital växa eller förädla sitt livsverk som de byggt upp under många år. För de som vill känna sig trygga och skapa långsiktigt värde skall vi vara ett bra alternativ.

Vi fortsätter vårt arbete med att växa inom vår nisch och med vår vision - att vi får samhällen att fungera. Under det här kvartalet har vi lyckats med två fina förvärv inom affärsområdet Mark & Anläggning: Mark & VA i Göteborg i Götaland och Siljan Schakt i Dalarna. Båda bolagen erbjuder tjänster inom markarbete och läggning av asfalt - viktiga delar när samhällen expanderar och utökar sin infrastruktur, eller underhåller den - och har kompetens att ta hand om hela värdekedjan inom området.

Siljan Schakt har en av de större privata maskinparkerna i Dalarna och driver därtill flera egna grus- och bergtäkter. Mark & VA i Göteborg kompletterar Infreas närvaro i det expansiva Västsverige. Tillsammans bidrar båda bolagen till arbetet att långsiktigt bygga en stabil och stark leverantör av infrastruktur. Med dessa förvärv ombord beräknas vår totala omsättning på årsbasis närma sig 1 miljard kr och vi har på kort tid lyckats återinvestera den volym vi tappade när vi avyttrade Affärsområdet Brandskydd.

Alfred Carinder har varit tillförordnad VD i Asfaltsgruppen sedan 1 mars i år, men är från den 1 oktober utsedd till VD för Asfaltsgruppen. Asfaltsgruppen har utvecklats mycket positivt det senaste halvåret och samarbetet med Infrea har fungerat bra. De arbetar med rätt fokus och därför känns det naturligt att ge Alfred Carinder fortsatt förtroende.

Vi fortsätter också vårt arbete mot förflyttning till Nasdaq Small Cap. Vi har fortsatt en väldigt stark balansräkning med en soliditet över 50 procent och på vår radar har vi fler förvärv vi jobbar mot. Våra sista månader på året kommer helt klart att vara fortsatt händelserika. Det är jag övertygad om.

Tony Andersson
VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, [email protected]

Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, [email protected]

Om Infrea
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 08.30 CEST.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida https://investor.infrea.se/finansiella-rapporter/. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Infrea genomför riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 481 595 aktier i samband med de tidigare kommunicerade och genomförda förvärven av Upplands Markentreprenad AB och Rotomill AB.


Kommuniké från Infreas årsstämma 2022

På Infreas årsstämma den 11 maj 2022 fattades följande beslut:


Infrea slutför förvärvet av Markentreprenader i Östersund, årets tredje förvärv

Infrea meddelade 2022-04-07 att avtal ingåtts för att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag, och har idag tillträtt 100 procent av aktierna. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.


Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,1 Mkr (170,4), en ökning med 50 procent. Förvärvad tillväxt stod för 69 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till -38,8 Mkr (-30,5).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 Mkr (-3,4) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till -32,9 Mkr (-26,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,89 kr (-1,56) för perioden.
  • Den 7 januari 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenad AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 7 januari 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 105 Mkr under 2021.
  • Den 1 mars 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i RotoMill AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 1 mars 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 25 Mkr under 2021.

Infreas dotterbolag Siljan Schakt inleder våren med flera stora ordrar för totalt över 100 Mkr

Under våren 2022 har Infreas dotterbolag, Siljan Schakt Entreprenad AB, fyllt på orderboken och tagit in flera större jobb åt kunder som Orkla Care AB, HMB Construction, Serneke, Idre Fjäll samt Byggpartner för totalt över 100 Mkr.


Infreas CFO lämnar Infrea för nya utmaningar utanför gruppen

Infreas CFO, Henrik Nordin, har idag meddelat att han avser att lämna bolaget för nya utmaningar utanför gruppen. Henrik har sedan han tillträdde posten som CFO i januari 2020 varit en viktig del i att utveckla Infreas ekonomiarbete. Henrik Nordin kommer att lämna sitt uppdrag under augusti 2022.


Infrea tar steget in i norra Sverige - förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Infrea AB ("Bolaget eller Infrea") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 15.00 på Scandic Hotel Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm.


Infrea:s årsredovisningen och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/.


Rättelse: Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB

Rättelsen i detta pressmeddelande kompletterar omvalen av styrelseledamöter jämfört med tidigare meddelande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted