Kallelse till årsstämma 22 maj 2019

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till årsstämma den 22 maj 2019 kl. 17.00. 

Stämman kommer att hållas på Ideon Gateway, Lund, och avhandla sedvanliga frågor såsom fastställelse av balans- och resultaträkning, beslut om disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet, ersättning till ledande befattningshavare, val av styrelse, revisor, valberedning etc. Stämman kommer även att ta ställning till ett förslag att bemyndiga styrelsen att under löpande räkenskapsår besluta om nyemission av högst 6 900 000 B-aktier.

Närmare information om plats, anmälning och dagordning för stämman finns i bifogade kallelse som införs i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2019 och läggs upp på hemsidan senast samma datum.

Kort om bolaget 

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 4 000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara fler än 500 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Kanada, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter inom universellt blod och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt: 

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 24 april 2019.

Bokslutskommuniké januari-december 2019 (GTAB B)

Oktober - december 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning:  8,1 miljoner kronor (10,0).  
 • Rörelseresultat: 0,9 miljoner kronor (1,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 100 tkr.
 • Periodens resultat: 0,6 miljoner kronor (1,1). IFRS 16 påverkade periodens resultat positivt med 10 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,01 kronor (0,02), inga utspädningseffekter.
 • Två nya transplantationscentra i Indien tillkom under kvartalet. 
 • Glycosorb®-ABO har sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder på fyra kontinenter.  
 • Bäst försäljningsutveckling i Singapore och Danmark. 

Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Fulltecknad och inbetald emissionslikvid

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att den tidigare pressmeddelade riktade emissionen är fulltecknad och inbetald. 


Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolaget genomför en riktad nyemission

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) genomför en riktad nyemission.

Emissionens syfte är att skapa ökade förutsättningar för Glycorex att:

 • Genomföra ökade marknadssatsningar för den befintliga produktlinjen Glycosorb®-ABO. 
 • Slutföra registrering och lansera den produkt man utvecklat för framtagning av universell blodplasma.
 • Driva och påskynda pågående utvecklingsprojekt.

Delårsrapport kvartal 3, 2019 (GTAB B)

Juli - september 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 10,2 miljoner kronor (6,5) +57 %
 • Rörelseresultat: 3,4 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 61 tkr.
 • Periodens resultat: 3,3 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 37 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,05 kronor (0,00) - inga utspädningseffekter
 • Periodens kassaflöde blev 3,65 MSEK (-1,8 MSEK).
 • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i Österrike, Holland och Frankrike.
 • Två nya transplantationscentra i Indien tillkom under kvartalet. Glycosorb®-ABO har därmed sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder på fyra kontinenter.  

Goda resultat inom projektet Reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget genomfört simuleringar av patientbehandlingar på blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit och med goda resultat.


Delårsrapport kvartal 2, 2019 (GTAB B)

Ökad omsättning och positiv rörelsemarginal


Glycorex Transplantation AB: Statusuppdatering projektet reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget har påbörjat simulering av patientbehandlingar med blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit användande fullskaliga immunoadsorptionskolonner.


Positiva resultat inom projektet reumatoid artrit

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att de första resultaten erhållits med de produkter som bolaget utvecklat för applikation inom reumatoid artrit (RA). Resultaten är positiva och visar att produkterna selektivt och kvantitativt reducerar RA-associerade autoantikroppar i blod från patienter med reumatoid artrit. 


Årsstämma 22 maj 2019

Glycorex Transplantation AB höll den 22 maj 2019 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.


Kliniska resultat av Glycosorb®-UBP presenterade på kongress i USA (GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att kliniska resultat av bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma är presenterade på The 40th American Society for Apheresis (ASFA) i Portland, USA. Testerna utfördes av Röda korset i Österrike, St. Anna Kinderspital UKKJ och Octapharma i Österrike.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär