Bokslutskommuniké för januari - december 2019

GoldBlue AB har idag publicerat sin bokslutskommuniké för januari-december 2019

Andra halvåret: 1 juli - 31 december 2019

 • Nettointäkter uppgick till 0,03 Mkr (0,6)
 • Försäljningskostnader var oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
 • Bruttoresultatet minskade till 0,03 Mkr (0,6)
 • Administrationskostnader ökade till -3,5 Mkr (-2,3)
 • Övriga rörelsekostnader uppgick till -9,5 Mkr (-29,8)
 • Resultatet före skatt uppgick till -26,3 Mkr (-137,3)

Helårsperioden 1 januari till 31 december 2019

 • Nettointäkter uppgick till 0,6 Mkr (1,1)
 • Försäljningskostnader oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
 • Bruttoresultatet minskade till 0,6 Mkr (1,1)
 • Administrationskostnader ökade till -4,8 Mkr (-3,1)
 • Övriga rörelsekostnader uppgick till -9,5 MSEK (29,8)
 • Resultatet för skatt uppgick till -26,7 MSEK (-137,2)

Händelser under halva halvåret

 • GoldBlue kommunicerade den 5 juli 2019 att företrädesemission tecknades till 14,3 Mkr.
 • GoldBlue erhöll den 28 juli 2019 ett bud på dotterbolaget GoldBlue Ltd.
 • Goldblue AB gör den 10 oktober ledningsförändringar, Rune Löderup ny VD och Harmen Brenninkmeijer ny styrelseordförande.
 • Avtalet om köp av GoldBlue Ltd signerades 22 oktober 2019. Bolaget såldes för 3 MEur.
 • Ny hemsida lanserades december 2019, www.goldblueab.se
 • Den 17 december kommunicerade Goldblue ett estimerat inlösenvärde per aktie om 10 öre och att Årsstämman 2020 skall besluta om ett inlösenprogram.
 • Goldblues VD träffade under hösten flera bolag som är intresserade av att ta över bolagets börsplats.
 • Resultatet för perioden består i stort av nedskrivningar på fordringar och andelar i koncernföretag i och med försäljningen.

Händelser efter fjärde kvartalet

 • Goldblue s VD träffar ytterligare bolag som är intresserade av att ta över bolagets börsplats.

Med "Bolaget" eller "GoldBlue" avses GoldBlue med org.nr. 559078-0465. Uppgifter inom parentes avser föregående period.

VD HAR ORDET

Start och uppgång

GoldBlue AB utvecklade sedan 2014 genom dotterbolag en speloperatörsverksamhet som riktade sig mot spelare i flera länder i Sydostasien och Kina.

Bolaget hade till och med 2017 en kraftig årlig omsättningstillväxt, vilken under februari 2018 ledde till att bolaget noterades på NGM Nordic SME.

Problem startar

Under våren 2018 råkade bolaget ut för externa problem då speloperatörsverksamheternas viktigaste betalsystem blockades för betalningar. Orsaken var påtryckningar från kinesiska myndigheter mot de större betalleverantörerna som Wechatpay och andra viktiga leverantörer.

Den totala omsättningen i GoldBlues dotterbolag kollapsade på kort tid med 60 procent och bolaget fick inte igång ett integrerat och stabilt betalsystem före än i slutet på 2018, då även andra installerade betalsystem under perioden blockades. Detta medförde att en stor del av kundstocken försvann till större konkurrenter som hade egenutvecklade betalsystem.

Nya lanseringar och ansträngd likviditet

För att diversifiera sig mot risken mot Kina lanserade bolagets dotterbolag under 2018 speloperatörsverksamhet på 3 nya marknader. Detta krävde under 2018 investeringar i form av nyanställningar av lokalspråkiga personer för att driva verksamheterna och marknadsföring.

Tillsammans med den stora kund- och omsättningsförlusten mot den kinesiska marknaden, uppstod ett intäktsbortfall och en ökning av rörelsekostnaderna per månad och ett nytt kapitalbehov uppkom under hösten 2018. Kapitalbehovet medförde att bolaget införde kostnadsbesparingar samt tog upp ett brygglån under september 2018 och senare under året genomförde en garanterad företrädesemission. Då bolagets börsvärde hade minskat kraftigt gick det ej att genomföra en större emission. Det tog också längre tid än beräknat att få ned bolagets kostnadsnivå bland annat genom reduktion av antalet anställda. En stor del av emissionslikviden användes för att betala ackumulerade leverantörsskulder samt betala tillbaka brygglån. Under April 2019 uppstod därför på nytt ett kapitalbehov. Augment Partner anlitades som rådgivare och bolaget tog upp ett brygglån på totalt ca 6 Mkr under slutet på April månad. Augment Partner påbörjade även arbete med en företrädesemission som senare genomfördes i juni månad 2019 där det tecknades aktier för 14,3 Mkr. Nettolikviden som kom in till bolaget var dock endast ca 8 Mkr då 3,5 Mkr kvittades och emissionkostnaderna inklusive garantiarvoden uppgick till ca 2,6 Mkr.

Beslut om försäljning av GoldBlue Ltd

Då börsvärde är de flesta noterade bolags källa till kapital och detta under början på 2019 nästan raderades ut, såg styrelsen det nödvändigt att försöka sälja delar av verksamheten samt ändra strategi då det var svårt att få in tillräcklig med kapital för att driva rörelsen vidare.

Goldblues styrelse tog på grund av detta ett beslut under maj 2019 att undersöka möjligheten att sälja delar av speloperatörsversamheten, inklusive den egenutvecklade plattformsmjukvaran. GoldBlue AB anlitade en rådgivare, som under slutet på maj månad hittade 1 potentiell köpare till spelplattformen, parallellt med detta blev bolaget kontaktad av en ytterligare köpkandidat.

Under juni månad fick bolaget ett bud på plattformsmjukvaran och en förhandling inleddes med köparen. Parallellt med detta, under juli månad fick bolaget ett annat indikativt bud på Goldblue Ltd samt alla deras dotterbolag och denna köparen inledde en omfattande due diligence. Då denna köparen visade störst seriösitet beslutade GoldBlue AB att ge denna part exklusivitet.

Parallellt med pågående due diligence påbörjades ett arbete med att upprätta ett köpeavtal under augusti månad. För att finansiera verksamheten under due diligence perioden togs det upp ett lån från köparen på 0,4 MEUR.

Detta avtal signerades av både parter under oktober 2019 och GoldBlue Ltd såldes för 3 MEUR minus de lån som köparen hade ställt till bolaget om 0,4 MEUR, så nettoköpeskilling blev 2,6 MEUR eller ca 27,8 Mkr. Ackumulerade skulder fram till försäljningsdatumet till leverantörer i dotter- och moderbolag som spelleverantörer, investment banker och advokater samt ett brygglån om 0,5 MSEK uppgick till ca 5 MSEK. Dessa skulder har betalats och kassan den 20 februari 2020 uppgår till ca 19,2 Mkr.

Köparen håller även inne ca 5,35 Mkr (0,5 MEUR) i sex månader från signerat köpedatum som en garanti och GoldBlue AB kommer reservera nödvändig kassalikviditet för att betala löpande kostnader tills bolaget är sålt eller likviderat.

Ett exakt belopp för inlöseninlösen per aktie kommer anges i kallelsen till Årsstämman.

Framtid

Det som nu ligger före oss är en utdelning av likvida medel genom ett sk inlösenprogram. Inlösenprogrammet innebär att för varje aktie delas det ut en inlösenaktie, denna inlösenaktie kommer handlas och senare automatisk lösas in i kontanta medel.

Utdelningen i form av en inlösenaktie kommer bli ca 10 öre per aktie. En tidsplan för inlösenprogrammet kommer anges till Årsstämman.

Det värde som blir kvar i bolaget efter att inlösen har skett är nödvändig kassalikviditet i bolaget för att hålla det noterat.

I slutet på april skall det utgå en sista utbetalning från köparen på 500 000 EUR. Utbetalningen av detta belopp är dock beroende av att säljarens garantier håller. Ett exempel på en sådan garanti är att det inte finns några obetalda räkningar från det sålda bolaget eller dess dotterbolag innan det såldes eller att det har uppstått någon form av beskattning som inte köparen tar ansvar för. Mera information om detta kommer i början på maj månad.

Det finns även ett potentiellt värde i börsplatsen på Nordic Growth Market. GoldBlue har ca 4500 aktieägare så det kan vara attraktivt för många bolag som vill noteras via GoldBlue AB i en så kallad "reverse take over". Värdet är dock svårt att exakt beräkna i nuläget.

Sedan september 2019 har jag träffat 12 olika bolag som är intresserade av att ta över GoldBlue AB. Målsättningen är att vi har valt en av dessa innan juli månad.

GoldBlues börsnotering blev tyvärr alltför kort pga de svårigheter som drabbade bolaget under 2018, vi har den djupaste respekt för att många investerare som har följt oss sedan start har förlorat pengar och vi beklagar detta starkt. Själv har jag haft en stark tro på att bolagets verksamhetsproblem skulle vända och har hela tiden ökat mitt ägande, tyvärr var det en felbedömning då bolagets börsvärde minskade till en nivå som omöjliggjorde att vi kunde ta in tillräcklig med kapital för att driva verksamheten vidare. Genom försäljningen av GoldBlue Ltd får alla ägare dock tillbaka lite kapital och vi hoppas snart kunna hitta ett intressant bolag som tar över GoldBlues börsplats där alla ägare kommer får en andel i detta bolag.

Vi lanserade i slutet på november en ny hemsida som är www.goldblueab.se, här hittar ni all historisk och kommande information om bolaget.

Rune Löderup
VD, GoldBlue AB
www.goldblueab.se

Om GoldBlue

GoldBlue är ett investeringsbolag noterat på NGM Nordic SME.

Bolaget har under oktober 2019 sålt sin helägda verksamhet GoldBlue Ltd (Malta) och har idag en kassa på ca 19 Mkr.

GoldBlue står nu inför en aktieinlösen av merparten av likviden från denna försäljning och letar samtidigt efter bolag som är intresserade av att ta över det noterade bolaget GoldBlue AB.

VD för Goldblue är Rune Löderup och styrelsen består av Harmen Brenninkmeijer som ordförande och Staffan Lindgren, Jesper Jensen och Rune Löderup som ledamöter.

Vid intresse att diskutera ett övertagande av börsplatsen vänligen ta kontakt med VD Rune Löderup på [email protected].

GoldBlue AB är noterat på den svenska börsen NGM Nordic SME och har ca 4 500 aktieägare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Rune Löderup, VD
[email protected]

Viktig information: Denna information är sådan som GoldBlue AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 21 februari 2020 kl 1100 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted