Månadsbrev från VD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Nu har Imsys verkat som noterat bolag i två månader. När man ser på aktiekursen verkar vi inte ha lyckats förmedla vad Bolaget gör speciellt framgångsrikt. Här finns förbättringspotential. För Imsys som bolag är annars den största skillnaden efter noteringen att vi har betydligt lättare att attrahera nya medarbetare. Befintliga samarbetspartners och potentiella sådana kontaktar oss direkt i högre grad än tidigare. Imsys flyger inte längre under radarn på samma sätt som tidigare. Vi har ökat vår synlighet på de kommersiella och finansiella marknaderna. Hemsidan besöks numera av aktörer inom branschen som finns i hela världen.

Som VD arbetar jag med att bygga upp marknadernas kunskap om vår design, teknologi och lösningar. Jag ser att vi stärker förtroendet för Bolagets förmåga att infria våra mål. Vår Roadmap har tagits väl emot. Jag kommer fortlöpande att kommunicera uppdateringar av den. Vi är på väg. Nästan varje dag får vi bevis för att vårt erbjudande är attraktivt. Det går dock inte att sticka under stol med att alla beslutsprocesser blir längre i COVID - tid. Det är frustrerande.

Imsys utvecklingsteam består i dag av tiotalet specialister. Det räcker inte. Därför arbetar vi just nu med att förstärka teamet med två specialister för design av våra kretsar - hårdvaran.

Imsys kan i prestanda konkurrera med världens kraftfullaste AI-processorer. När vi internt gör konkurrentanalyser är detta tydligt. Vår konstruktion har en egenutvecklad arkitektur baserat på företagshemligheter, beviljade patent och patentansökningar. Den senaste stora patentansökan lämnades in kort tid innan vi blev ett noterat bolag förra året. Vår samlade kundskapsportfölj är den viktigast tillgången i Bolaget. Det är den vi kan licensiera till kunder. Här ligger intäkterna.

På marknaden pågår spännande händelser. I centrum står ARM Ltd, ett "designhus" som licensierar ut IP-rättigheter för design av mikroprocessorer. Sedan 1980-talet har ARM dominerat marknaden och försett flera av världens ledande tillverkare med IP för mikroprocessorer. I höstas meddelade NVIDIA sina avsikter att förvärva ARM. En affär på 40 miljarder USD. Genom affären skakar man om branschen rejält. NVIDIA tar nämligen genom affären kontroll över ett jättebibliotek av IP-rättigheter (patent, teknologi och design) som genom licensavtal används av NVIDIA's direkta konkurrenter.

I ett slag blir alla IP rättigheter och designlösningar som inte ägs av ARM mer värdefulla. Hos flera stora halvledarbolag råder berättigad oro över konsekvenser av affären. Uppenbart är att både lönsamhet och konkurrenskraft skulle försämras om licenskostnader skulle höjas eller sägas upp. Marknaden utgår från att NVIDIA stärker sin marknadsposition och särskilt strategierna för ny licensiering av vidareutvecklade teknologier.

Artificiell Intelligens är för mikroprocessorbranschen en gigantisk tillväxtmöjlighet. Oavsett hur NVIDIA utövar sitt ägande av ARM ökar affären förändringstrycket. Trenden som vi tidigare pekat på, där stora aktörer köper små, kommer att accelereras. Många vill minska sitt beroende av ARM och ser nu över sina strategier. Detta skapar affärsmöjligheter för självständiga aktörer som Imsys. 2021 är året då Imsys ska bevisa sitt koncept. För Imsys öppnar den här förändringen möjligheter till nya partnerskap.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Imsys AB signs Letter of Intent for IM 4000

  • Volume sales of IM 4000
  • Three year agreement with Mindchip to be finalized within 2 weeks

IMSYS tecknar Letter of Intent för IM 4000

  • Volymförsäljning av IM 4000
  • Tre årigt avtal med Mindchip som ska slutföras inom 14 dagar

Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.

Imsys business continues its positive development and direction in accordance to plan.

  • Commercial launch of product IM4000 scheduled for June 2021!
  • Two patent applications ready and scheduled for registration in May 2021!
  • External evaluation of Alice design has received green light for next step!


Imsys AB: April månadsbrev från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning enligt plan.

  • Lanseringen av IM4000 sker i juni 2021!
  • Två patentansökningar lämnas in under maj 2021!
  • Extern utvärdering av Alice har givit godkänt - och grönt ljus för nästa steg!


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

A March letter reporting business to develop positively. Imsys attracting new shareholders and the share price is in rising. Imsys' internal evaluations indicating that our technology, ALICE, is competitive in a market that is expected to reach sales volumes of USD 5 billion by 2025. IM4000 is approaching its launch and may start generating revenue soon.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.


Imsys AB leads seminar series in AI development.

ICES today, in its Newsletter for 2021 presents a seminar series aimed at its member companies called "Empowering AI at the EDGE". The seminar series will be conducted in the spring of 2021 in collaboration with Imsys AB. Participants are senior leaders in CTO position, from sixteen of ICES member companies.

At the workshop on June 2, Imsys will present its AI accelerator ALICE and participants will during this workshop be given opportunities to evaluate four AI applications together with IMSYS.


Imsys AB leder seminarieserie inom AI utveckling

ICES presenterar idag en seminarieserie riktad till sina medlemsföretag kallad "Empowering AI at the EDGE". Seminarieserien genomförs under våren 2021 i samarbete med Imsys AB. Deltagare är personer i ledande ställning, CTO, från 16 av ICES medlemsföretag.

Vid en workshop den 2 juni presenteras Imsys AI accelerator ALICE och deltagarna ges därefter möjligheter att tillsammans med IMSYS utvärdera fyra AI applikationer.


Imsys AB: 9 månaders rapport per 31 januari 2021:

Under rapportperioden ökade intresset från kunder för Imsys lösningar och teknik. Samarbete inom avancerade radarapplikationer samt satsning på Imsys internationella lansering är strategiskt viktiga steg framåt.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted