Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och med 40 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren och Harmen Brenninjmeijer till styrelseledamöter. Harmen Brenninjmeijer omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars SET Revisonbyrå AB.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra automatiskt inlösenförfarande innefattande a) antagande av ny bolagordning, b) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 och c) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt följande:

§ 4 i Bolagets bolagsordning ändras så att den får följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor."

Varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet. Inlösenaktierna ska lösas in efter den 25 juni 2020 som är den sista dagen för handel med inlösenaktierna. Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den 16 april 2020. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 14 april 2020 och första dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 15 april 2020. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 152 801 804 till 305 603 608, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor.

Vidare ska Bolagets aktiekapital minskas med 6 876 081,18 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 152 801 804 aktier. De aktier som ska lösas in utgörs av de inlösenaktier som nämnts ovan. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 20 april 2020 till och med den 25 juni 2020. För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 0,10 kronor, varav 0,055 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 15 280 180,40 kronor. Utöver minskningsbeloppet om 6 876 081,18 kronor beräknas således utskiftas ett belopp om sammanlagt 8 404 099,22 kronor, varvid Bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 29 juni 2020. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 2 juli 2020.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 6 876 081,18 kronor, fördelat på sammanlagt 152 801 804 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket då minskningsbeloppet ska användas för återbetalning till aktieägarna.

Stockholm 2 april 2020

GoldBlue AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rune Löderup, VD och styrelseledamot
Epost: runlod@gmail.com
Telefon: +46 8 559 252 66


Viktig Information om automatisk inlösenförfarande

- Sista dag för handel i GoldBlue's aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien är idag den 14 april 2020.

- Första dagen för handel i GoldBlue's aktie efter split, exklusive rätt till inlösenaktie är imorgon den 15 april 2020.

- Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier är den 16 april 2020.

- Handel med inlösenaktier startar den 20 april 2020.


Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2019

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets hemsida.


Kallelse till årsstämma i GoldBlue AB (publ)

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 kl. 14.30. Årsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.


Bokslutskommuniké för januari - december 2019

GoldBlue AB har idag publicerat sin bokslutskommuniké för januari-december 2019


Rättelse av utdelningsbelopp per aktie

GoldBlue AB har i december erhållit hela köpeskillingen efter förvärvet av GoldBlue Ltd förutom den summa om 500.000 EUR (Ca 5,25 Mkr) som hålls inne av köparen tills den 26 April 2020 då köparens garantiperiod går ut.


GoldBlue anger estimerad inlösenvärde på aktien

GoldBlue AB har i december erhållit hela köpeskillingen efter förvärvet av GoldBlue Ltd förutom den summa om 500.000 EUR (Ca 5,25 Mkr) som hålls inne av köparen tills den 26 April 2020 då köparens garantiperiod går ut.


Split och Inlösen av aktier

GoldBlue har nu rätt ut alla frågeställningar kring ett inlösenprogram och bestämt sig för att föreslå Årsstämman 2020 en så att kallad split/inlösen. Detta innebär att alla aktieägare kommer erhålla en inlösenaktie för varje aktie de äger och att denna aktie kommer lösas in i kontanter några veckor efter att inlösenaktien är på aktieägarnas depåer. Bolaget har nu en ny webbplats www.goldblueab.se .


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär