RÄTTELSE: H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 25,8 MSEK

Rättelsen avser pressmeddelandet som offentliggjordes den 27 april 2021 kl. 08.30 som felaktigt angav emissionsvolymen. Rätt emissionsvolym är 85 847 184 B-aktier motsvarande 25 754 155,2 SEK.

Rättelsen innehåller även ett förtydligande avseende villkoren för erbjudandet. Handel med teckningsrätter pågår 24 maj - 1 juni 2021. Offentliggörande av utfallet i emissionen förväntas den 9 juni 2021.

Rättelsen avser även att pressmeddelandet innehöll en felaktig skrivelse som lyder "Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) senast den 28 april 2021 samt kommer även att finnas tillhands i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.". Pressmeddelandet innehöll felaktigt denna skrivelse ovan.

Här följer den korrekta texten av det kompletta pressmeddelandet.

Styrelsen i Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har baserat på mandat från årsstämman beslutat att genomföra en nyemission om ca 25,8 MSEK för att stärka kassan inför fullföljande av pågående pilotprojekt inom produktlinjerna GEPS®, Casat™ och Griffin IoT samt lageruppbyggnad av IoT enheter. Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt ca 20 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Motiv för företrädesemissionen

H&D Wireless ämnar slutföra förändringen av affärsplanen och etablera sig som aktör av produktionseffektiviseringar inom industri och tillverkning samt IoT med nyligen annonserade partners. När produktlinjerna är färdigställda till den mån att de större industriella aktörerna implementerar H&D Wireless lösningar i form av produkter och tjänster, kommer Bolaget bli lönsamt. Fram till dess behöver Bolaget vidare investera i produktlinjerna och erbjudandet för att upprätthålla samma konkurrenskraft som Bolaget idag innehar. Bolaget anser att en fortsatt satsning på utveckling av GEPS, CASAT och Griffin IoT samt helhetserbjudandet baserat på produkterna och tjänsterna, kommer resultera i mer omfattande integration mellan H&D Wireless och kundernas verksamhet och således även ökad försäljning.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 85 847 184 B-aktier motsvarande 25 754 155,2 SEK.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 20 maj 2021 är registrerade som aktieägare i H&D Wireless, äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. En (1) aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

· Teckningsperiod: 24 maj 2021 fram till och med 4 juni 2021.

· Handel med teckningsrätter: 24 maj - 1 juni 2021.

· Värdering (pre-money): Cirka 32,2 MSEK.

· Antal aktier innan nyemission: 107 308 980 aktier

· Garanti: Garanterad till motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen genom emissionsgarantier om sammanlagt ca 20 MSEK.

· Offentliggörande av utfallet i emissionen: 9 juni 2021

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser: Aqurat Fondkommission är H&D Wireless AB:s Certified Adviser.

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta Göteborg Corporate Finance på telefon: 031-13 82 30

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 27 april 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: investors@hd-wireless.se eller sales@hd-wireless.se
Hemsida: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat™ i koncernen. Bland Casat™-kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: www.aqurat.se.

Borås Högskola väljer Casat 4.0 för utbildningar 1,3MSEK

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har av Borås Högskola valts att leverera ett koncept för flexibla monteringsflöden fullt utrustat med modulbord, maskiner, sensorer och Casat licens för att använda inom deras produktionstekniska utbildningar samt IT utbildningar. Ordervärdet av denna anpassning, mjukvarulicens och utvecklingsdel är cirka 1,3MSEK.


H&D WIRELESS FÖRETRÄDESEMISSION GAV 20MSEK

H&D Wireless Sweden Holding AB ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som beslutades av bolagsstämman den 8 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 24 maj 2021 till och med den 4 juni 2021. Företrädesemission tecknats till 14 341 608,3 SEK och kommer, tillsammans med garantin att tillföra H&D Wireless cirka 20 MSEK före emissionskostnader.


Rättelse - PM saknade pdf-filen, den skickas nu med. Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat4.0 för 1MSEK

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit ett utvecklingsavtal som tillägg till det licens- och driftsavtal med Parker-Hannifin AB av Casat4.0 som skrevs i juni 2020. Nu har H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB att kundanpassa Casat4.0 till Parkers beredningssystem. Ordervärdet av denna anpassning och utvecklingsdel är cirka 1MSEK.


Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat4.0 för 1MSEK

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit ett utvecklingsavtal som tillägg till det licens- och driftsavtal med Parker-Hannifin AB av Casat4.0 som skrevs i juni 2020. Nu har H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB att kundanpassa Casat4.0 till Parkers beredningssystem. Ordervärdet av denna anpassning och utvecklingsdel är cirka 1MSEK.


H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler för 0,5MSEK

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK.


Korrigering avseende handel med teckningsrätter (TR) och betald tecknad aktie (BTA)

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget)" offentliggjorde en rättelse kl. 15.40 den 24 maj 2021, via pressmeddelande, avseende tidplanen för handel med teckningsrätter (TR) och betald tecknad aktie (BTA) i pågående företrädesemission. På grund av ett tekniskt fel hos Nasdaq har dessa instrument inte registrerats korrekt och därför inte tagits upp till handel idag den 26 maj 2021 som meddelats. Teckningsrätter (TR) och betald tecknad aktie (BTA) kommer därför att tvingas tas upp till handel i morgon den 27 maj 2021. Detta innebär att den uppdaterade tidplanen för handel med teckningsrätter (TR) är 27 maj - 1 juni 2021 och för handel med betald tecknad aktie (BTA) 27 maj 2021 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 24 juni 2021.


IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. Listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.


H&D Wireless är utvald finalist i ABB Elektrifieringsutmaning

H&D Wireless har valts ut av 170 ansökningar världen över av ABB "Electrification Review Board" för att vara en del av ABB Elektrifieringsutmaning för ABB Distribution Solutions. Utmaning: Intelligent säkerhet för hållbar elektrifiering


Rättelse avseende handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie (BTA)

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget)" offentliggjorde kl. 08.00 idag den 24 maj 2021, via pressmeddelande, att Bolaget inleder en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med tillhörande tidplan ("Företrädesemissionen"). I nämnda pressmeddelande återgavs tidplanen avseende handel med teckningsrätter (TR) samt betald tecknad aktie (BTA) på Nasdaq First North Growth Market felaktigt. Den korrekta tidplanen för handel med teckningsrätter (TR) är 26 maj - 1 juni 2021 och för handel med betald tecknad aktie (BTA) 26 maj 2021 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 24 juni 2021.


H&D Wireless offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemission

Idag, Måndag den 24 maj, inleds teckningsperioden i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget)" nyemission av högst 85 847 184 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs bolaget cirka 25,8 MSEK före emissionskostnader Med anledning av emissionen offentliggör Bolaget idag EU-tillväxtprospekt. Prospektet godkändes 21 maj av Finans Inspektionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted