Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké 2019

1 januari - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 239,4 Mkr (127,0).
 • EBITDA för koncernen uppgick till 20,9 Mkr (8,9).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie 0,2 kr (0,53).
 • Mark & Anläggningssegmentet fortsätter att växa. Den 1 oktober tillträdde Infrea tre bolag och i december förvärvade Infrea utestående minoritet om 23,8 procent i Asfaltsgruppen som därefter är helägt av koncernen. Rörelsemarginalen i den befintliga strukturen, exklusive förvärvade bolag, uppgick till 13,9 procent (13,5) för kvartalet medan den totala rörelsemarginalen för kvartalet blev 8,6 procent (13,5). Försvagningen är relaterad till de tre förvärvade bolagen som hade en svag inledning, men som dock förbättrades i senare delen av kvartalet.
 • Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten och har under kvartalet tagit engångskostnader på drygt 2 Mkr.
 • På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • På en extra bolagsstämma i februari 2020 invaldes Tomas Bergström som ny ledamot i styrelsen. Han är VD i Byggmästare Anders J Ahlström som i slutet på fjärde kvartalet förvärvade 17,9 procent av aktierna i Infrea.

Januari - december 2019

 • Koncernens intäkter för kvarvarande verksamheter uppgick till 614,5 Mkr (399,6).
 • EBITDA för koncernen uppgick till 43,5 Mkr (11,5).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,1 Mkr (-8,9).
 • Resultat per aktie 3,13 kr (0,06).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 kr per aktie (fg år 0; efterutdelningen 2019 var hänförligt till försäljning av Brandskydd 0,60 kronor per aktie).
Belopp i Mkr 2019
okt-dec

2018
okt-dec


förändr.

2019
jan-dec

2018
jan-dec

förändr.
Om IFRS16 ej
tillämpats 2019 jan-dec
Nettoomsättning 238,7 127,4 111,3 611,7 393,9 217,8 611,7
Rörelseresultat 8,6 4,5 4,1 8,1 -8,9 17,0 6,9
Rörelsemarginal, % 3,6 3,5 - 1,3 neg - 1,1
EBITDA 20,9 8,9 12,0 43,5 11,5 32,0 27,7
EBITDA marginal, % 8,7 7,0 - 7,1 2,9 - 4,5

Periodens resultat,
kvarvarande verksamheter

4,5 3,7 0,8 6,4 -11,0 17,4 7,2

Resultat per aktie
från kvarvarande verksamheter,
före och efter utspädning, kr

0,20 0,12 0,08 0,19 -0,82 1,01 0,24

VD-ord

Många höjdpunkter lyser upp - Infreas 2019

Att summera och fylla säcken med allt vi har åstadkommit i Infrea det här året - innan vi knyter ihop den - känns väldigt roligt. År 2019 har varit vårt kanske mest händelserika år hittills. Vi har vänt från -9 Mkr i rörelseresultat för helåret 2018 till +8 Mkr i rörelseresultat för helåret 2019. Utöver ett positivt rörelseresultat tillkommer också ett fint resultat från den avyttrade Brandskydds-verksamheten om 129 Mkr, där ca 50 Mkr tillfaller Infrea.

Mycket har handlat om att samla, fokusera och strukturera Infrea. Vi har en tydlig och uttalad decentraliserad organisationsmodell där det finansiella och operationella ansvaret ligger på respektive dotterbolags VD. Men alla måste och ska dra åt samma håll, arbeta med samma begreppsmodell och ingå i samma system.

Vi har avyttrat hela affärsområdet Brandskydd som ett led i strategin att fokusera på nischen infrastruktur och för att frigöra kapital till nya förvärv, något vi även lyckats med. De bolag som förvärvats under året är Anläggningsgruppen i Skaraborg, Mark & VA i Göteborg, Siljan Schakt Entreprenad i Dalarna samt resterande 30 procent i Tälje Mark i Södertälje samt de sista 23,8 procent i Asfaltsgruppen.

Nu har vi helägda dotterbolag vilket ger oss full tillgång till kassaflödena under 2020, vilket vi inte haft under 2019. Förvärven samt utköp av minoriteten i Asfaltsgruppen skedde dock under sista kvartalet vilket medför att vi inte ser fulla resultateffekter ännu, vår årstakt är väsentligt högre än vad siffrorna för 2019 visar.

Våra nya förvärv har utökat och förstärkt Infreas lokala närvaro då de angränsar till eller överlappar både varandras och Infreas befintliga dotterbolags marknader - helt i enlighet med vår förvärvsstrategi.

Arbetet med Cleanpipe har fortsatt intensivt under sista kvartalet. En genomlysning av verksamheten har utförts och olönsamma affärer har avslutats samt att vi har skurit bort årskostnader om ca 14 Mkr. Fjärde kvartalet har med det påverkats negativt med ca 2,5 Mkr i engångskostnader. Vi konstaterar att arbetet med att vända skutan tar både tid och kraft. Men vi tror och hoppas att vi nu har skapat förutsättningar för ett positivt 2020.

Jag vill rikta ett stort tack för året som gått till alla anställda i våra fina dotterbolag och till bolagens ledning. Tillsammans fortsätter vi att bygga Infrea och att ta hand om landets infrastruktur.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl 08.30 CET.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se.

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

2020-02-18

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, [email protected]
Henrik Nordin, CFO, tel 08-401 01 82, [email protected]

Om Infrea AB

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser. infrea.se

Tomas Bergström invald i Infreas styrelse

Vid extra bolagsstämma 2020-02-17 i Infrea har Tomas Bergström invalts till ny styrelseledamot i enlighet med valberednings förslag till bolagsstämman.


Bokslutskommuniké 2019

1 januari - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 239,4 Mkr (127,0).
 • EBITDA för koncernen uppgick till 20,9 Mkr (8,9).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie 0,2 kr (0,53).
 • Mark & Anläggningssegmentet fortsätter att växa. Den 1 oktober tillträdde Infrea tre bolag och i december förvärvade Infrea utestående minoritet om 23,8 procent i Asfaltsgruppen som därefter är helägt av koncernen. Rörelsemarginalen i den befintliga strukturen, exklusive förvärvade bolag, uppgick till 13,9 procent (13,5) för kvartalet medan den totala rörelsemarginalen för kvartalet blev 8,6 procent (13,5). Försvagningen är relaterad till de tre förvärvade bolagen som hade en svag inledning, men som dock förbättrades i senare delen av kvartalet.
 • Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten och har under kvartalet tagit engångskostnader på drygt 2 Mkr.
 • På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 klockan 10.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Detta mot bakgrund av att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt en extra bolagsstämma för att behandla fråga om val av styrelseledamot.


"Byggmästaren" köper 3 miljoner aktier i Infrea

"Byggmästaren" har idag genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB förvärvat 3 miljoner aktier, motsvarande ca 17,9 procent av rösterna och kapitalet i Infrea AB. Aktierna har förvärvats på kurs 25 kr per aktie, motsvarande 75 miljoner kronor.
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019
· Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
· EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
· Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
· Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Den 1 oktober tillträdde koncernen tre bolag; Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB. Baserat på deras senaste årsredovisningar bedöms dessa tre bolag tillföra ca 350 Mkr i omsättning på årsbasis. I samband med tillträdet gjordes även nyemissioner riktade till säljarna om totalt 1 008 060 nya aktier.
· På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
· Infrea has utsett Henrik Nordin att efterträda Lars Solin som CFO. Henrik Nordin tillträder den 27 januari 2020 och kommer närmast från rollen som CFO i First North-noterade TCECUR Group.


Infrea utser Henrik Nordin till ny CFO

Infrea har utsett Henrik Nordin till ny CFO samt till medlem i koncernledning för Infrea med tillträde den 27 januari 2020. Henrik Nordin efterträder nuvarande CFO Lars Solin som valt att lämna sin position.


Elsa Widding invald i Infreas styrelse

Vid dagens extra bolagsstämma i Infrea har Elsa Widding invalts till ny styrelseledamot. Bolaget breddar därmed både kompetensen och sammansättningen i styrelsen. Vidare beslöt stämman om en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie.


Infrea har idag tillträtt tre bolag och beslutat om en nyemission

Infreas tillväxt inom Mark & Anläggningssegmentet fortsätter. Idag slutförs förvärven av Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB. Med dessa förvärv och Infreas ägande i Asfaltsgruppen och Tälje Mark erhåller vi en operativ rörelse som sträcker sig från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och Dalarna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted