Imsys AB: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020-21

Verksamhetsåret 1 maj 2020- 30 april 2021 har inneburit ett genombrott för Imsys. Genom publicitet och direkta kontakter har information om Bolagets lösningar och teknik nått ut till potentiella kunder, till intressenter och till aktiemarknaden.

De mål som ställdes upp inför noteringsbeslutet har uppnåtts.

Under verksamhetsåret togs ett viktigt steg när Imsys aktie handlades för första gången den 29 december 2020. Genom noteringen på Nordic Growth Market, Nordic-SME, har Bolaget blivit mera synligt för kunder, för aktieägare och intressenter. Detta är ett stort värde, speciellt för Imsys som är ett bolag med stora tillväxtambitioner.

Imsys lösning ALICE är relevant för applikationer inom Artificiell Intelligens (AI) och IM 4000 är relevant för Internet of Things (IoT) och som styrprocessor i inbäddade system. Detta ger Imsys intressanta positioner i två snabbväxande marknadssegment för halvledare.

Imsys kostnadsutveckling och resultat för verksamhetsåret 2020-21 följer väl Bolagets planering av sin verksamhet.

För 12 månadersperioden redovisar Imsys följande resultat:

· Omsättning uppgick till 1 094 Tkr (2 345 Tkr)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 7 874 Tkr (- 2,545 Tkr)

· Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 7 969 Tkr (5 307 Tkr)

· Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 71,3 % (63,8 %)

· Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,56 (-0,19) före utspädning; -0,56 (-0,19) efter utspädning

Den fullständiga Bokslutskommunikén bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.imsystech.com.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2021 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


IMSYS is awarded research grant to develop its AI technology for applications in Cybersecurity for IoT

Vinnova, the Swedish Innovation Agency, has on 2 July 2021 awarded a research grant to Imsys AB, for a project in the area of "Cyber Security for Advanced Industrial Digitization", with designation "Smart and secure Gateway for the Internet of Things". The project "Smart and secure Gateway for IoT" is coordinated by RISE (www.ri.se). Uppsala University, Imsys AB, Wittra Sweden AB and IoT Bridge AB are participating in the project.

The project proves a breakthrough for Imsys ALICE platform, which in the project serves as the projects platform in developing AI applications for Cyber Security solutions on IoT Gateways. The need to develop smart Cyber Security solutions is ever increasing. We have recently witnessed unwanted damage from global hacker attacks underlining the never ending demand for better Cyber Security. The application area is commercially interesting.


IMSYS beviljas forskningsmedel för att utveckla sin AI teknik inom cybersäkerhet

Vinnova som är Sveriges Innovationsmyndighet, beviljade den 2 juli 2021, bidrag till Imsys för ett projekt inom området "Cybersäkerhet för avancerad industriell Digitalisering", kallat "Smart och säker Gateway för sakernas internet".

Projektet "Smart och säker Gateway för IoT" koordineras av RISE (www.ri.se). Uppsala Universitet, Imsys AB, Wittra Sweden AB och IoT Bridge AB deltar i projektet. Projektet innebär ett genombrott för Imsys ALICE plattform som i projektet prövas för AI applikationer inom cybersäkerhet för IoT. Behovet att utveckla smarta cybersäkerhetslösningar ökar. Bara de senaste dagarnas hackerattacker visar på detta. Applikationsområdet bedöms som kommersiellt intressant.


Imsys AB: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020-21

Verksamhetsåret 1 maj 2020- 30 april 2021 har inneburit ett genombrott för Imsys. Genom publicitet och direkta kontakter har information om Bolagets lösningar och teknik nått ut till potentiella kunder, till intressenter och till aktiemarknaden.

De mål som ställdes upp inför noteringsbeslutet har uppnåtts.


Imsys AB: Month of May Letter from the CEO

Imsys' business continues to develop in a positive direction at a high pace.

· The launch of IM4000 is developing according to plan

· Two more patent applications will be filed in June 2021!


Imsys AB: Månadsbrev för maj från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning med högt tempo.

  • Lanseringen av IM4000 utvecklas enligt plan
  • Två ytterligare patentansökningar lämnas in under juni 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted