Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet april - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 785 tkr (15 304)
 • Driftnettot uppgick till 14 969 tkr (14 085), resulterande i en överskottsgrad på 94,83 procent (92,03)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 352 tkr (9 448)
 • Resultat efter skatt uppgick till 132 8051 tkr (11 942) motsvarande 29,84 kr per aktie (2,68)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 858 tkr (7 217)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,82 (3,59) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV per aktie uppgick till 148,57 kr per aktie (109,10)

Halvåret januari - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 31 476 tkr (30 959)
 • Driftnettot uppgick till 28 607 tkr (29 113), resulterande i en överskottsgrad på 90,89 procent (94,04)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 357 tkr (19 862)
 • Resultat efter skatt uppgick till 140 7391 tkr (20 520) motsvarande 31,63 kr per aktie (4,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 185 tkr (-2 847)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,64 (3,72) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV per aktie uppgick till 148,57 kr per aktie (109,10)

1Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 155 416 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 2 000 tkr.

Väsentliga händelser under perioden

Koncernen har genom ett dotterbolag ingått ett avtal med hyresgästen om att dotterbolaget, mot ersättning om 1 125 tkr per år i form av hyrestillägg under kvarvarande ska installera och bekosta investeringar i en solcellanläggning och ledbelysning, båda avseende fastigheten Halmstad Vrangelsro 5:4, om totalt 8 900 tkr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81
[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted